#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

7. května 2005 jsme společně oslavili Den Tlučné

#
#

11. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná

konané dne 9. 6. 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

- činnost rady obce od 10. zasedání zastupitelstva obce do dnešního jednání.
- návrh 2. úpravy obecního rozpočtu 2005.
- postup rady ve věci rekonstrukce ZŠ, MŠ Tlučná. Provedené výběrové řízení včetně podpisu smluv s vybranou firmou Stavební montáže s.r.o., Klatovská 7, Plzeň za smluvní cenu 16.897.472,- Kč včetně DPH. Dále zajištění technického dozoru investora firmou DEVELOP - start s.r.o. Janovice nad Úhlavou ve výši 434.350,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje dofinancování zbývající částky ve výši 1.047.472,- Kč z prostředků obce jako rozdíl mezi poskytnutou státní dotací ve výši 15. 850.000,- Kč a smluvní cenou.
- postup rady ve věci rekonstrukce podlahy tělocvičny, jako dodavatele firmu H+K Instapex s.r.o., Bezručova 32, Plzeň s cenou 1.102.494,- Kč poskytnutí dotace od KÚ PK ve výši 600.000,- Kč.
- postup rady ve věci úhrady za dojíždějící žáky do plzeňských ZŠ.
- navýšení finančních prostředků pro provedení vodovodní přípojky v areálu TJ Tlučná na částku 71.000,- Kč.
- prodloužení nájemní smlouvy na koupaliště Tlučná firmě Kastl - Hyneš, s.r.o., Masarykova 27, Plzeň, a to na dobu určitou do 2.5.2010.
- provedení potřebných oprav a úprav v rámci obce, tj. chodníků, komunikací, dle usnesení RO ze dne 16.5.2005.
- postup rady ve věci zajištění sekání trávy, úpravy zeleně firmou Nejlepší pažity, s.r.o., Tlučná pro rok 2005 na základě předložené nabídky, a to ve výši 576.480,- Kč a likvidaci
plevele na chodnících.
- doplnění podélného vodorovného značení na komunikaci II/203 v průtahu obcí Tlučná viz bod č.16 usnesení RO.
- postup rady ve věci výstavby bytových jednotek firmou Stafin v lokalitě pod MŠ.
- postup rady ve věci obměny zařízení dětských hřišť na základě revizní zprávy provedené firmou SZ sportservis, s.r.o. Plzeň 
- poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na základě žádosti Junáka Tlučná formou předložené smlouvy o tzv. účelovém podmíněném darování.
- vybírání kauce ve výši 5.000,- Kč při vydávání rozhodnutí o povolování překopů silnic a místních komunikací na veřejných pozemcích v majetku obce dle zákona č. 13/1997 Sb.
- postup rady obce ve věci výběrového řízení na akci “Kanalizační stoka H II” dle usnesení rady ze dne 9.6.2005 pod bodem 14. Zároveň pověřuje radu zajištěním realizace této akce.

Plné znění usnesení z 11. zasedání je zveřejněno na úřadní desce.

Stalo se v obci

K pomníku padlých v I. a II. světové válce a v úctě americkým osvoboditelům Tlučné položili v den 60. výročí představitelé obce květiny.

#
#

Akademický sochař Břetislav Holakovský je autorem památníku s datem 1115 - první písemné zmínky o vsi Telzna. Nejkvalitnější český pískovec až z polských hranic věnoval ing. Knedla (pracoval na Krimichu), umístění na místě bývalé tvrze před historickým špejcharem symbolizuje naši obec v kontextu s nejnovější výstavbou.

Jistě jste si všimli, že ze žulového čtyřtunového obelisku v parku již prýští voda! Přestane téci, když se rozsvítí parkové osvětlení a naopak. Avšak mosazná skoro pětikilová hlavice se stává objektem “výzkumníků”. Tak klídek, voda je skutečně nezávadná! Balvan nabídl z lomu na klatovsku ing. Petr Pěč a na práci se podílela firma ing. Václava Wohlraba, oba dříve technici na dole Krimich.

Připravil Josef Kučera

 

Z činnosti KPOZ
od 1.4. do 30.6.2005

- 20. dubna se konalo vítání občánků. Pozváno bylo 14 rodičů s dětmi. Slavnostní akt řídili Mgr. Václav Vlasák a Mgr. Jiří Plaček.
- Komise se podílela na propagaci,organizaci a účasti na oslavách Dne Tlučné 7. května.
- 9. května jsme byli popřát babičkám v DPS ke Dni matek spolu s dětmi z MŠ a jejich učitelkami pp. Liškovou a Vítkovou.
- velkou zásluhu mají všechny zájmové organizace na průběhu dětského dne 29. května.

Předseda komise
pro občanské záležitosti
Jan Mitrenka


V souladu se zákonem o poskytování informací, balancujíce na hraně zákona o ochraně údajů.

