#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

#

2. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná konané dne 8. 3. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

- činnost rady obce od 1. zasedání
- prodej, odkoupení a směny pozemků či nemovitostí, vybíráme: odprodej pozemků patřící k bývalé kantýně (vlastník p. Jaroslav Jedlička, Kamenný Újezd); směna pozemku mezi obcí a p. Janem Hrubým k napravení majetkoprávních vztahů u provedené komunikace na Bažantnici;
- závěrečný účet, písemnou zprávu a hospodaření obce v roce 2006 a zprávu auditorů o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výrokem “bez závad”.
- 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2007, jehož příjem je schválen částkou 24.535.513,- Kč a vydání ve stejné výši.
- hospodaření Sdružení obcí Tlučná, Vejprnice a Nýřany za rok 2006 čistírny odpadních vod včetně zprávy auditu s výsledkem “bez závad” a dále rozpočet Sdružení obcí na rok 2007. 
- pověřuje místostarostu Ing. Václava Vítka v souladu se zák. č.128/2000 Sb. výkonem činností a úkolů, které jinak z titulu své funkce vykonává tajemník OÚ.
- zprávu o stavu obecního lesa za rok 2006, v majetku obce jsou lesní porosty v celkové výměře 17,61 ha, nedošlo k žádné těžbě ani k zalesňování. Porost je bez polomů ani napaden škůdci. Pro rok 2007 je plánován průklest mladého porostu na 1,68 ha.
- zprávu o poskytování informací dle zák. 106/1999 - za rok 2006 nebyla zaznamenána žádná žádost fyzické či právnické osoby. Ústní informace jsou vyřizovány neprodleně a neevidují se. Informace jsou dále poskytovány na úřední desce, webových stránkách obce a vývěsních skříňkách v obci.
- podání žádosti o dotaci na výstavbu nové ZŠ Tlučná.
- zpráva o stížnostech v roce 2006, evidována na OÚ byla pouze jediná stížnost, která byla posouzena jako oprávněná, její vyřízení bylo provedeno v zákonem stanovené lhůtě.
- ceník pro rok 2007 mezi firmou EKO SEPAR Nýřany a obcí Tlučná. K nárůstu cen dochází v důsledku nárůstu poplatku státu za ukládání odpadu na skládku. Veřejnost bude včas seznámena.
- uzavření smlouvy o výkonu Městské policie Nýřany při provádění kontrol měření rychlosti vozidel v obci Tlučná v souvislosti s umístěním kamerového systému Czech RADAR.
- k zajištění bezpečnosti občanů doplnění kamerového systému o další tři stanoviště s nákladem cca 100 tis. Kč.
- přijetí dotace ve výši 3 mil. Kč na opravu místních komunikací.
- nákup oken na provedení výměny v suterénu domu s pečovatelskou službou za cca 30 tis. Kč.
- nákup zařízení KANGO + pro tlučenské hasiče ke svolávání zásahových jednotek, který bude kompatibilní s plánovaným obecním rozhlasem.
- poskytnutí 10 tis. Kč na zajištění hudby při konání Tlučenské pouti - pouťové veselice v hasičské zbrojnici v sobotu 30. června 2007.

Plné znění usnesení ze zasedání je zveřejněno na úřední desce.

Přestože většina z vás nově zvoleného místostarostu zná, položili jsme mu po 6 týdnech v úřadě dvě otázky, aby si i ta menšina přiblížila jeho životní optimismus.

#

1. Jak se cítíte po přechodu do veřejné funkce?

Špatně. Dokonce bych řekl, že hodně špatně. Na základě několika úvodních školení jsem si udělal obrázek o tom, co všechno bych měl znát, vědět a zvládat a můj počáteční optimismus se rychle změnil v silnou depresi. Po třech týdnech mi pan starosta lehkomyslně předal řízení obecního úřadu a odjel na dlouhodobě plánovanou dovolenou do Itálie. Má deprese se dále prohloubila. V duchu jsem se modlil, aby si při lyžování nic nezlomil. To se mi sice splnilo, ale místo odpočatého a horským sluníčkem opáleného starosty se vrátila zdravotní troska se silným náběhem na zápal plic. Teď tu pan starosta chybí třetí týden. Má deprese dosahuje vrcholu. Špatně spím, doktoři mi zjistili cukrovku a výrazně se mi zhoršil zrak. Částečně se ale uklidňuji tím, že horší už to být nemůže a netrpělivě očekávám uzdraveného pana starostu a snad i další příznaky obratu k lepšímu.

