#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte noví občánci, vítejte v Tlučné

#
#

Nezapomeňte na Den matek - 7. května 2006

14. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná

konané dne 16. 3. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2006 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce v roce 2006 s výsledkem bez závad.
Příjmy obce 47.702.048,74 Kč.
Vydání obce 47.922.163,85 Kč.
Inventarizaci majetku obce Tlučná k 31.12.2005.
Rozpočet obce na rok 2006 - úprava č.1.
Příspěvek ve výši 36.638 Kč ve prospěch Krajského úřadu PK na zajištění dopravní obslužnosti ČSAD.
Zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005.
Žádost o účelovou dotaci na rok 2006 na akci Kanalizace, stoka H2 a ukončení stavby do 31.5.2006 v hodnotě díla 6,5 mil. Kč.
Firmu BP stavby CZ jako dodavatele oprav ulic Palackého, Žižkova a Máchova v částce cca 2,8 mil. Kč.
Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou, zřízení dvou garsonek pro jednotlivce, bytu pro manžele v částce cca 600.000 Kč a klubovnu v suterénních prostorách.
Postup rady ve věci výstavby bytových jednotek pod mateřskou školou, kde závazky po firmě STAFIN přebírá Interstav Všeruby. Výstavba bytových domů bude obdobná jako u Špejcharu.
Na ochranu obecního majetku - instalaci kamerového systému pro monitorování veřejného prostranství v obci.
Podání žádosti o dotaci krajskému úřadu na projekt intenzifikace čistírny odpadních vod.
Realizaci úpravy veřejného prostranství (parkoviště naproti pekařství) dle zpracovaného projektu.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Postup rady ve věci řešení likvidace černé skládky (bývalý Francův lom) nyní v majetku Plzeňské štěrkopísky a fi Bögl-Krýsl.

Závěrečné vyhodnocení rekonstrukce ZŠ a MŠ (školní jídelna, kuchyně, MŠ), její nominace na stavbu roku Plzeňského kraje.

Připravil Josef Kučera

Plné znění usnesení z 12. zasedání je zveřejněno na úřední desce.


sdělení občanům

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají dne 2. června 2006 (pátek) od 14 do 22 hodin a 3. června 2006 (sobota) od 8 do 14 hodin.

Okrsek č.1 severní část obce (dělená tratí ČD) pro voliče bydlící v části obce od m. Nýřany ke křižovatce směrem na obec Líně, v základní škole, místnost ve velké školní budově.

Okrsek č.2 jižní část obce pro voliče bydlící v části obce od tratě ČD k Líním a od křižovatky k Vejprnicím v místnosti hasičské zbrojnice.

Životní podmínky 2006

Statistický úřad organizuje v těchto dnech do 23. dubna 2006 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Účelem je získat reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, nákladech na bydlení a životních podmínkách.

Do výběru pro šetření se v Plzeňském kraji dostala též obec Tlučná.

Prosím, abyste pracovníkům ČSÚ vyšli vstříc, tito se prokáží spolu s občanským průkazem pověřením k výkonu funkce. Je zaručena anonymita údajů a jejich ochrana dle zákona č. 89/1995. Všechny osoby, zúčastněné na šetření jsou vázány mlčenlivostí a navštíví celkem 10 tisíc náhodně vybraných bytů v celé ČR.

Josef Kučera

#

 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Obecní úřad vychází opět vstříc občanům - organizuje
na sobotu 22. dubna 2006 od 9 - 12 hodin
na parkovišti u trafiky

odběr starých televizorů, pneumatik, baterií, plechovek od barev,
koberce, lino, starý nábytek apod.
Železný šrot celoročně do kontejneru u hasičské zbrojnice.

Ceník svozu směsného komunálního odpadu pro občany

#
* Domácnost o maximálním počtu 2 osob starobních důchodců, invalidních důchodců, sociálně slabých osob, osaměle žijících osob, a to na jejich písemnou žádost po odsouhlasení radou obce Tlučná.

Vítejte noví občánkové

Ve středu 12. dubna 2006 byli na obecním úřadu přivítáni noví občánkové Tlučné. Slavnostního aktu se velmi dobře zhostili Mgr. Jiří Plaček a Mgr. Václav Vlasák. Jako tradičně přispěli vystoupením členové hudebního souboru “Generace” pod vedením pana Václava Volfa.

Pozváni byli: Bláha Kryštof, Havlíčková Markéta, Hocký Adam, Monhart Matyáš, Nová Nikola, Steinhauserová Jana, Špachmann Miloslav, Štěpánek Adam, Tetour Jakub, Zelenka Martin, Zýková Viktorie, Klabačka Michal, Königsmark Denis.

Zástupci obce předali vklad 300 Kč. Rodiče svým podpisem do kroniky obce stvrdili řádnou výchovu svých dětí. Vše zvěčnil přítomný fotograf.

Za KPOZ Mitrenka Jan

Novinky v knihovně

BELETRIE

Maye, M. - Vzdálené vrchnolky hor - 2 díly
Higgins, J. - Klíče k peklu
Kunzru, M. - Impresionista
Harrod-Eagles, C. - Smrt krásné hudebnice
Zgustová, M. - Tichá žena
McCullough, C. - Ve stínu zlaté hory
King, J. - Modrá půlnoc
Kinkel, T. - Stíny nad Alhambrou
Lard, T. - Černý pes
Doncov, D. - Manikůra pro nebožtíky
Finder, J. - Paranoia
Morrison, T. - Láska
Chvojková, M. - Pozdě
Steel, D. - Ozvěny
Rowland, C. - Navoněný rukáv
Day, C. - Cirkus v zimě
Follett, I. - Sršeň létá v noci
Saillo, W. - Pláč v poušti