Kolektivně oznamujeme veřejnosti obecní i ostatní, že starosta obce Tlučná pan Stanislav Volf, příjemný i laskavý, také přísný i důsledný, poctivý člověk, přítel či kamarád v minulých dnech zahájil druhou padesátku svého bytí.

K jejímu zvládnutí přejeme pohodu, trochu štěstí a pevné zdraví.

Redakce

Tlučná měla také svůj dětský den

Komise pro občanské záležitosti, kde jsou sdružené zájmové organizace spolu se Základní a Mateřskou školou v Tlučné, uspořádala v neděli 29. května Den dětí. Patronem byl obecní úřad. Za úmorného vedra se sešlo asi tisíc návštěvníků na stadionu místní tělovýchovné jednoty.

Děti soutěžily ve čtyřiadvaceti disciplínách za sladké a jiné odměny. Ve velmi zdařilém dnu zaujaly ukázky výcviku psů, létání modelů letadel, záchranné práce mladých zdravotníků, hasičů a na závěr seskok parašutistů. Poutavé bylo hodinové vystoupení žáků mateřské a základní školy. Vítaným osvěžením se stalo tradiční vypouštění pěny místními hasiči. Celou akci moderoval starosta obce Stanislav Volf.

Dětský den byl druhou velkou akcí, která se v Tlučné v uplynulém měsíci uskutečnila. V první polovině května se lidé z Tlučné sešli, aby si připomněli jak konec druhé světové války, tak osmset devadesát let od první zmínky o obci. Zkrátka nezůstali ani hasiči, kteří zase slavili sto let od svého založení.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému dni.

Za komisi pro občanské záležitosti

Jan Mitrenka.

Napsal nám čtenář, sděluje mně, tobě, rodičům, nám všem …

Veřejná zeleň versus veřejná sportoviště

Veřejná zeleň v obci či městě, ať jsou tím myšleny jak travnaté plochy či stromy a křoviny, slouží především ke zkvalitnění životního prostředí nás všech a tím i ke zvýšení naší spokojenosti s obcí, v níž žijeme. Člověk se rád uchyluje do přírody unaven každodenním stresem a betonovými bludišti a v případě, že mu toto prostředí poskytuje přímo obec, je to neocenitelná výhoda. Je to i jakýmsi důkazem vyspělosti obce a tím i jejích obyvatel, neboť právě zeleň vyžaduje i určitý druh kladného přístupu ze strany obyvatel, má-li zůstat zachována ve stavu, která nám všem bude ku prospěchu. Tedy bude sloužit k “pasívní” relaxaci nás obyvatel.

Tak jako obec nabízí prostředek k pasívní relaxaci, nabízí samozřejmě i možnosti aktivní relaxace. Ať už se jedná o vyhrazená sportoviště či tělocvičny, vždy má možnost každý z nás, a samozřejmě i naše děti, tato zařízení využít a užít si radost z pohybu. Je potřeba říci, že právě tato sportoviště jsou situována tak, aby zde byla zajištěna bezpečnost jak sportujících osob, tak i majetku našich občanů. To je ten podstatný rozdíl, který odlišuje veřejnou zeleň, která se na první pohled může zdát vhodná k provozování sportu, od vyhrazeného sportoviště.

Veřejná zeleň se nachází velmi často v blízkosti komunikací, parkovišť i obytných budov. I při sebelepším úsilí nedokáží sportovci zajistit bezproblémový průběh svého působení a ohrožují tak nejen sebe, ale i okolní majetek občanů, např. zaparkované automobily. Pocit, že se při hře nemůže nic stát, je mylný a je třeba si uvědomit, že v právním státě začíná a končí naše práva a svoboda tam, kde začínají a končí práva a svoboda toho druhého. Proto bychom měli přistupovat ke všem záležitostem každodenního života tak, abychom žádným způsobem toto pravidlo neporušovali a nedostávali se do konfliktu s právy ostatních občanů.

Toto zamyšlení se nad rozdílem mezi veřejnou zelení a sportovišti by mělo posloužit právě k bezkonfliktnímu spolužití nás občanů a k vytvoření harmonického prostředí, kde se budeme my všichni respektovat navzájem.

K. Pistulka

Druhé pokračování o hasičské činnosti v naší obci

Ten, kdo se přes nepříznivé počasí zúčastnil oslav obce a hasičů 6. a 7. května, poznal, co dokáží děti z mateřské a základní školy, hasiči, Junáci, ale i pozvané okolní soubory. Všichni účastníci zasluhují velkou jedničku, což dokazoval potlesk po každém vystoupení. Touto akcí ovšem činnost hasičů neskončila.

Již 8.5. se naše členky Veronika Votrubová a Eva Jägerová zúčastnily memoriálu Vendulky Fránové, který se konal v Plzni na Košutce. Jednalo se o soutěž dorostu v běhu na 100 metrů s překážkami. Veronika Votrubová časem 20,06 vteřin skončila na druhém místě a postoupila do krajské soutěže, která se konala 12.6. ve Žluticích. I zde prokázala svoji připravenost a druhým místem velmi dobře reprezentovala nejen náš sbor, ale i obec Tlučná. Verčo, děkujeme!