2. Co hodláte dokázat ve funkci místostarosty?

Já v té funkci nechci nic dokazovat. Mým cílem, ale v současné době spíše hodně vzdáleným snem, je postupné zvládnutí a převzetí administrativy. Na dokazování máme pana starostu. To je vizionář a budovatel a velkých cílů má celou řadu. K mé spokojenosti bude bohatě stačit, když mu svojí prací vytvořím prostor pro to, aby se jejich splnění mohl plně věnovat. A myslím, že takový stav by byl prospěšný i pro celou obec. Na rozdíl od předcházející otázky, kde jsem dal průchod pro mě typickému “sebevražednému” humoru, jsem teď odpovídal s naprostou vážností.

17. března 2007, Ing. Václav Vítek, místostarosta obce
           zaznamenal Josef Kučera

 

Nové byty

Výstavba nových bytů v obci bude na jaře pokračovat započetím 30 bytů ve 3 bytovkách pod mateřskou školou (nad parkovištěm) v samém centru obce. Firma BOST nabízí k odkoupení byty 1+KK od 757.000 Kč; 2+KK od 1.138.000 Kč; 3+KK od 1.729.000 Kč.

Dokončení výstavby je plánováno v červnu 2008. 

Kontaktní osoby:
p. Boubín 605 235 420 
p. Duffková 377 832 002 
e-mail: tlucna@bost.info

#

Statistika obyvatelstva v roce 2006

narodilo se 24 dětí
zemřelo 29 obyvatel
odstěhovalo se 51 osob
přistěhovalo se 119 občanů

Obyvatelstvo obce Tlučná - stav k 1. lednu 2006 - 2.644
stav k 1. lednu 2007 - 2.707 (+63)
a zajímavost k 1. březnu 2007 přírůstek dalších 36 obyvatel na

Vítejte mezi námi!

Dne 11. dubna 2007 přivítáme slavnostně na Radnici nově narozené občánky naší obce. Jsme velmi potěšeni, že mladí rodiče dávají na jedno z předních míst ve svém životě rozšíření bohatství o to nejcennější, a to je život svých potomků. Krásný počet osmnácti narozených se datuje od 24.7.2006 do 8.1.2007 a jsou to:

Karolína Bartošová, Kateřina Ciblová, Adam Fišer, Helena Hodlová, Eva Holubová, Kateřina Lišková, Martin Mahdal, Barbora Matějková, David Pečený, Filip Řáha, Jan Staněk, Josef Švehla, Adam Vecka, Michaela Vlášková, Sára Weberová, Karolína Záleská,

Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dne 29. března 2007 se v přízemí mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná od 10.15 hodin koná schůzka rodičů, kteří chtějí podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jejich dítěte pro následující školní rok. Rodiče budou informováni o organizaci předškolního vzdělávání a na závěr jim budou vydávány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007 - 2008.

Schůzka se stejným programem proběhne i dne
30. března 2007 dovněž od 10.15 hodin.

Jana Lišková vedoucí učitelka MŠ Karel Rada ředitel ZŠ s MŠ


Nebezpečný a velkoobjemový odpad


Obecní úřad vychází vstříc občanům - organizuje na
sobotu 14. dubna 2007 v 9 - 12 hodin na parkovišti u trafiky.
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Odebíráme staré televizory, pneumatiky, baterie, nádoby od barev, koberce, lino, starý nábytek.

Nové Knihy

BELETRIE
Brown, Sandra - Bílý žár
Kelly, Cathy - Jako my všechny
Vaňková, Ludmila - Válka růží
Cabot, Meg - Princezna na večírku
Green, Jana - Jsem v tom
Francis, Dick - Rozkazem
Mc Bain, Ed - Brokovnice
Kellerman, Jonathan - Sebeobrana
Fousek, Josef - Buďme k sobě vlídní
Roberts, Nora - Červená lilie
Korandová, Marie - Chodové v pověstech
McClure, Ken - Minulé životy
Pittnerová, Vlasta - Selský chléb
Grafton, Sue - S … jako smrt
Cussler, Clive - Temná hlídka
Patterson, James - Pošta od Mary
Perry, Tasmina - Tatínkovy holčičky