NAUČNÁ

Novák, T. - Proč jsi stále tak neklidný
Novák, T. - Proč mi děláš scény
Vítová, E. - 50 slavných oper
Leonhart, D. - Mozart - zamlčená tvář
Medek, I. - Děkuji, mám se výborně
Graham, D. - Boje v Itálii
Hora, P. - Kdo je kdo v českém filmu
Blandfortd, E. - Obě strany invaze
Klein, S. - Nejkrutější ženy v dějinách

MLÁDEŽ

Sonnenblick, J. - Bubny, holky a nebezpečný koláč
Müller, K. - Únos na jízdárně
Ježková, A. - Staré pověsti české a moravské

 

Srdečně zve Marie Ježková

Dobrovolní hasiči zimní spánek neznají

Tak jako všechny zájmové organizace, i ta naše na začátku nového roku provádí kontrolu své činnosti za uplynulý rok a plánuje další akce. Z tohoto důvodu jsme navštívili VVH v SDH Blatnice, Zbůch, Úherce a Líně a oplatili jsme tak návštěvu na naší valné hromadě, která se konala 3.12.2005 a o které jsem Vás informoval v zimním vydání Tlučenského zpravodaje. Závěr hodnocení činnosti našeho okrsku Tlučná se konalo 11.2.2006 ve Zbůchu. Přítomné o činnosti za uplynulé období seznámil ve své podrobné zprávě starosta okrsku Tlučná pan Josef Filip. Slavnostnímu zasedání byl přítomen starosta okresního výboru sdružení hasičů Plzeň-sever pan František Hanus a člen výkonného výboru hasičů Plzeň-sever pan Jaroslav Frána. Oba poděkovali všem členům okrsku Tlučná za aktivní a záslužnou práci v uplynulém období a popřáli mnoho úspěchů v další činnosti.

Ani mladí hasiči od nového roku nezaháleli. Při svých schůzkách, které jsou pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, se připravují na soutěže, které jsou součástí celoroční hry “Plamen 2005-2006”. Jejich první soutěž proběhla 28.1.2006 v Oboře. Jednalo se o soutěž v uvazování uzlů. V kategorii do 6 let se Petr Špachmann umístil na 8. místě z 10 soutěžících. V kategorii “A” se naši mladí hasiči umístili takto: Jan Bednář 5. místo, Jan Tonár 6. místo, Patrik Hnát 8. místo, Michala Haišmanová 15. místo a Adam Petrák 25. místo z 26 soutěžících. V kategorii “B” se Lukáš Kříž umístil na 22. a Kamil Křižan na 28. místě z 55 soutěžících.

#
#
#

Své další měření sil mladých hasičů se konalo 25.2. opět v Oboře. Vzhledem k probíhajícím školním prázdninám jsme na tuto soutěž vyslali jen dvě tříčlenná družstva. Prvé družstvo ve složení Jan Bednář, Adam Petrák a Patrik Hnát se umístili na 12. místě, druhé družstvo Kamil Křižan, Lukáš Kříž a Petr Špachmann skončili na místě 20. z celkového počtu 28 družstev. Trasa této soutěže byla dlouhá 3-4 km. V průběhu tohoto běhu bylo nutné překonat lanovou dráhu, provést střelbu na dřevěné špalíky, určit s jakým hasícím přístrojem se určitá látka hasí, provést ošetření zraněného kolena, provést vylosovaný uzel, dále byl hod granátem na cíl, prováděl se odhad vzdálenosti určeného bodu a pomocí buzoly určit světové strany, správně určit vylosovaný druh květiny a zvířete, překonat žebříkovou stěnu, podle vylosované grafické značky určit název hasičského přístroje, provést řezání a štípání polena a na závěr střílet na terč foukačkou, lukem a šipkami. Na další soutěž odjížděli mladí hasiči 18. března. Štafetová soutěž se konala ve Skvrňanech. Této soutěže se zúčastnila dvě družstva mladších a dvě starších hasičů. Mladší hasiči získali 4. a 5. místo, starší 10. a 14. místo.

Ani v zimním období zásahová jednotka neodpočívá. 13.1. na žádost majitele rodinného domku čp. 660 a 675 bylo nutné vyčerpat vodu ze zatopeného sklepa. Tohoto zásahu se zúčastnilo 5 členů zásahové jednotky. Druhý den 14.1. byla vyslána jednotka JPO III Tlučná ve 20.56 hodin k údajnému požáru dřevěné chaty. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se nejedná o požár chaty, ale osobního vozidla, které nemělo registrační značky. Vozidlo bylo odstaveno uprostřed louky mezi Torovkou a železniční stanicí Tlučná-Nýřany. Příjezdová komunikace k místu události byla pro hasičskou techniku nevyhovující, a proto velitel zásahu požádal Krajské operační středisko o informování dispečinku Českých drah o zajištění snížení rychlosti projíždějících vlakových souprav z bezpečnostních důvodů. K úspěšnému zásahu bylo nutné rozvinout hadici pod železniční trať. Na místo zásahu se dostavila hlídka Policie ČR z obvodního oddělení Nýřany a vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje kpt Petr Čurda. Po ukončení zásahu a po doplnění vody do cisterny se jednotka vrátila na základnu. Tohoto zásahu se zúčastnilo 8 členů zásahové jednotky. Na žádost majitele rodinného domku v Tlučné čp.20 byla jednotka vyslána 7.2. na odstranění následků prasklé vodovodní přípojky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že unikající voda zaplavila vodoměrnou šachtu a vytéká přes sousední objekty až do prostoru před hasičskou zbrojnici. Bylo nutné uzavřít hlavní přípoj z uličního řadu. Z tohoto důvodu byl povolán pracovník pohotovostní služby vodáren. Dále bylo použito ponorné kalové čerpadlo k odčerpání vody ze zatopené vodoměrné šachty do kanalizace. V prostoru před hasičskou zbrojnicí bylo nutné uvolnit zamrzlou odpadovou šachtu, která bránila k odtoku vody. Vzhledem k tomu, že majitelé okolních nemovitostí neměli žádné požadavky, vrátila se jednotka na základnu. Akce se zúčastnilo 5 členů. K další události byla zásahovka vyslána krajským operačním střediskem 14. 3. ve 3.41 hodin. Jednalo se o požár garáže a dílny na Hlavní ulici v Tlučné.