Další akce se zúčastnili naši mladí hasiči. 21. a 22.5. proběhlo v Nadrybech závěrečné kolo hry “Plamen 2004-2005”. Z našeho sboru se zúčastnila družstva mladších i starších členů. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x60 m, štafetě dvojic, štafetě 400 m STIF a v požárním útoku CTIF. Družstvo mladších se umístilo na 13. místě ze 17 družstev a starší skončili na 17. místě z 24 družstev. Protože soutěž byla dvoudenní a spalo se ve stanech u vody, výbor našeho sboru společně s vedoucí MH rozhodl s ohledem na počasí a věk našich dětí, že naše obě družstva přenocují v Tlučné ve své klubovně. Jako správní táborníci si před spaním opekli vuřty a ráno se vrátili zpět do Nadryb, pokračovat v soutěži.

Část svého umění předvedli veřejnosti 29. května na dětském dnu před tribunou na fotbalovém hřišti. Závěr dětského dne patřil již tradičně pěnové peřině a vhod přišel i umělý déšť vytvořený tlakovou proudnicí z naší TATRY.

Důležitá soutěž dospělých proběhla 28. května ve Zbůchu. Jednalo se o soutěž okrsku Tlučná a bojovalo se o postup do okresního kola. Soutěže se zúčastnila družstva mužů z Vejprnic, Tlučné, Zbůchu, Rochlova a Blatnice. Ženy zastupovalo družstvo z Tlučné a Blatnice. Postup do okresního kola si vybojovalo družstvo mužů, které se umístilo na prvním místě s celkovým časem 99,28 vteřin. Muži z Tlučné docílili na požárním útoku čas 31 vteřin. Druhý nejlepší čas na požárním útoku měly ženy z Blatnice. Jejich čas byl 37,61 vteřin. Z žen si postup do okresního kola zajistily jak ženy z Tlučné, tak i ženy z Blatnice.

Jak již jsem se zmínil, 18. června proběhla v Tlučné na fotbalovém hřišti okresní soutěž v požárním sportu. Nejlepší družstva mužů a žen z okresu

Plzeň-sever zde předvedli své umění v běhu 4x100 m s překážkami, v soutěži jednotlivců a v královské disciplíně - požárním útoku. Zahájení soutěže bylo v 9 hodin. Na travnaté ploše, která byla vzorně posekaná a nalajnovaná - zde je nutno poděkovat Miroslavu Divišovi - se tvrdě, ale slušně bojovalo o prvenství jak mezi muži, tak i mezi ženami.

V soutěži jednotlivců si první místo a titul přeborníka okresu Plzeň-sever vybojoval náš člen Petr Filip. V soutěži mužů mezi sebou bojovalo 10 družstev. První místo získali hasiči z Dolního Hradiště, na druhém místě se umístili naši hoši a třetí místo pro sebe získalo družstvo z Úněšova. V ženách 1. místo získalo družstvo z Mrtníka, 2. místo ženy z SDH Bučí, 3. místo ženy z Blatnice. Naše družstvo žen skončilo na 6. místě.

Připravil Lubomír Filip

SPCCH v Mariánkách

Skupina třiadvaceti členů ZO svazu postižených civilizačními chorobami ve třetím červnovém týdnu vykonala ozdravný pobyt v Mariánských Lázních. Vycházky v nádherném prostředí plném zajímavých míst, známých z předešlých pobytů i nově objevovaných, denní koupel v bazénu či výřivce, velmi slušné stravování a ubytování v hotelu Kossuth, ale také tanec v Evropě, koncerty na kolonádě či pobyt v jeskyni pod Krakonošem byly náplní sedmi krásných dnů.

Jana Dezortová - předsedkyně ZO

 

Zdravotně postižení v Jilemnici

Rekondičního pobytu kardiaků se na 10 dní v závěru dubna do 4. května 2005 v hotelu SUMO zúčastnilo 14 tlučenských občanů ze 35 okresu Plzeň-sever.

Vedoucím byl Vladimír Beránek, lékařka Věra Hájková, cvičiteli Vlasta Bauer a Jarka Rybářová. Ubytování i stravování bylo na úrovni, denní program začínal ranní rozcvičkou, dopolední vycházkou s dechovým cvičením, po obědě klid na lůžku, kratší zdravotní vycházkou zakončenou cvičením. V osobním volnu byl využíván v sousedství velký krytý bazén a večer návštěva akcí kulturního střediska města Jilemnice či vlastních akcí.

Prostředí v Podkrkonoší přineslo účastníkům osvěžení tělesné i 
duševní a tedy pobyt členům SPCCH bezpochyby prospěl.