NAUČNÁ
Liškutín, Miroslav - Bouřlivá oblaka
Horn, Mike - Pokořil jsem ledové království
Kirchner, Jaroslav - Dynastie Holíků
Brümmer, Elmar - Rytíři
Tarnowski, Wolfgang - Rytíři
Tarnowski, Wolfgang - Karel IV - císař z boží milosti
Jazairiová, Pavla - V jižní Indii
Bohdalová, Jiřina - Měla jsem štěstí na lidi

MLÁDEŽ
Wilson, Jacguelin - Lekce lásky
McKay, Hilary - Permanentní Růže
Cabot, Meg - Čtvrtý rozměr lásky
Čekanová, Markéta - Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí

Místní knihovna dále nabízí
využití Internetu zdarma
pro všechny obyvatele


Čas plyne jako voda, ale vzpomínky zůstávají

Jan Randa

#

Jedna ze vzpomínek je na Jana Randu, který se narodil 29.7.1943 v Příšově. Po absolvování základní vojenské služby pracuje v plzeňských papírnách a postupem času zde zastává funkci požárního technika. Dne 26.2.1966 se v Tlučné oženil se slečnou Zdeňkou Sakařovou a tento rok vstupuje mezi tlučenské hasiče. Aktivně se podílí na činnosti sboru a výborem je pověřen výchovou mládeže. Dalším úkolem je pověřen v roce 1972. Je jmenován preventistou sboru a má za úkol provádět veškeré kontroly v provozovnách, školách, prodejnách a obytných budovách. I jeho zásluhou bylo, že v těchto prostorách v tomto období nehořelo. Za svoji činnost obdržel čestné uznání okresního a krajského výboru SDH, medaili za příkladnou práci, medaili Za věrnost 30 let a medaili Za zásluhy. Umírá náhle v roce 2004. 

Čest jeho památce!

Mladí hasiči v roce 2007 

Začátek tohoto roku začal pro naše mladé hasiče úspěšně. Na svoji první soutěž si zajeli do Obory, kde se konala 20. ledna “Uzlařská regata”. V poměrně početné soutěži se v kategorii do 9 let na prvním místě umístil náš člen Pavel Bednář, třetí místo získal Adam Petrák. Na 9. místě byla Michaela Haišmanová a hned za ní Petr Špachmann. Petr Loužek skončil na 26. místě. V kategorii do 12 let získal třetí místo Lukáš Kříž, čtvrté Adéla Klausová a Kamil Křižan deváté místo. Za odměnu jim sbor zaplatil návštěvu divadelního představení “Dlouhý, Široký a Bystrozraký”.

Sněhu si v letošní zimě děti mnoho neužily, a proto si 24.2. společně s mladými hasiči z Nýřan zajely na soutěž, která se konala v okolí obce Obora. Zimní závod pionýrské všestrannosti je součástí soutěží o “Pohár rady mládeže PS”. Družstvo mladších, Veronika a Zuzana Kašparovy společně s Petrem Špachmannem, v 17 disciplínách získal 16. místo při účasti 29 družstev. V soutěži starších, Ivana Rolníková, Pavlína Kyrianová a Lukáš Kříž skončili na 30. místě ze 45 družstev.

Také hasiči z Tlučné se zapojili do akce “Pomoc rodině”. O co se jedná?

Podrobnosti jste se mohli dočíst v novinách, které vyšly těsně po řádění orkánu Kyrill. Hasič z České Lípy, který zasahoval při mimořádné události, nestihl ve tmě uskočit a padající strom jej usmrtil. Osud byl mimořádně krutý. V únoru se jeho partnerce narodil potomek, v červnu měli mít svatbu. Život rodiny otce dvou dětí a druha těhotné ženy se v momentě dramaticky změnil. Družka po zesnulém hasiči nemá nárok na vdovský příspěvek. Jenže jak se říká, v nouzi poznáš přítele. Tragédie nenechala lhostejným hasiče, ale ani civilisty. Byla vyhlášena soukromá sbírka na účet pozůstalé rodiny, které jsme se i my zúčastnili finanční částkou.

V době, kdy čtete tento článek se narodilo děvčátko jménem Maruška. Gratulujeme!


Těžko na cvičišti, lehko při zásahu

Trochu poopravené přísloví, ale v dané situaci je pravdivé. Chtěl bych Vám přiblížit jeden sobotní den našich hasičů.