##
#

Na místo požáru se také dostavila Policie ČR obvodní oddělení Nýřany a požární vyšetřovatel. Požár způsobily hořlavé látky v blízkosti lokálního topidla. Na místě požáru zasahovalo 9 členů místní zásahové jednotky.

Naše jednotka přijala pozvání od SDH Kaznějov na 4.3., kde se konala oslava předání zrekonstruovaného požárního vozidla. Při této příležitosti byla předvedena různá technika. Součástí bylo i naše požární vozidlo CAS 32 - TATRA 815.

Součástí výcviku požární jednotky je pravidelné školení. První se konalo 4.3. v požární stanici v Nýřanech. Tohoto školení se zúčastnili členové jednotek okrsku Tlučná. Téma školení byla chemicko technická služba a radiové spojení zásahových jednotek. Druhé školení proběhlo o týden později. V pátek a v sobotu se konalo školení velitelů a v sobotu proběhlo školení strojníků celého okresu Plzeň-sever. Školení, které se koná pravidelně po celý rok, je nutné ke zdárnému zásahu při mimořádných událostech.

Připravil Lubomír Filip

##
#

V květnu opět do Mariánek

Pohledem na spokojené tváře po osmikilometrovém výšlapu se vracím na loňskou podzimní rekondici SPCCH v Mariánských Lázních. Jarku Foldovou, Janu Rappovou či Jarku Rybářovou poznáte.

Také letos 14. května odjíždí opět do “Mariánek” třicítka tlučenských zdravotně postižených.

#

významná jubilea

Věra Jindrová

#

Významného životního jubilea se 4. února 2006 dožila paní Věra Jindrová ve svěžím psychickém a fyzickém stavu. Narodila se ve Všenicích u Radnic. Dlouhodobě působila jako ředitelka Mateřské školy v Tlučné. Zástupci obce p. Kučera a p. Mitrenka ji v jejím bydlišti v čp. 498 V Rybníčkách předali malý dárek. Velmi hezky a poutavě vyprávěla o svém životě. Zavzpomínali jsme všichni na řadu generací, které paní ředitelka připravila do života.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Redakce

Invalidé slavili M D Ž a hasičárna zpívala

#
#

V sobotu 11. března o rekondicích a hlavně o MDŽ meditovala přeplněná hasičská zbrojnice. Ženy dostaly k svátku bonbonieru od Vladimíra Beránka, Lubomír Filip pronesl zdravici starosty obce a předsedkyně ZO Jana Dezortová odstartovala tombolu, občerstvení a hudební odpoledne.

Muzikanti Krebeš, Lukáš i Baxa hráli jak o život a když se probudili i zpěváci, den neměl chybu.

Ptačí chřipka – noční můra Evropy

Současný postrach moderního světa - ptačí chřipka - visí nad námi jako pověstný Damoklův meč. Hromadné sdělovací prostředky opět ukázaly svou moc a vyvolaly paniku téměř na celém světě. V očekávání miliónů mrtvých jsme do jedné zužitkovali vakcíny proti obyčejné chřipce a zásobili se zaručeně zázračnými léky. Dnes již velmi dobře známý virus H5N1 je bezpochyby nebezpečným patogenem, přesto katastrofické úvahy patří zatím do oblasti teorie. Nechci v žádném případě podceňovat možné riziko. Přesto právě teď, více než kdykoli dříve, je třeba zachovat chladnou hlavu a zdravý rozum.

Ptačí chřipka není výmysl posledních několika měsíců. Jako vůbec první byla popsána již roku 1878 v Itálii a izolována v Jižní Africe roku 1961. Tehdy byla označena jako klasický mor drůbeže. Toto onemocnění v druhé polovině 20. století téměř vymizelo a nahradil ho, myslivosti dobře známý, pseudomor drůbeže. Název ptačí chřipka se používá od roku 1981. Virus s označením H5N1 byl poprvé zaznamenán v Hongkongu v r. 1997. Počet lidských obětí za posledních šest let se blíží jednomu stu, což je více než polovina osob prokazatelně nakažených virem H5N1. Virus byl také prokázán nově u koček, psů a cibetek. Virus H5N1, jak bylo zjištěno, je jen ptačího původu, nebyl zjištěn žádný další genetický materiál. Ptáci se nakazí přímým kontaktem s nemocným jedincem, u vodní trusu přežívá při teplotě 20°C jeden týden, stejnou dobu i ve vodě. Při teplotě 60°C je zničen během 20 minut, teploty nad 70°C jej likvidují téměř okamžitě. Při dodržování běžných zásad osobní hygieny a přípravy jídel běžnému občanovi nebezpečí nehrozí.

Množství letáků, novinových článků a televizních zpravodajství na nás chrlí statistiky, jak je který druh ptactva nebezpečný a k nemoci náchylný. Zvláště u labutí je velký černý vykřičník, označující je za zvláště náchylné k chřipkové nákaze a jejímu dalšímu přenosu. Faktem je, že veliké labutě si všimne každý, ale projev onemocnění u ptáků je velmi indiferentní. Nakažený pták může hynout okamžitě, ale také sloužit viru jen jako přenašeč.

I přes možné nebezpečí nepodléhejte panice. Neničte ptačí hnízda a budky. Volně žijící ptáci si i nadále zaslouží naši pozornost a ochranu. Řiďte se pokyny odborníků a ne bulvárních plátků, jinak se pobyt v přírodě stane utrpením a hledáním nebezpečí na každém kroku. A to jistě není to, co od své procházky lesem očekáváte.