Josef Kučera - předseda OV PS

 

Občanské sdružení - okrašlovací spolek Tlučná a višnice

Členové sdružení mají v těchto dnech plné ruce práce, po delší suché době nám zapršelo, a tak se daří zejména plevelům. Ty ovšem nezpracováváme (až na výjimky), a tak hrbíme hřbety a plejeme, aby nás sousedé nepomluvili. S tímto okrašlováním zahrádek, předzahrádek, ale zejména oken souvisí každoroční soutěž okrašlovacího sdružení - “rozkvetlá okna”, kterou finančně zajišťuje obecní úřad a organizačně naši členové. Tak až uvidíte skupinku lidí, jak vám zírá na vaše rozvetlá okna, tak to jsme my, členové okrašlovacího spolku. Také letos připravujeme zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, tak sledujte vývěsky, kde se včas dozvíte více o tomto zájezdě.

Pokud máte v oblibě grilování ve večerních hodinách a přitom vás obtěžují komáři, tak si do své blízkosti přineste keříky rajčat zasazených v květináči. Komáři prý nesnášejí jejich zápach.

Antonín Cubera

 

Mateřáci jsou pašáci, co všechno stačí za práci

V mateřince se žije hlavně hrou, veselou partou a přátelstvím. A ještě k tomu, když je sehraný pedagogický kolektiv, tak se dílo daří. Již od března 2005 jsme v MŠ žili květnovými oslavami v obci a přípravou vystoupení na ně. Byla to krásná práce, ale konečný efekt nám zhatilo špatné počasí. Ale tomu nikdo neporučí.

Tradiční besídku ke Dni matek jsme letos vyměnili za “posezení s maminkou”. A že to bylo radostné posezení s velkým “P” dokazují i naše snímky. Maminky si společně se svými dětmi připravily překvapení pro své kamarády v podobě vyprávění pohádek, recitace, zpěvu, hledání úryvků z večerníčků nebo společného cvičení. V druhé části se hodovalo, popíjelo kafíčko a čaj, modelovalo a vystříhávalo. A my učitelky jsme měly velkou radost z nápadů maminek a společně prožitého odpoledne. O něco málo úspěšný byl týden “Mámo, táto, pojď si se mnou hrát.” Ne všichni rodiče si udělali čas na své ratolesti, ale jeden příklad stojí za povšimnutí. Jedna malá Lucinka pozvala do školky hned oba rodiče najednou. Chtěli poznat všechny její kamarády, o kterých jim doma vypráví. Že to byla s mamkou a taťkou skvělá zábava, tomu věřte. A dáreček na rozloučenou hezký prožitek ještě umocnil.

Když měly děti svůj svátek, skautky z místní organizace “Junák” se proměnily v pohádkové bytosti a připravily pro děti na několika stanovištích plnění nejrůznějších úkolů. Krtečka, Křemílka a Vochomůrku, víly a vodníky braly děti jako kamarády, trochu respektu měly pouze před “Ježibabou”, neboť působila jako opravdová. Cíl pohádkové cesty byl na fotbalovém hřišti, kde se to barevnými míči jen hemžilo. Vždyť to byl dárek pro většinu dětí přirozený a skvělý. Jen trochu zklamaní jsme byli, že pan Engelmaier musel náhle služebně odjet a nemohl nám opéci tolik milované buřtíky. Snad příště.

Nejstarší děti s úspěchem absolvovaly předplaveckou výuku v městských lázních v Plzni na Slovanech. Na společném fotu jen těžko poznáte, kdo byl nejlepší. Barevné čepičky slušely všem a možná někdo z nich bude i v budoucnu plavat závodně.

Na svou mateřinku nebudou vzpomínat pouze předškoláci, které čeká po prázdninách první třída základní školy, ale i dlouholetá učitelka paní Marta Bittnerová, která odchází na zasloužený odpočinek. Jí patří veliký dík a přání pevného zdraví. V pedagogickém kolektivu ji nahradí paní učitelka Renata Vašáková, které přejeme šťastný vstup a hodně dobrých nápadů.

Jaký by to byl závěr školního roku, kdyby chyběl školní výlet. A mateřáci si mohou dovolit hned tři. První vedl do Zoologické zahrady v Plzni, druhý na výstavu vojenské a letecké techniky do Zruče a třetí se ještě uskutečnil do “Pohádkové země” v Blovicích. To byla ta pravá tečka za školním rokem 2004-2005.

Kolem mateřinky je teď staveniště, ale já pevně věřím, že nový školní rok zahájíme v pohodě s novými silami a elánem. Díky všem, kteří se jakýmkoliv podílem přičinili o dobrý chod naší školičky. Přeji všem dětem, pedagogům i rodičům a ostatním spoluobčanům pěkné prázdniny, skvělou dovolenou a hodně sluníčka.

Za MŠ: Jana Lišková

 

významná jubilea

Ing. Josef Malát 80 let

Narodil se 25.7.1925 v Tlučné. Navštěvoval tam také základní školu. Vyučil se strojním zámečníkem v plzeňské Škodovce, kde také pracoval. Cvičil a hrál házenou v DTJ.