27. ledna si chlapci vyjeli vyzkoušet svoji fyzičku do polygonu na centrální stanici HSZ Plzeň-Košutka. Co je to polygon? Je tu “mučírna” na hasiče. V prvním prostoru je tělocvična, kde jsou posilovací stroje jako nekonečný žebřík, nekonečný chodník a dva stroje s 20 kg závažím, které mají za úkol simulovat fyzické zátěže.

#

Dále se přechází do žárové komory, kde teplota dosahuje 55°C. Zde se provádí různé montážní práce. Pro ztížení se veškerá činnost provádí v horní části místnosti. Pokračuje se ve stísněném prostoru, který je zakouřen. V další místnosti se provádí průzkum prostorů ve tmě za doprovodu zvukových efektů připomínající panický křik dětí i dospělých osob doprovázených zvuky, které se vyskytují při zásahu v obytných místnostech. Veškerá tato činnost se provádí v dýchacích přístrojích v plné výzbroji. Činnost je monitorována na obrazovce pro případ okamžitého zásahu.

#
#
#
#

Učení je nutné v každém věku

Výjimku netvoří ani hasiči. Týká se to zvláště těch, kteří jsou zařazeni do zásahového družstva. Proto i v letošním roce je výcvik a školení hlavní náplní v plánu práce. Na první akci si celý okrsek Tlučná vyrazil 10. února do obce Lochousice, kde měli hasiči za úkol provést dálkovou dopravu vody. Úkolem bylo dopravit vodu do vzdálenosti 800 m s výškovým převýšením 50 metrů. 10 sborů se tohoto úkolu zhostilo na výbornou. Při takové akci je nutné pamatovat i na týlové zabezpečení. Proto nechyběla polní kuchyně, podávala se výborná gulášová polévka, káva a čaj. Přálo i počasí, a tak se první akce v letošním roce podařila.

Druhé školení celého okrsku se konalo 3.3. na požární stanici Nýřany. Na programu byly chemicko-technické služby a práce s radiostanicemi.

Třetí školení pro strojníky a velitele bylo pro změnu dvoudenní 9.-a 10. března 2007. Konalo se v požární zbrojnici v Nýřanech.
#
A pak je třeba odklidit napadlý sníh.

Hoří i v letošním roce

Naše zásahová jednotka byla vyzvána 31.1. krajským operačním střediskem jako posilová jednotka pro HZS Nýřany k požáru dřevěné kůlny v Havířské ulici v Nýřanech. Vzhledem k rychlému zásahu HZS se dostal požár včas pod kontrolu a naše jednotka již nezasahovala.

K druhému výjezdu naše jednotka vyjížděla 13.2. v 16.58 hodin. Oznámení bylo provedeno dálkově ovládanou sirénou. Jednalo se o požár dřevěné boudy a porostu v lese “Torovka”.

Ke třetímu požáru v letošním roce byla jednotka vyslána 6.3. ve 12.36 hodin. Jednalo se o požár plotu a uskladněného dřeva. Po příjezdu na místo požáru zde již zasahovala jednotka Nýřany. Naše družstvo mělo za úkol doplňovat vodu do cisterny jednotky Nýřany. Požár vznikl špatně uskladněným popelem.

Hasičské povídání připravil Lubomír Filip


MDŽ se v Tlučné slaví

#

V sobotu 10. 3. 2007 v 15.00 hodin se sešli členové SPCCH v hasičské zbrojnici, aby oslavili MDŽ. Po krátkém úvodu předsedkyně paní Jany Dezortové donesly našim seniorkám nádhernou kytičku v podobě veselých básniček a písniček děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Jany Liškové a Věry Vítkové.

Další gratulace se ujali pánové Vladimír Beránek a Lubomír Filip. Každá z žen dostala karafiát a hezkou písničkou je potěšili oblíbení muzikanti Jaroslav Krebeš, Josef Lukáš a Vlastík Baxa.

Mezinárodní den žen. Svátek, který se k nám neustále vrací. Jedni ho zavrhují, druzí zase vítají. Přimlouvám se za to, že je hezké slavit cokoliv, co nás společně vyvede z každodenního shonu. Je jen na nás, jak důstojnou oslavu dokážeme připravit pro lidi, které máme rádi. Proto nechme tomuto svátku volnost. Ať ti, kteří jej chtějí slavit, mají radost z jeho trvání a těm ženám, které také rády dostávají květiny, ale bohužel si to každý mužský neuvědomí, přejeme hezký úsměv, protože ten k ženám patří.