Za MS Tlučná Lenka Václavová

Mezi Junáky

Den sesterství

Je nedělní odpoledne 19.2.2006 a já mířím do klubovny. Dnes slavíme Den sesterství. Každá z družin si připravila na schůzce buchtu, už se těším na ochutnávání. Předtím ale budeme vyrábět květníky, do kterých si zasadíme semínka hlaváčku, ale to už předbíhám…

Tak jsme se ve dvě hodiny sešly v klubovně. Bylo nás tu docela dost. Proto jsme nezahálely a pustily se do práce. Květník jsme si nabarvily barvou, aby neměl tu hliněnou. No a pak se sušilo a fénovalo, abychom mohly nalepit obrázky vystřižené z ubrousků. V půlce naší práce dorazil Máchal, náš kytarista a netrpělivě vyčkával na svou chvíli. Když jsme dokončovaly květníky, dorazila již očekávaná návštěva: Janinka, Dádina a jejich Matýskové. A to byl ten správný čas na představení našich buchet. Nalily jsme si čaj a pustily se do nich. Musíme se pochválit, byly výborné.

Když jsme si řádně nacpaly břicha, přišla konečně Máchalova chvíle. Zazpívali jsme si několik známých i méně známých písní z našeho zpěvníku. Na závěr jsme my starší zazpívali naši oblíbenou “Krásnými lesy”. Pak jsme vše uklidily a vyrazily domů za doprovodu hřejivého sluníčka.

Miry

Maškarní bál

Je sobotní odpoledne 18.3.2006. My, Sněženky a také Veverky, nasedáme do autobusu a za chvíli vystupujeme na Skvrňanech. Vyrážíme směrem ke skvrňanské sokolovně. Po příchodu nastává velké převlékání. Chvíli po třetí hodině už je většina masek v sále a začíná dětský skautský bál, kterého se účastníme již pátým rokem.

Na parketu řádí Křemílek s Vochomůrkou, Madonna, Bílá paní, skřeti, víla, květinka, čarodějnice, drak, sestřička s doktorem a spousta dalších masek. Krom tanečního reje na nás čekalo několik soutěží, které jsme si nenechaly ujít. První z nich bylo tančení párů s jablkem. Neméně zajímavá byla “židličková” v párech a nakonec nejkomičtější soutěží byl běh v gumovkách. Nechyběla ani tombola, která měla velice zajímavé ceny. Na každém správném maškarním plese nesmí chybět zlatý hřeb odpoledne, a to vyhlášení nejlepších masek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. My jsme se staly vítězi hned dvou z nich, a to v malé masce, kde dort získaly dráček (Niky) a květina (Verča) a masce skupinové, kdy se sálem rozlehlo: “Patří nejodpornější masce odpoledne, a to skřetům!” Jako správní skřeti jsme s řevem a randálem doběhly na pódium pro bábovku. Na závěr maškarního jsme si zatancovaly ptačí tanec. Nakonec se po sále ještě projela známá mašinka, co se jí kouří z komínka.

Zbývalo se jen odmaskovat a pelášit na autobus.

Miry

#

Když zazpíváte vy nám, my zazpíváme vám

Tak nějak se to stalo. Dohoda s Janem Liškou a ostatními členy bývalé DTJ netrvala dlouho. Přestože hudební skupina Generace měla jen pravidelnou sobotní zkoušku nakonec naoplátku zazpívala Kocourkovským učitelům a všem přítomným, kteří se v sobotu 18. března sešli v hasičské zbrojnici. Byla to bezva půlhodinka a člověk by neřekl, že ti “dědkové” a starší dámy mohou být tak fantastickým publikem.

Přijedou-li zase za rok, pořádně to spolu roztočíme.

Václav Volf

#
##
#

Na Vojtěcha do Vejprnic na pouť (23. dubna)

Nejstarší matrika zdejší fary má 264 číslovaných foliantů, řada je však několikrát přerušena a některá folia jsou prázdná. Ozdobně vyvedený titulní list nese nápis: “Kniha zádušní na dva díly rozdělená. Do ní v prvním dílu křtiny z šesti vesnic k kostelu Svatého Vojtěcha vejprnickému náležejících a v druhém dílu odadby pořád se zapisují. Založena a způsobena ode mě kněze Václava Aloise Kinikle Přeštického faráře vejprnického léta 1654”.

Do knihy však nebyly zapisovány jen křtiny a oddavky, ale od 1665 také pohřby. Vejprnický farní obvod byl tvořen vesnicemi Vejprnice, Křimice, Tlučná, Nýřany, Líně, Vochov (tehdy Bochov či Bohov). Zápisy byly vedeny česky, později především pro Nýřany, Líně a Tlučnou někdy německy. Farář Kinikle psal matriční zápisy pečlivě s množstvím informací o uváděných osobách. Jako ukázku uvedeme první zápis z 20.4.1654:

Barbora, dcera Tomáše Škardy kumpány vejprnického (tj. učitelského pomocníka, později označen jako rector) a Evy, manželky jeho. Pokřtěna jest ode mě K. Václava Kinikle toho času kaplana Plzeňského. Držela ji na rukou Barbora Dubková, stála vedle ní Kateřina Kubíčková, obě ze vsi Křimic, a Michal Zertych, kovář vejprnický.