Po válce byl předsedou ČSM, vedoucím sboru Junáků a později vedoucím sboru skautů DTJ v Tlučné. Po vojně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s červeným diplomem. Pracoval v bankovnictví doma i v zahraničí. Byl sportovně činný. Hrál závodně kopanou a odbíjenou. Při příležitostních soutěžích i nohejbal a lední hokej.

Své rodné obci zůstal trvale věrný. Pravidelně ji navštěvuje. Přestože bydlí v Praze, pořád se cítí být Tlučeňákem!

Srdečně blahopřeje redeakce

 

Junáci v jarních měsících

Dětský den s mateřskou školou

Ve středu 1.6.2005 odpoledne jsme pro malé školáčky připravili výpravu za pohádkou. Děti s rodiči postupně vycházely od budovy mateřské školy a šli, podle obrázků a fáborků směrem k šachtě, dokud nenarazily na nějakou pohádkovou postavu, u které si děti mohly zasoutěžit nebo měly splnit nějaký úkol. Jako první potkaly ošklivou ježibabu z perníkové chaloupky, tam si děti musely zapamatovávat perníčky, u Křemílka a Vochomůrky hrály kuželky. Potom navštívily víly, u nichž se snažily najít větrem rozfoukané obrázky pexesa. U Krtečka děti chodily poslepu jeho norou a poznávaly předměty. Po kousku cesty lesem narazily na poslední atrakci a tou byli vodníci, u nichž děti házely vodními bublinami na cíl. Putování končilo na fotbalovém hřišti, kde děti dostaly krásné barevné míče. Pak už se to na hřišti jen hemžilo zapálenými fotbalisty a fotbalistkami. A tak děti, rodiče, paní učitelky i my jsme prožili veselé odpoledne.

Inuš

 

Západočeské Jamboree 2005

Setkání nejen západočeských skautů proběhlo 28.4. - 1.5.2005 v Plzni přímo u Boleveckého rybníka. Naše středisko nezahálelo a této velké akce se zúčastnilo. Do areálu pláže Ostende jsme dorazili ve čtvrtek. Celá naše výprava, čítající bezmála 50 lidí, byla pro “Jambo” hru o Plzeňský znak zařazena do zeleného týmu. Každý účastník dostal tričko v barvě svého týmu. V sobotu po slavnostním průvodu jsme pak v našich tričkách hráli na náměstí hry, např. jsme z vlastních těl skládali plzeňský znak. Po dobu celého Jamboree byl připraven bohatý program pro děti i dospělé. I ti nejmenší si vyzkoušeli např. lezení na horolezecké stěně. Každý si zde našel to, o co se zajímal či co ho bavilo. V neděli jsme se vraceli domů plni nových zážitků a dobrodružství.

Miry


Chata Vysoká jedle (24. - 27.3.2005)

O velikonočních prázdninách jsme vyrazili do Krušných hor. Byli jsme ubytováni v horské chatě Vysoká jedle. Ačkoliv byly už Velikonoce, na horách se stále ještě držela sněhová peřina. Skoro ideální podmínky na sněhové hrátky. Až na to, že sníh už byl dost mokrý a každý den ho ubývalo. Děti se ale malou nepřízní počasí nedaly odradit a užívaly si sněhu do sytosti. Pořádaly se závody bobů, psích spřežení, sjezd vlastního sněhuláka na bobech apod. Přes den se hrály různé stolní hry, večer probíhal zábavný program “Guinessova kniha rekordů”, hrálo se na kytaru, zpívaly se písničky a nechyběly ani scénky, které si děti připravily. Naše výprava probíhala vcelku dobře, nic vážného se nikomu nestalo. Píďa jako vždy vařil znamenitě. Naučili jsme se také pár užitečných věcí od rozdělávání ohně na sněhu přes povídání pohádek po sušení různých druhů bot. Celou trasu z Tlučné do Krušných hor i zpět jsme absolvovali autobusem. Strávili jsme v něm něco přes 2 hodiny, ale myslím si, že za pěkně prožité prázdniny to stálo.

Rajda

 

Novinky v knihovně

BELETRIE

Jones, S. - Leknín
Kubec, V. - Každého desátého zastřelit!
Andronikova, H. - Zvuk slunečních hodin
Jecelín, Z. - Třicet panen pro říši
Hammesfahr, P. - Matka
McAulay, A. - Příliš pozdě na slzy
Proctor, C. - Oči ve tmě
Rott, I. - Hrádky s přízraky
Dietrich, W. - Hadriánův val
Du Maurier, A. - Treveryan
Plaidy, J. - Vítězná Viktorie
Pittnerová, V. - Barbora harfenice
Pittnerová, V. - Forman Lacina
Jeffries, R. - Umění odejít
Drake, S. - Zrádce
Kubátová, M. - Arcibáby
Gutterson, D. - Panna Maria z lesů
Myers, R. - Žena, která spolkla zubní kartáček
Henley, V. - Vzrušení
Atwood, M. - Hra na vraha
Sedlář, J. - Případy Katara z Isinu