#
#

Paní Věra Vítková a Věra Tomášková dostaly květinu, stejně jako ostatní ženy.


Tos mi nosil plnou náruč aster,
běžel za mnou čtyři poschodí,
první sněženky jsi v dešti sháněl,
což se k tobě vůbec nehodí,

zřejmě letos nikde nejsou kytky,
asi mráz je zkosil mačetou,
ale příštím rokem opět možná pokvetou.

Všichni správní chlapi z SPCCH
a Václav Volf

 

Zase jeden dobrej nápad

Po několika letech se zase vrátil do Tlučné maškarní rej. Ve vyzkoušeném prostředí restaurace Na Hřišti se v neděli 18. března zcela zaplnil malý sálek a od 13.30 hodin se rozezněly první taneční melodie v režii manželů Kopejtkových. Minulost ukázala, že tato sehraná dvojice je ideální právě pro takové akce. Za velice příjemnou hudební kulisu jim patří vřelé poděkování. O nápaditou zábavu se postarala pětice tlučenských Junáků. Mirka Mottlová, Jára Škoda, Kristýna Bartošová, Adam Sevelka aVlastík Šilhán se zhostili tohoto úkolu nad očekávání. Bude-li nějaké příště, a já věřím, že bude, může se na ně hlavní pořadatel, kterým je Obecní úřad v Tlučné, zcela spolehnout. Spokojenost projevil i zkušený předseda KPOZ Jan Mitrenka, který v tichosti sledoval celé dění. Nemalou pochvalu zasluhují maminky. Bylo vidět, že si s kostýmy svých dětí vyhrály. Díky nim a jistě i některé babičce, protančila nedělní odpoledne nejedna princezna, spousta čarodějnic, kterým vládl Harry Potter, ale zatancovat si přišly i dvě mochomůrky s vodníkem nebo stavební dělník s andělem. Velký dík patří zkrátka všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře a obnovené tradiční zábavě.


Václav Volf

#

#
#
#

Matrikou patříme do Vejprnic

V poplužním dvoře, panském ovčíně, vinopalně, zahradách a lesích Tlučné hospodařila vrchnost ve vlastní režii. Ze zaměstnanců jsou v matrice uváděni šafáři řídící chod vrchnostenských dvorů, jejich podřízení - pacholci. To je zřejmě také Jiřík Krawarz z Křimic, specialista přes dojnice. Postrádáme zde ženský element - děvečky. “Mastrknechtové” (též magister knecht) vyskytující se jen u poplužního dvora, je snad možné za dohlížecí a donucovací aparát, za dráby (knecht = pacholek, pěšívoják = šéfpacholek). V ovčáckých chalupách při ovčínech, situovaných mimo intravilán vsi, žili polní mistři - ovčáci se svými pomocníky - pacholky = hamlknechty. V obvodu vejprnické farnosti byl jediný pivovar a vinopalna v Křimicích. Například roku 1955 tu byl sládkem Jan Veselý, poté Jan Kmošík. Křimického vinopala připomíná matrika jen jednou - r.1654 Matěje Vlčka. Lesy křimického panství měly na starosti myslivci (před současným Karlem Hauerem) tlučenskýMartin Bok a křimický Pavel Wolf. Osobní sloužící jsou zachyceni jen v Křimicích, mají na starosti panské sídlo a obsluhu panstva. R.1655 na starosti hraběcí štolmistr, urozený a statečný rytíř Adam Vrchotický. Matrika vůbec nezachytila osoby mající na starostobsluhu panstva, jako jsou lokajové a komorné. Od r.1657 byli majiteli Tlučné a celého křimického panství hrabata z Vrtby - Sezima z Vrtby, neboť jeho nejlepší přítel urozený a statečný rytíř Jan Jinřich Strojetický umírá bez potomků. Ti však navštěvovali Křimice jen příležitostně a žili převážně na zámku v Cebivi, ale především v paláci v Praze. Kronika se zmiňuje o štolmistru a panu Andresi (Ondřeji) Psutkovi, jeho služebníku Martinu N (N=nemo=nikdo, žádný) “s příhody sám vlastně sebe smrtedlně raníc umřel jest” a byl pochován na vejprnickém hřbitově. Jako kmotry jsou připomínány r.1660 dvě Psutkovy děvečky.