Bohužel však tyto nejhodnotnější zápisy končí již na podzim roku 1657. Nový vejprnický farář kněz Blažej Hynek Holický si poznamenával, kolik za vykonaný obřad obdržel. Tak například za křest dítěte sedláka 5 grošů, zatímco od křtu potomka slovutného a opatrného pana Andrese Psutky, důchodního písaře krimického panství, dostal dvojnásobek. Ovšem od křtu Filipa Jakuba (1658), syna vochovského kováře Martina Čtrnáctého, dostal podkovu s tím, že na Novou Vodu (novou křtitelnici?) dal 15 krejcarů. Tkadlec Jiří Vejprt z Vochova (Bohova?) uhradil křest plátnem v hodnotě 12 grošů a ovčák (tlučenský?) dal faráři beránka a jeden míšeňský groš.

Blažej Hynek Holický setrval ve funkci vejprnického faráře krátce. Od roku 1659 zde totiž úřadoval kněz Maxmilián Parecius, profes Kladrubský řádu sv. Benedikta. Ukázka zápisu křtu z 11.5.1659: “Kateřina, dcera Vondry Miloty mlynáře Křimického, Anny ženy jeho pokřtěna jest ode mě, K. Max Pareciusa. Kmotra Kateřina Matyšová držela je na rukou, Eva Fayrová a kmotr Jiří Slavík”.

V závěru roku 1663 byl kněz Parecius vystřídán knězem Janem Jakubem Františkem Phlegrem. To vše v dobách, kdy ves Tlučná se vzpamatovávala z třicetileté války, kdy utrpěla nejvíce zřejmě tažením vojska roku 1625. Pánem na Tlučné byl Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic, zřejmě poslední šlechtic, který na tvrzi v Tlučné žil. Byl dvakrát krátce ženat, první manželka rozená ze Švamberka zemřela na neštovice, druhá, rozená z Vrtby, podlehla roku 1625 téže nemoci. Jan Jindřich se již neoženil a tak nezanechal potomky. Urozený a statečný rybář byl roku 1627 majestátem povýšen ze stavu rytířského do stavu panského. Zemřel 1646 a statky Křimice, Cebiv a Tlučnou odkázal svému nejlepšímu příteli Sezimovi z Vrtby. Tlučná se tak stala nedílnou součástí Křimického panství. Ještě šest let po skončení války roku 1654 tu z osmi selských usedlostí bylo 6 pustých a neobydlených a z devíti drobných hospodářství tak zvaných zahradníků bylo pusté jedno. Roku 1638 je připomínána Voršila mistrová z Tlučné, roku 1650 Jiřík mistr v Tlučné. Přítomnost polního mistra je odrazem skutečnosti, že tu nadále prosperoval panský ovčín, před válkou tisícihlavý. Stával naproti panskému dvoru přes údolí na pravobřežním svahu Vejprnického potoka.

Se svolením
pana Petra Rožmberského
připravil Josef Kučera

Jak se tančil šátečkový tanec

Hudba začala hrát volným tempem melodii: “Mám šáteček mám, komu já ho dám, nedám já ho žádnému, jenom mému milému, koho ráda mám ...”

Tančící nastupovali k tanci a přitom v tempu hudby zpívali. Vytvořili velký kruh a držíce se za ruce, kráčeli pomalu proti směru hodinových ručiček. Mezi tím tanečnice a tanečníci, kteří měli kapesníček, popocházeli zvolna uvnitř kruhu a vyhlíželi si onoho milého, před něhož uvnitř kruhu prostřeli šáteček a poklekli v očekávání, až tak učiní i vyvolený, načež se políbili. Volba musela být provedena dříve, než píseň ve volném tempu dozněla, na to začala hudba hrát melodii v rytmu rychlé polky, v jejímž tempu se pohybovalo i kolo tanečníků a páry uvnitř kola spolu tančili.

Jakmile hudba opět zvolnila, zůstal šáteček nově vyvolenému, zatímco původní se zařadil do zvolna se pohybujícího kola a vše se opakovalo, jen s jinými volenými.

Šátečkového tance se na muzikantech obvykle dožadovali ti tančící, kteří si přáli někoho obejmout a políbit a neměli k tomu jinou příležitost.

Senior

Ještě ke skautskému hnutí v Tlučné

Svého času jsem napsal článek o činnosti skautů (Junáků) v obci. Chtěl bych ovšem, aby byl pohled úplný, a proto bych rád ještě doplnil tehdejší článek o činnosti skautského sboru DTJ. Bude to jen dále dokumentovat o mimořádnosti, všestrannosti a užitečné aktivitě tehdejších mladých spoluobčanů ve prospěch vlastní i obce a o příkladu pro ostatní mládež své doby.

S myšlenkou založit sbor tehdy přišel Mirda Lokajíček a plnou podporu slíbila i Dělnická tělocvičná jednota, která poskytla nezbytnou pomoc včetně klubovny a prakticky celého svého stadionu, k němuž patřil i kus lesa. Tam si sbor vybudoval v přírodě svůj trvalý tábor. Značnou výhodou sboru bylo i to, že v něm pracovala řada zkušených skautů, jakými byli Akela, Mauglí, Bílý losos, Lesan, Aramis, Tetřev a další. Pro svou činnost ovšem využíval i překrásné údolí Úterského potoka před jeho soutokem s řekou Mží. O celkovém rozmachu činnosti sboru svědčí i to, že jen za letní sezónu r. 1946 se aktivně zúčastnil i 14 veřejných táborových ohňů v Plzni i okolních obcích. Součástí těchto akcí byly i závody ve skautských disciplínách (stavění stanů, vázání uzlů, překážkové běhy, morseovka). V těchto závodech hlídky sboru patřily vždy mezi nejlepší a nejúspěšnější.

Vyvrcholením této sezóny byl především vlastní táborový oheň, který se konal v srpnu na stadiónu DTJ za ”Václavojc”. Členové sboru měli na něm 20 sólových i sborových vystoupení a zúčastnilo se jej na 600 přítomných. Závody, které druhý den následovaly, a to na počest Vasila Loudy a jeho manželky, popravených nacisty, byly nejen důstojné, ale i prospěšné pro všechny zúčastněné.