NAUČNÁ

Freely, J. - Tajemství paláců
Svátek, J. - Dějiny poprav a katů
Dudák, V. - Karlův most
Sedláková, R. - Stavební slohy v Česku
Sieradzski, A. - Třetí proroctví fatimské
Maier, C. - Lenosti … buď pochválena!
Bauer, A. - Čeština na dlani

MLÁDEŽ

Junková, Š. - Sejdeme se v nebi
Pechová, J. - Cáry máry bublifuk
Goldflam, A. - Tatínek není k zahození
Pohádky moudré sovy
Gilson, I. - Papírová vesnice

Srdečně zve
Marie Ježková

 

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

Při sčítání lidu v r. 1891 bylo v obci 1038 občanů a 75 čp. Od posledního sčítání přibylo v obci 295 lidí a 22 čp. Ve školské kronice uvedeno: říd.uč. E. Kadlec učí I. tř. 90 žáků, uč. Jos. Hornsteiner II.tř. 90 žáků. V roce 1892 ve dvou třídách již 207 žáků. Poprvé z odkazu p. Jos. Waltera za úroky 43 zlaté 85 krejcarů poděleno 15 chudých dětí šatstvem a obuví. Roku 1893 otevřena III. třída a dosazen na zdejší školu uč. František Stětina stár 59 roků, narozený v Horosedle u Orlíka. Za zmínku stojí, že v počátcích svého učitelování působil určitý čas v Mírovicích a to bezplatně. V I.tř. 59 žáků, ve II. 71 a ve III. 84 žáků. V r. 1894 z Waltrovy nadace za úroky 34 zlatých poděleny chudé děti šatstvem a obuví. Ve třech třídách bylo 200 žáků.

V r. 1895 ve školské kronice zmínka, že 20 % žáků platí školné a 80 % neplatí. V r. 1896 je starostou obce Jiří Würfl, rolník. V r. 1897 je ve třech třídách 260 žáků, což je průměr 83 žáků na jednu třídu.

17. července 1897 založen v obci Tlucné konsumní spolek “Volnost”, který zásoboval své členy potravinami. Prodejna byla ve “Staré Hospodě” čp.1. Poněvadž místnost nevyhovovala, postavil soudruh František Vacek na svém dvorku v čp.89 asi v r. 1906 budovu k tomuto obchodnímu účelu. Bylo třeba opatřiti provozovací kapitál. Usneseno složiti členský podíl v obnosu 20 zlatých. Kdo neměl úspory, vypůjčil si na závodě tento obnos, který mu pak závod v měsíčních splátkách á 1 zlatém srážel.

V r. 1898 je ve třech třídách 260 žáků.

V r. 1899 je ve třech třídách 270 žáků. V I. třídě 90, ve II. 80 a ve III. 100 žáků. Poněvadž školní budova nevyhovovala pro takové množství žáků, započato s nástavbou druhého patra 9. července 1900 a dokončeno 14. září 1901. Nástavbu provedl mistr zednický Jan Kopřiva z Nýřan za 9843 korun 76 haléřů. Jak jest zřejmo v tomto roce byla upravena Rakousko-Uherská měna ze zlatých na koruny, tj. 1 zlatý=2 koruny, 1 krejcar=2 haléře.

S vyučováním započato až 15. září 1901, škola 4třídní. Při sčítání lidu r.1901 bylo v Čechách 6.318.280 lidí, na Moravě 2.435.081 lidí. V naší obci 1365 občanů, za 10 let přibylo v obci 327 lidí. Starostou obce je Josef Melichar, rolník. V tomto roce byla zřízena ve Vejprnicích zastávka osobních vlaků. Do této doby se chodilo z Vejprnic i Tlucné do Plzně pěšky. V témže roce i pošta zřízena ve Vejprnicích a Tlucná přidělena k této. Dříve patřila naše obec poště v Nýřanech.

1. září 1901 nastoupil na naši školu učitel Jan Mauer, rodák z Kamenného Újezda u Nýřan. Byl to pokrokový učitel, který chodil mezi dělnictvo, pořádal přednášky a získal kolem sebe část uvědomělých dělníků, s kterými nastudoval a sehrál několik divadelních her. Od této doby se datuje divadelní činnost v obci. Dlouho v obci však tento učitel nevydržel, poněvadž chodil mezi “socany”. Od března 1902 byl přeložen do Vejprnic. Ve 4 třídách je 269 žáků.

Žákovská knihovna má 144 svazků a 2400 výpůjček. V r. 1903 bylo ve 4 třídách již 290 žáků. V tomto roce byla v obci Tlucná založena strana Sociálně demokratická.

V r. 1904 je ve 4 třídách 290 žáků. Zmíňka o očkování dětí proti černým neštovicím.

11. ledna 1905 uděleno kardinálem říd.uč. Em.Kadlecovi uznání za záslužnou činnost v mravné a náboženské výchově. V tomto roce nastoupil do Vejprnic za kaplana bojovný kněz Antonín Havelka, který vyučoval římsko-katolickému náboženství i na naší škole. Za necelé 4 roky svého kaplanování dotáhl to v květnu 1908 na arciděkana v Plzni.