Nejvyšším z úředníků byl hejtman, který dohlížel na vrchnostenskou kancelář, na hospodářství, měl policejní pravomoc a vůbec zajišťoval chod panství. Vypomáhal mu purkrabí, jakýsi hejtmanův zástupce, dále písaři - kancelářský nebo specializovaný obroční mající na starosti zásoby obilí, mouky a jiné potraviny, důchodní písař měl na starosti finance. V Křimicích byli postupně od r.1655 hejtmany Jiří Borečka (špatně čitelné), Alraham Ziegenwürger, Šalomoun Hibner. Slovutný a opatrný Ondřej Psutka, písař důchodní se r.1658stal otcem a r.1663 je poprvé uveden ve funkci hejtmana. Patrně jej na čas vystřídal pan Gotfrýd Per, označen jako hejtman křimický r.1675, neboť funkci opět v letech 1676 a 1677 zastává zmíněný Andres Psutka, který jako Ondřej Psutka z Křimic v r.1678 umírá. Hejtmanství zůstává v rodině, neboť dále je uváděn Jan Jakub Psutka, Z křimických purkrabí je jmenován Jindřich Alois Hoyer, Jan Pohan, Václav Zikmund Otický. V matrice vystupují obroční písaři - matěj Mělnický, Adam Hofman a Martin Cepník.

Poslední kategorií je šlechta, ale té v matrice není mnoho. V zápisech mnohde chybí patřičná titulatura a není možné vždy stanovit, zda jde o šlechtice, erbovního měšťana nebo osobu bez šlechtictví či erbu. Hrabata z Vrtby matrika zmiňuje 20.8.1687 v pánu usnul Jeho Milost pan patron kostela a záduší, vysoce urozený pán, Jan František, svaté říše římské hrabě z Vrtby jemuž buď věčné v nebi odpočinutí, věčná sláva.


Třetí pokračování připravil
Josef Kučera

#

Blahopřání

8. dubna se náš dlouholetý člen pan Zdeněk Šíp dožívá životního jubilea. K jeho 70. narozeninám mu za všechny členy mysliveckého sdružení v Tlučné přeji zdraví, štěstí, pohodu a mnoho mysliveckých zážitků.

Lenka Václavová

Jaro v lese

Jaro letos přišlo nezvykle brzy. Pravda, zima se k nám letos chovala více než přívětivě. Ale tahle naoko vlídná zima má i své skryté nástrahy. Vlivem tepla a vlhka nebyla zcela zničena zásoba bakterií v půdě, zvěř v lese, ale i domácí zvířata tak mohou trpět nepříjemnými střevními problémy. Další nástrahou, a to více než nepříjemnou a nebezpečnou, může být velké řepkové pole v místech, kde se obvykle vyskytuje množství srnčí zvěře. Informace už proběhly tiskem, ale dovolím si je trochu připomenout. Zvěř zjara ocení čerstvou pastvu a nemá-li jinou možnost, vezme zavděk řepkou, která je pro ni velmi lákavá. Řepka obsahuje velké množství dusičnanů, ty se v těle přemění na dusitany a zvíře se jejich působením začne dusit. Vlivem toho je malátné, dezorientované a může i oslepnout. Najdete-li zvíře s těmito příznaky, kontaktujte někoho z mysliveckého sdružení. Veřte, že sami nemocnému zvířeti nepomůžete.

Ale dost bylo výstražných zpráv. Nebudeme muset dlouho čekat a v lese se začnou rodit nová mláďata. Všichni víme, jaký je současný stav drobné zvěře. Neobejde se bez naší ochrany a pomoci, ale k tomu potřebujeme spolupráci všech občanů. Nežádáme žádné velké činy. Pro začátek postačí, necháte-li své čtyřnohé mazlíčky při procházce lesem uvázané na řemínku. Psovi postačí i pořádná procházka a nebude se cítit ochuzen. Volně pobíhající pes může v jarních a letních měsících způsobit velké škody. Jednak ruší drobnou zvěř, která se snaží odchovat svá čerstvě narozená mláďata. A také plaší srnčí zvěř. Rušení je nebezpečné zvláště u srnců, kteří v této době mají měkké parůžky porostlé lýčím a při útěku si je mohou nenávratně poškodit. Majitele psů, kteří se domnívají, že bráníme jejich psím miláčkům ve volném pohybu, ujišťuji, že se nejedná o naši zlou vůli. Volné pobíhání psů je v honitbách zákonem zakázáno.