Členové sboru se podíleli i na řadě tělovýchovných akademií v kraji. Měli své vlatní vystoupení se skautskými holemi a šátky (skladbu vytvořil V. Kouřil).

Významný a nezapomenutelný pro členy sboru byl i jejich týdenní putovní tábor Šumavou. Prošli od Nýrska, kolem šumavských jezer, přes Železnou Rudu, Modravu, Čeňkovu pilu, Sušici až do Horažďovic. Tábořilo se mimo jiné i na kamenech u Prášilovského jezera, u řeky Otavy u Rejštejna, kde navštívili i zdejší sklárnu, u hradu Rábí apod. Putovního tábora se zúčastnilo 20 skautů, např. Honza Liška, Vlastík Lang, Vlastík Vacek, Sláva Tomášek, Vlasta Bauer, Venca Paul, Pepík Šilhan, Venca Pedál, bratři Malátové, oba J. Nováčkové, O. a J. Kouřilovi, Vláďa Kusch, Koura, Zoubek, Meiser, Kraft, Zídek.

“Puťák” byl samozřejmě provázen mnoha příběhy, ty jsou sice zachyceny v kronice sboru, ale v tomto článku je uvést nelze. Podobný putovní tabor, ale na lyžích, členové sboru absolvovali v zimě. Prošli Šumavou, od Hojsovy Stráže přes Ostrý, osady Fleky, Všeruby, Českou Kubici a Čerchov do Babylonu. O příběhy též nebyla nouze, i když početně nebyl “puťák” tak obsazen jako letní.

Sbor hrál v zimě i hokej a na turnaji v Plzni za účasti 5 sborů skončil druhý. O všech akcích a příbězích členů sboru hovoří jeho kronika, která se zachovala dodnes. Všestranně úspěšná a užitečná činnost skautského sboru je vlastně už jen historií. Ale přátelství, jež bylo vybudováno a utvrzeno, přetrvává dodnes, o čemž svědčí i pravidelné setkávání bývalých příslušníků, které se koná pravidelně na jaře každého roku v Tlučné. Bývalí členové si nejen rádi zavzpomínají na krásná léta svého mládí prožitého v té době a s hrdostí si mohou vzpomenout i na vše užitečné, co pro sebe, obec i vlast vykonali. Mnozí již sice odešli, ale ti, co zůstali, mohou na ně nejen vzpomenout, ale současně se i dobře pobavit či zazpívat jako Kocourkovští učitelé, take díky pochopení místního hasičského sboru a vedení obce.

Ing. Josef Malát

#
Snímek zachycuje nástup skautů na hřišti za “Václavojc”. V pozadí skautská klubovna.

#
Malá ukázka výzdoby klubovny, kterou tehdy skauti pravidelně doplňovali.

#
Úvodní list staré skautské kroniky, která byla zachována dodnes.

#

Poznámka redakce:
Dalším doplněním možná někdy přispějí přímí účastníci tlučenské historie. Budeme se těšit.

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

Při sčítání lidu v r. 1921 bylo v obci 1839 obyvatel. V roce 1921 založena v obci “Československá strana komunistická”.

Na hrázi malého rybníčka u čp.22 vysázeny 2 jehlanové topoly.

V roce 1922 založen v obci Sportovní klub Tlučná. V tomto roce přejmenována obecní knihovna na Husova lidová knihovna, knihovnicí zvolena učitelka Ludmila Brychtová.

V roce 1923 je knihovnicí uč. Jitka Hušková.

Sloučením všech západočeských konsumních družstev vzniklo v Plzni velké spotřební a výrobní “Západočeské konsumní družstvo v Plzni” Z.K.D. Do tohoto vstoupilo i naše družstvo “Volnosť”.

1924

V roce 1924 zakoupila Dělnická těl. jednota od Dr. Jaroslava Lobkovice pozemek za čp.3 na zřízení letního cvičiště.

Majitel hostince u Jungů čp.84 p. Schultes provedl adaptaci této budovy; postaven větší sál a zděné jeviště.

Od 13. července 1924 zavedeno do škol vyučování občanské nauce. Při ručních pracích pro dívky zavedena nauka o domácím hospodářství pro budoucí hospodyně a matky.

V roce 1925 je stav žáků na zdejší škole 231 a to 105 hochů a 126 dívek. Tak nízký stav žáků se dá vysvětliti tím, že velké procento žáků navštěvuje měšť. školu v Nýřanech a v Plzni. V tomto roce zřízena úřadovna obecního úřadu v obecní budově čp.25. Do této doby úřadováno vždy v bytě starosty. V roce 1925 pořídl Děl. ochot. spolek benzinový motor a dynamo pro osvětlování sálu a místností v čp.89 při zábavných akcích a při divadle též jeviště. Prováděny byly různé světelné efekty, což bylo u nás novinkou. Dříve se svítilo všude petrolejem.

Začátkem r. 1926 ustaveno v obci družstvo pro elektrisaci.

Uzavřena půjčka u místní záložny Kampelička na obnos 120.000 Kč. Ručiteli na tento obnos byli: Antonín Němec, horník, Frant. Melichar, rolník, Tomáš Vítek, rolník, Vojtěch Šobr, drátotažec, Vojtěch Lang, horník, Vojtěch Hauer, železničář.

Za obec ručili: František Tráva, horník a Martin Sopr, vrchní účetní Západoč.kons. družstva.

Koncem června započato s elektrisací obce. 9. září svítí již část obce, 21. října 1926 již celá obec.. Náklad na elektrisaci činil 137.399,88 Kč. Stát poskytl na toto dílo částečnou subvenci.

Stále větší počet žáků navštěvuje měšťanské školy v Nýřanech a Plzni, na místní škole je pouze 221 žáků - 102 hochů, 119 dívek.