Při volbách do obecního zastupitelstva podle nového zákona volebního, kdy měli volební hlas již majitelé rodinných domků (5 kurie) bylo zvoleno již pokrokovější ob.zast., a to: Petr Hauer, mistr truhlářský, čp.109, starostou, Frant. Vacek, horník, čp.89, I.náměstek, Ignác Lövi, obchodník čp.78, Frant. Rádl, rolník, čp.6, Josef Rádl, rolník, čp.68, Ondřej Walter, chalupník, čp.60, Frant. Kuchynka, povozník, čp.72, Josef Krauz, domkář, čp.108, Jan Hrubý, domkář, čp.78. V tomto roce zbourána stará, sešlá věkem, kulatá kaple a postavena na témž místě nynější kaple za obnos 5.012 K. Plány bezplatně zhotovil tlucenský občan Matěj Hauer, absolvent průmyslové školy v Plzni.

Tento rok založen spolek dobrovolných hasičů v Tlucné, předsedou zvolen říd.uč. Em. Kadlec.

V r. 1905 je ve 4 třídách 315 žáků. V r.1906 326 žáků, 176 hochů a 146 dívek. 9.duben slavnostní den stromoví. Vysázeno asi 16 jasanů od školy směrem severním až k příčné ulici a nazváno toto “stromovím Waltrovým”.

Po velkých deštích svezla se vrstva hlíny po pískovcové skále do dvorů čp.2 a čp.60 a porazila štít stodoly.

V r. 1907 občané Tlucné se usnesli na velmi dobré věci, byl zakoupen pohřební vůz; členský podíl obnášel 8 korun. Člen i příslušníci rodiny měli nárok na bezplatný odvoz na vejprnický hřbitov a ještě jeden člen rodiny po úmrtí původního člena zdědil postupní právo na tuto výhodu. Do této doby se nosili mrtví na márách na vejprnický hřbitov nebo voženi na voze, který třeba den předtím sloužil k vyvážení mrvy z hospodářství.

Na žádost obecního zastupitelstva zastavují v Tlucné 4 osobní vlaky v 7 hod 15 min a 13 hod směrem k Plzni ve 14 hod 15 min a 18 hod 15 min směrem na Domažlice. V r. 1907 rozšířena škola o jednu třídu a tím je to škola pětitřídní v I.tř.=70 žáků, v II.=64 ž., III.=65 ž., IV.=63 ž., V.=56 ž. = 320 žáků.

V květnu 1908 byl jmenován kaplan Ant. Havelka za arciděkana v Plzni a nastoupil za něho kaplan Frant. Materna, pravý opak prvého; byl to pokrokový kněz, který někdy zapomněl, že má vyučovati náboženství a vyprávěl o přírodě. Při volbách do obecního zastupitelstva byl zvolen opět Petr Hauer starostou. Frant. Vacek, horník, náměstkem a více dělníků do obecního zastupitelstva. V tomto roce založena v Tlucné Dělnická tělocvičná jednota, starostou je Václav Racek, horník, založena též Národní jednota Pošumavská v Tlucné na podporování českého školství v poněmčených obcích. Rok 1908 je třeba důkladněji popsati, neboť obec Tlucná úplně změnila svoji tvářnost. Do této doby byla silnice asi o 40 cm výše než hladina vodní v potoce. Od čp.51 tehdy obchodníka V.Ludvíka až k čp.89 byla kotlina, silnice byla pouze štěrkovaná. Z jara a na podzim hrozně rozježděná. Povozníci, kteří vozili uhlí z dolů pro otop skoro poloviny Plzně museli do vršku od kaple k čp.89 vypomáhati si přípřeží koní. V létě povozníci s koňmi i prázdným povozem před kapličkou sjeli do potoka, koně napojili a vybrodili a u čp.51 zas vyjeli na silnici. Cesta do Vochova byla v pravém slova smyslu hluboká strouha. V tomto roce započato se stavbou silnice do Vochova. Na hlavní silnici dolík od čp.51 až k čp.89 vyrovnán, potok zregulován, též silnice do Vochova zvednuta asi o 1.20 m a po obou stranách této dána silná kanalizace, poněvadž z této severní strany při jarním tání neb silných deštích je velký přítok vody. Materiál potřebný ku zvýšení silnice vrat ze dvorků čp.60 a čp.2, který se svezl po skále do těchto dvorků v r. 1906. Můstek přes potok na jižní stranu ku dráze byl kamenný obloukový za ním vyúsťoval výtok vody z rybníka, kde byly dvě plankové zábrany, aby neunikali ryby (sádky).

Psáno v původní mluvě.
Pokračování příště.