Přeji všem, aby krás lesa užívali plnými doušky a přitom nezapomněli, že z přírody nelze jen brát, ale musíme jí take něco dát. A to, co právě teď potřebuje, je klid a ten přece stojí jen trochu sebekázně.

Lenka Václavová.

Velikonoční vítězství

Na Velký pátek se zdálo, že bitva dobra a zla skončila. Nevinný člověk byl odsouzen a poslán zemřít na kříži. Ten, kterého mnozí ctili jako Bohem poslaného Mesiáše, vydechl naposled. Jeho učedníci kvapem zabalili jeho tělo do plátna a umístili ho v hrobce. Blížila se sobota, židovský Šabat, během kterého nesměl žádný žid pracovat. Všechny naděje, všechna ta víra ve sliby, které Ježíš pronesl, jako by se vytratily. A tak tomu bylo napořád, nebýt … nebýt neděle.

Vskutku Veliká noc! Ten, kterého Bůh ustanovil, aby za nás bojoval boj, na který jsme my nestačili, již nebyl mrtev. “Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.” To řekly andělské bytosti ženám, které v neděli ráno nalezly tunový kámen odvalený od hrobu. Tak přeci měl pravdu, když Martu utěšil slovy: “Já jsem vzkříšení a život.” Tak přeci měl pravdu, když předem oznámil: “Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout.” Ale proč? Proč to všechno? Proto, abychom my, které čekalo odsouzení, byli před Bohem osvobozeni a omilostněni. “Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.”

Ano, my pořád kupíme hřích za hříchem. Pokušitel stále vysílá své šípy do slabých míst naší víry. Ale netrapte se, Kristovo velikonoční vítězství patří vám. “Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.” Ano, stále přicházíme o své blízké. Smrt ještě točí svou kosou a žne mladé i staré. Ale nebojte se, Kristův věcný život patří vám. “Poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.” Ano, život nám přináší rány a způsobuje modřiny na těle i na duši. Nemoci nás deptají, druzí nás zraňují a způsobují zklamání. Ale hlavu vzhůru; vždyť Ten, který vstal z mrtvých, je věrný. “Nikdy tě neopustím a nikdy se t ě nezřeknu.”

“Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,” napsal apoštol Pavel. A dodal: “Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.” Ježíšovo velikonoční vítězství nad smrtí - dosvědčené stovkami lidí - je důkazem, že mluvil pravdu, když prohlásil: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

Nejde o pohádku, nejde o legendu. Ježíš vstal z mrtvých. Můžeme Mu věřit, že nám odpustil naše hříchy, že i my jednou vstaneme ze svého hrobu. Smrt není konec. Díky Bohu!

Připravil vikář Petr Krákora

#

 

Miss aerobik tour 2007

#

V posledním vydání loňského TZ jsme informovali o skvělém úspěchu našich mladých florbalistů a je potěšující, že tlučenská tělovýchova dosáhla dalšího úspěchu mimo naši obec.

Zasloužila se o něj žákyně sedmé třídy Základní školy v Tlučné Dominika Volfová, která dokázala v soutěži Miss aerobik tour 2007 ve sportovní hale TJ Slavoj Plzeň na počátku března vybojovat spolu s dalšími devíti kadetkami postup do dalšího kola soutěže. To se uskuteční 12. května 2007 v Praze ve Stodůlkách. Zde na ni čeká pořádná dávka dynamického pohybu a bude-li úspěšná, tak i rozhovor s moderátorem Petrem Salavou, který vyzpovídá padesátku nejlepších.

“Hodně se těším, i když příliš šancí si nedávám. Soupeřky jsou moc šikovné, ale aerobik mám ráda a alespoň budou v Praze vědět, že u nás v Tlučné tohle taky umíme. Škoda, že nás nepostoupilo víc”.

Je tedy vidět, že cvičitelky paní Miluše Petráková a Vendula Křížová vedou děvčata velice dobře a my jim všem budeme držet palce.

Václav Volf

#
#

Tlučenský mariáš

24. 2. 2007 proběhl v restauraci Na hřišti turnaj ve Voleném mariáši. Své síly v této karetní královské hře změřilo celkem 18 borců. Suverénním vítězem se stal pan Jaroslav Bernhard.