V roce 1927 jest na škole pouze 184 žáků, 89 hochů, 100 dívek.

V roce 1928 je v naší škole 192 žáků, 89 hochů, 103 dívek.

V červnu 1928 rozšířeny oba mosty od křižovatky k zastávce, v témž měsíci poraženy jasany v ulici od školy směrem k severním “Walterovo stromořadí” a silnice k projektovanému dolu rozšířena a vyštětována v režii Škodových závodů.

15. října 1928 započato s hloubením dolu Krimich II. v Tlučné firmou Thielle. 25.prosince v hloubce 60 m narazili na silný pramen vody a práce na hloubení přerušena. Následkem přerušení tohoto silného pramene byly již 28.prosince 2 studny v obci bez vody v čp.124 a čp.105.

Při soupisu chovného skotu a bravu napočítáno v obci 196 krav a 38 prasnic. Tento rok zmíňka o rozšíření mandelínky bramborové.

V únoru 1928 ustaveno družstvo “Lidový dům”, které zakoupilo Kouřilův hostinec čp.54 a starý domek manželů Vlasákových čp.32 a postaví na tomto místě velký sál a vyhovující spolkové místnosti.

Od února 1929 byly silné mrazy až 38°C, které potrvaly celý měsíc. Školu nebylo možno vytopiti, proto tato uzavřena až do 1.března, asi 40% žáků onemocnělo chřipkou. Na rybníce byl led až 50 cm silný. Postupně se ztrácela voda ze všech studní na severní straně obce.

Škodovy závody zařídily dovoz vody od tlučenské kolonie a z Nýřan. Dovezeno v r. 1929 a 1930 9.023 voznic vody, což jest zhruba 100.000 hl vody. Zjara 1929 započato se stavbou “Lidového domu”. Členstvo skládalo podíly, mnoho členů a hlavně představenstvo družstva ručili za tento podnik celým svým soukromým majetkem.

27. dubna 1930 byla již v Lidovém domě první pouťová taneční zábava, při níž se vypilo, což stojí za zmíňku 33 a 1/2 hl piva.

18. května bylo slavnostní otevření Lidového domu. Při této příležitosti navštívilo naši obec mnoho občanů z okolních obcí.

Děl.Těl. Jednota obdržela biografickou licenci pro promítání filmů v tomto Lidovém domě.

6.června 1930 při kopání sklepů a základů na novostavbě prodejny Západočes.kons. družstva čp.260 byl zasypán a usmrcen 17 letý Jaroslav Toncar.

1. srpna tentýž rok auto Jana Brudny, které bylo naplněno betonovým pískem a řízené šoferem Fr. Šteflem, přerazilo staženou závodu u přejezdu trati u č.44 a vjelo na kolej, kde zůstalo státi. Šofer i závozník včas z auta vyskočili. Od Nýřan přijíždějící nákladní vlak toto auto vlekl před sebou asi 200 m až k č.52. Přeraženou závorou usmrcena 14ti letá Anna Toncarová, sestra Jar. Toncara, který tentýž rok 6. června také tragicky zemřel.

V září 1930 započato s dlážděním hlavní silnice od kaple až k III. ulici k čp.97. ostatní směrem k Nýřanům a Vejprnicům bylo asfaltováno. Opět se zvýšila silnice asi o 40 m, což je zřetelně viděti na tarase kolem potoka. Při této úpravě silnice vyrovnán dolík u II. ulice u čp.85 a zahrádky před čp.62, 63 a 66 odstraněny. Škarpa v níž stála neustále zahnívající voda zaházena a zřízen chodník. Za zmíňku stojí, že majitel jednoho čp., před kterým se tato úprava udělala, se soudil s okresním výborem, že následkem zvýšení silnice se jeho dům podmáčí. Opak však byl pravdou, neboť místo strouhy byla položena kanalisace, která tuto část ulice odvodnila. U dotyčného občana nakonec zvítězil rozum a žalobu odvolal.

Při sčítání lidu v r.1930, 1. prosince, jest v obci 2175 obyvatel. Za 10 let přibylo 336 lidí. Ve škole je 244 žáků, na škole vzpomenuto 50. výročí vynálezu žárovky Edisonem.

V roce 1931 se ztrácí voda ze studní i na jižní straně obce. Škodovy závody popírají, že přerušení pramene hloubením dolu má vliv i na jižní stranu obce. Obec má spor se Škodovými závody o vodu; poslána interpelace vládě i všem politickým stranám o vyřešení této záležitosti. Obec Vejprnice požadovala na obci Tlučná značnou částku na rozšíření vejprnického hřbitova. Po uvážení všech výhod a nevýhod usneseno obec. zastupitelstvem postaviti svůj vlastní hřbitov směrem výchovním od obce a to v Němčím dole. Se stavbou započato v červenci 1931. Již 5. prosince byl na tento hřbitov pochován tlučenský rodák Karel Uxa, který si to výslovně přál; tento občan bydlel toho času v Línech. 20.12.1931 byl hřbitov úplně dohotoven. Stavbu provedl stavitel Jos. Konopík za obnos 72.744,40 Kč. I s pozemkem stál hřbitov 81.000 Kč; na podílech á 100 K upsáno 11.600 Kč.

Psáno v původní mluvě.
Pokračování příště.