Fotbalový ročník 2004/05 minulostí

osobnost sportu

Bohuslav Kouřil 60 let

2. května oslavil významné životní jubileum Bohuslav Kouřil. Sportovec tělem i duší, který mimo vojančení v Rudé Hvězdě Domažlice a hostování v prvoligové Škodě Plzeň, prožil celý svůj fotbalový život v Baníku Tlučná. Obávaný útočník, před kterým měli respekt brankáři v celém západočeském kraji. V zimě hrával hokej a byl aktivní i jako člen ZRTV. Ještě dnes prohání po hřišti mnohem mladší protihráče za starou gardu TJ Tlučná. Po skončení kariéry se dal na trenérskou dráhu a dodnes pracuje ve fotbalovém oddíle, kde je velice platným členem výboru. Má nezměrnou zásluhu a vybudování tréninkového hřiště a tím i zatravnění našeho hlavního stadionu.

K významnému jubileu vše nejlepší, pevné zdraví a hodně pohody a spokojenosti přeje výbor kopané TJ. 

Klasik by řekl, že čas letí jako zblázněný a je to pravda. Skončil soutěžní fotbalový ročník 2004/05. Ti co postupují se radují, ti druzí, kteří skončili na dně a sestupují jsou smutní a hledají příčiny neúspěchu.

Jak si vedla jednotlivá družstva oddílu TJ Tlučná v právě skončeném ročníku na to se můžeme ve zkratce podívat právě teď.

“A” mužstvo v krajské soutěži I.A třídě skončilo ve středu tabulky. V jeden moment jsme byli i na třetím místě, což byla nadějná pozice. Konečné umístění je v situaci ve které mužstvo bylo hlavně na jaře asi maximum, které jsme mohli dosáhnout. Velice úzký kádr decimovaný zraněními klíčových hráčů, vyloučeními a pracovním zaneprázdněním musel hodně improvizovat. Sestava se často měnila, chyběl tvůrce hry. Vypomáhat chodili hráči “B” mužstva i dorostu. Nepovedený byl závěr soutěže, kdy jsme prohráli řadu zápasů.

“B” mužstvo se opět zachránilo v OP, letos ovšem daleko dříve než v letech předešlých. Mužstvo sehrálo řadu povedených utkání hlavně na hřištích soupeřů. Domácí bilance již tak úspěšná nebyla. Podařilo se vytvořit solidní stabilní kádr, a to se na hře kladně projevilo. Také angažování stálého brankáře bylo ku prospěchu věci. Přesto má “B” mužstvo stále co zlepšovat, aby existenční starost se záchranou nebyla každý rok aktuální. Do mužstva bude potřeba zapracovat vycházející dorostence. Pokud se to podaří ještě dojde k oživení.

Zklamáním jsou alespoň pro mne výkony dorostu v OSD. Nemastné, neslané výkony zapříčinily umístění až ve druhé polovině tabulky. U dorostu je problém s kádrem hráčů, dát dohromady jedenáctku bývá někdy neřešitelný problém a nebýt pomoci z řad žáků, nedalo by se vůbec hrát. Tato situace nebude lepší ani v nastávající sezóně, spíše naopak. Je řada problémů, s kterými se potýkáme, ale tento je jedním ze stěžejních.

Žáci tento soutěžní ročník hráli krajskou soutěž a je nutno vyzvednout, že velice dobře. Umístění na 7. místě jim patří po právu a nebýt odchodu brankáře v zimní přestávce, mohlo být umístění daleko lepší. Hráli atraktivní fotbal, na čemž má zásluhu hlavně trenér Michal Vašák. V kádru byla řada osobností, hráčů, kteří pro svoji výkonnost hráli i za výběry kraje (Škoda M., Škoda St., Škubal, Bém). V letní přestávce opouští 7 hráčů pro věkovou hranici kádr a jelikož tyto osobnosti budou chybět, rozhodl výbor o přihlášení mužstva pouze do okresní soutěže.

Minižáci v okresní soutěži získali za celý ročník jenom jeden bod za jednu domácí remízu, což je nejméně ze všech mužstev. Máme jich na rozdávání, zájem je dost veliký, ale je pravdou, že v jejich řadách dochází k časté fluktuaci. Tito adepti kopané se musí hodně učit, ale nemáme k nim trenéry, jeden člověk to nemůže absolutně zvládnout. To je další stěžejní problém získat pro práci s mládeží člověka, který by chtěl realizovat a něco dokázat.

Mužstvo starých pánů také neudělalo žádnou velkou díru do světa a v lize starých gard živoří na konci jedné ze skupin.

Zmínit musíme ještě mezinárodní turnaj “Bohemia cup”, když jednu skupinu st. žáků jsme uspořádali v rámci oslav obce na zdejším hřišti v měsíci květnu. Úroveň byla solidní, neztratili se ani naši žáci, kteří obsadili 9. místo. Organizačně jsme snad nezklamali, přestože jsme tuto akci pořádali vůbec poprvé. Některé nedostatky byly, ale z těch si vezmeme pro příště ponaučení.

Krásné léto a dovolenou Vám všem přeje za výbor a oddíl TJ Tlučná
Jaroslav Netrval.