#

Václav Vítek

#

Sportovní legendy
Jiří Krbeček

#

Významné životní jubileum 70 let 15. března 2007 oslavil bývalý výborný fotbalista a opora obrany Baníku Tlučná Jiří Krbeček. Pracoval na dole Krimich a později se v Tlučné oženil. K fotbalu přivedl i své dva syny a zvláště starší Jirka byl výborný ligový brankář a juniorský reprezentant. Po skončení aktivní činnosti předával svoje bohaté zkušenosti jako trenér žáků.

Dnes mu jistě dělají velkou radost vnuci Tomáš a Lukáš, kteří hrají první ligu za Viktorii Plzeň.

K významnému životnímu jubileu vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje výbor kopané TJ.

 

Lednový turnaj starých gard v sálové kopané

Stalo se již dobrou tradicí, že se ve druhé polovině ledna pravidelně koná turnaj v sálové kopané starých gard. Ani letos tomu nebylo jinak. Šest mužstev, TJ Tlučná, TJ Vejprnice, 1. FC Plzeň, TJ Postřekov, TJ Kozolupy a MIX - BNK bylo odhodláno nechat v tělocvičně na palubovce duši. Pískáním všech zápasů se zhostil Jaroslav Bernard i organizačně turnaj plynul hladce. Ve výborné formě se předvedla mužstva TJ Postřekov, TJ Slavia Vejprnice, 1. FC Plzeň. Pro všechny zúčastněné byly připraveny hodnotné ceny. Odměněni byli i nejlepší střelec - Jiří Krejčí z TJ Slavia Vejprnice a nejlepší brankář - Vlastislav Kovařík z TJ Tlučná. Malý dárek byl připraven také pro nejstaršího hráče, kterým byl Jiří Němec z 1. FC Plzeň. Po namáhavém sportovním výkonu přišlo vhod chutné občerstvení - guláš a pivo o kt eré se úspěšně postaral Boža Englmaier.

Poděkování také patří všem těm, kteří se vždy na organizaci a zajištění turnaje podílejí. No a co říci na úplný závěr? Že se akce velmi zdařila, opět zvítězila radost z pohybu a sportování.

Mgr. Mirka Troubilová

#
A mužstvo Baník Tlučná r. 1962 - 1965
Vedoucí Tříska, Stropnický, Krbeček, Pittr Josef, Pittr Jiří, Demetr, Bernklau, trenér Červený, Lepič, Cink, Zinner, Valenta, Hons,Václav

 

Takové jarní rozjímání

Dnes se nebudu rozepisovat o tom, jaká byla letošní zima pro fotbalisty příznivá, jaké parádní podmínky měli k přípravě. Nebudu psát o vánočním turnaji minižáků, který se opravdu vydařil a všichni účastníci byli velmi spokojeni, stejně tak o turnaji žáků či “B” mužstva ve sportovní hale v Tlučné. Nezastavím se ani u změn v hráčském kádru jednotlivých mužstev oddílu.

Trápí nás daleko palčivější problém. Máme v klubu čtyři družstva mládežnická, což představuje cca 60 hráčů. Chybí nám ovšem trenéři a vedoucí a v dnešní uspěchané době přesvědčit někoho k dobrovolné práci je téměř neřešitelný úkol. Každý se žene za nějakou vidinou, honí many many a my máme na jednoho trenéra 20 žáčků, což není dobře. Potřebovali bychom pracovat s menšími skupinami, aby hráči více pochytili ze základů kopané, rozložit zátěž na více trenérů. Zvládnout všechny úkony při zápasech ve dvou lidech a ještě 15 hráčů je složité, protože je to jako hlídat pytel blech.

Ani rodiče nemají velký zájem podívat se na svoji ratolest jak se synovi daří a zvládá fotbalovou abecedu. A pohled na ty prcky v dresech stojí opravdu za shlédnutí. Pro mladé dnes existuje celá řada lákadel od počítačů přes motocykl až po toluen a alkohol. Počítače jsou určitě užitečná věc, ale sedět u obrazovky celý den není to pravé ořechové a aktivní pohyb mládeži chybí. V oddíle tuto možnost mají několikrát v týdnu. Aby tento proces byl k něčemu, musíme mít zodpovědné a zapálené lidi, kteří jej budou usměrňovat a ty bohužel nemáme!

Závěrem bych řekl: “Lidé, zastavte se a podumejte!”

Jaroslav Netrval

#

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.

Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.