#

TJ Tlučná a Česká asociace sport pro všechny jako regionální přebor ve sportovní gymnastice jednotlivců a družstev připravily v neděli 26.3.2006 již čtvrtý ročník memoriálu Václava Kouřila. Jednotliví závodníci byli rozděleni do kategorií dle věku. Necelým dvěma stům přítomným divákům se tak představily nejmladší gymnastky ročníku 2000 a mladší až po dorostenky a ženy. Startovali zde gymnasté ze čtyř oddílů severního Plzeňska - Nýřan, Tlučné, Chrástu a Zruče. Celkem se představilo 52 závodníků. Nejmladší gymnasté roku 2000 a mladší gymnasté si vyzkoušeli přeskok, lavičku a prostná. Starší pak v povinném čtyřboji různé kombinace disciplín, přeskok, hrazdu, kruhy, prostná, lavičku, nízkou kladinu a volné sestavy. V soutěži čtyřčlenných družstev se započítávaly výsledky tří nejlepších závodníků. Soutěžilo se v akrobacii, přeskoku, hrazdě a lavičce. Píle a vytrvalost závodníků i jejich trenérů se v memoriálu dobře zúročila.

Nejlepší umístění tlučenských dětí:
Kategorie 0: 1) Anika Menclová, 2)Andrea Zelenková, 3) Anastázie Šimková.
Kategorie 1: 2) Adéla Nocarová, 3) Iveta Kasalová.
Kategorie I žáci: 1) Lukáš Kvasnička, 2) Štěpán Šimek, 3) Martin Valm.
Kategorie II: 1) Hana Reissová, 2) Šarlota Šarlaková.
Kategorie III: 3) Jana Stachová.
Kategorie I družstva: 1) Tlučná: Adéla Nocarová, Iveta Kasalová, Vendula Hrbková. 3) Tlučná B: Lada Lacinová, Michaela Kuželová, Anežka Pavézová.
Kategorie II: 1) Jesika Blažková, Hana Menclová, Šarlota Šarlaková, Hana Reissová.

Připravil Václav Volf

#
#

Fotbalové jaro po dlouhé zimě je tady

Osobnost sportu

Jaroslav Soukup

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70let

12. ledna 2006 oslavil významné životní jubileum Jaroslav Soukup. Vášnivý sběratel sportovních odznaků, v mládí hráč kopané Slavie Vejprnice. Po přestěhování do naší obce se zasloužil o založení oddílu stolního tenisu, kde hlavně mládež patřila k nejlepším v okrese. Byl dlouholetým členem tělovýchovné jednoty TJ Tlučná.

Do dalších let přejeme lepší výsledky fodbalistů pražské Sparty, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

TJ Tlučná

Fotbalové jaro se nezadržitelně blíží, přestože zatím tomu počasí vůbec neodpovídá. Letošní zima nadělala vrásky na čelech funkcionářů všech oddílů, drží se zuby nehty a nechce se vzdát. Přívaly sněhu zasypaly hrací plochy a tím pádem byl tréninkový proces omezen většinou na hrubou přípravu. Práce s míčem musela jít stranou.

V našem fotbalovém oddílu tomu nebylo jinak. Mládežnická mužstva využívala prostředí místní tělocvičny. Horší to bylo u dospělých, protože škvárové hřiště bylo dlouho pod ledovým krunýřem, když už se zdálo, že se začíná blýskat na lepší časy a led zmizel, přišel dvakrát sněhový příděl, takže se trénovalo, kde se dalo. Ke slovu přišla tělocvična nebo jsme museli vzít za vděk i umělou hrací plochou ve Štruncových sadech na hřišti Viktorie Plzeň. V plánu bylo též zimní soustředění na Hnačově, ale to pro malý zájem z řad hráčů muselo být odvoláno.

“A” mužstvo v rámci zimní přípravy mělo sjednáno celkem sedm přátelských zápasů s mužstvy různé kvality. Dvě utkání jsme odvolali pro nezpůsobilý terén, dvě jsme sehráli na škvárových hřištích a zbytek pro nepříznivé podmínky přeložili na umělou trávu do Skvrňan, což představovalo určité finanční náklady. Ty jsme obětovali, aby alespoň nějaká herní příprava ukázala, jak na tom opravdu jsme. Z tohoto pohledu mizerně. Pět zápasů, pět porážek a hrozivý poměr branek 9:28. Výkony špatné, snad s výjimkou zápasu doma s Holýšovem. Pravdou ovšem zůstává, že fluktuace hráčů na těchto zápasech byla velká a ani jeden zápas jsme neodehráli v optimální sestavě.

Jak to tedy bude vypadat v mistrovských zápasech, na to nedostalo odpověď ani nové trenérské duo B. Kouřil s M. Vašákem a nad herním projevem mužstva se vznáší velký otazník. Musíme věřit, že kolektiv “A” mužstva se stmelí a výkony půjdou nahoru. Podobná situace je ale i u “B” mužstva.

Nečeká nás tedy nic jiného než tvrdá práce. Jelikož je zima rájem halových turnajů, připravil oddíl hlavně pro mládežnická družstva klání v místní tělocvičně. Pro ty nejmenší tradiční vánoční turnaj a v měsíci lednu pak turnaj žáků a starých pánů ve spolupráci s vedením jednotlivých kolektivů. Teď se můžeme těšit na zahájení jarních mistrovských bojů v ochozech tlučenského stadiónu.

Sportu zdar - Jarda Netrval

#
Před přátelským utkáním A mužstva na domácím hřišti s divizním Holýšovem. Zápas skončil 3:5, když naše branky dali Nocar 2 a Nachtmann z penalty.

Hráči A mužstva se utkají:

Doma:

22 . kolo So 22. 4. 06 s Luby
24. kolo So 6. 4. 06 s Poběžovicemi
26. kolo So 20. 5. 06 s Plzencem
27. kolo So 27. 5. 06 s Postřekovem
29. kolo So 10. 6. 06 s Přimdou

Venku:

21. kolo So 15. 4. 06 s Dýšinou
23. kolo Ne 30. 4. 06 s Klenčím
25. kolo Ne 14. 5. 06 s Bolevcem
28. kolo Ne 4. 6. 06 s Chrástem
30. kolo So 17. 6. 06 s Nýřany

Všechny zápasy začínají v 17.00 hod

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera – odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové pracování.