#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

#

3. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 7. 6. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

- činnost rady obce v mezidobí jednání zastupitelstva
- návrh 2. úpravy rozpočtu obce pro rok 2007 
- poskytnutí dotace ve výši 25 tis. Kč na činnost organizace Junák Tlučná
- firmu BP stavby CZ s.r.o. jako dodavatele pro akci “Oprava místních komunikací Tlučná” (ulice V Rybníčkách - kolem fotbalového hřiště a Tyršova v celkové částce 5.055.646,70 Kč vč. DPH)
- postup rady ve věci zřizování věcných břemen pro firmy provádějící infrastrukturu, tj. plynárny, vodárny, elektrárny, telekomunikace atd.
- darovací smlouvu na poskytnutí částky 300 tis. Kč od Nadace ČEZ na opravu střechy malé školní budovy čp.113
- vydání Směrnice č. 2/2007 “Provozní řád kamerového systému” a Směrnice č. 3/2007 “Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu”
- koupi nebytových prostor v novém bytovém domě pod MŠ od firmy Stavební montáže, Klatovská tř.7, Plzeň za účelem zřízení další třídy MŠ
- podání opětovné žádosti o dotaci na akci “Dostavba areálu ZŠ, MŠ v Tlučné”
- změny ve složení finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva obce a změnu v obsazení přestupkové komise:
a) novou předsedkyní kontrolního výboru se stává paní Dagmar Šilhanová
b) současný předseda kontrolního výboru Mgr. Petr Holub se stává novým členem finančního výboru
c) místo paní Dagmar Šilhanové se novým členem přestupkové komise stává pan Jindřich Zadák
- zhotovení heraldických odznaků obce Tlučná v nákladu 2000 ks

Plné znění usnesení ze zasedání je zveřejněno na úřední desce.


Dětská pískoviště - velký problém

Přísné hygienické normy, to je nejzávažnější důvod, proč drtivá většina obcí a měst nechce zřizovat pískoviště pro děti. Hygienici požadují na hraní dětí drahý speciální písek. Nákladný je i rozbor písku a jeho čištění. Volně přístupná pískoviště znečišťují nejen lidé sami, ale přirozeně i zvířata a ptáci. Aby byly dodrženy hygienické předpisy, musela by být pískoviště buď hlídaná, anebo zakrytá po odchodu dětí. Ani jedna z těchto variant však nezaručuje stoprocentní dodržení hygienických norem. Jedinou možností, kde zřídit kvalitní pískoviště, můžou být areály mateřských škol.

Připravil Václav Volf

#

Sběrný den

Čtrnáctý duben letošního roku byl obcí Tlučná vyhlášen jako sběrný den objemného a nebezpečného odpadu.

Občané naší obce již dobře vědí, o co se jedná, a také proto už hodně před devátou hodinou parkoviště za kapličkou ožilo čilým ruchem. Bylo vidět, že se v domácnostech prováděl důkladný jarní úklid, neboť přivezený sortiment byl opravdu velmi pestrý. Starý nábytek, koberce, ledničky, televize, zářivky, pneumatiky, elektrošrot, ale i stavební odpad, barvy, lepidla apod.

Celkem byly odvezeny 4 kontejnery materiálu a obec zaplatila fy EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany za výkup 35.159,- Kč.

Závěrem chceme poděkovat všem našim občanům, kterým není lhostejné, jak obec vypadá, a kteří svým podílem přispívají k čistotě a pěknému prostředí, kde žijí. Dík patří i pracovníkům hospodářského dvora OÚ za velmi dobrou organizaci a hladký průběh sběrného dne.

Mgr. Mirka Troubilová

 

Osobnost obce

Počátkem roku 2007 jsme si připomněli nedožitých 85 let člověka laskavého a obětavého, sportovce tělem i duší, pana Karla Cepníka.

Narodil se v Tlučné 19. února 1922 a poznali jsme jej jako neobyčejně čestného muže, rozvážného jednání, důsledného při plnění úkolů. Své okolí si podmaňoval osobitým kouzlem srdečné otevřenosti a lidské opravdovosti všude - na hřišti, v tělocvičně, na Krimichu, kde půlmistroval či na stavbě tělocvičny, kterou pomohl prosadit. Ani humor mu nebyl cizí a rád rozdával ze svého bohatého nitra.

Karle, Tvůj podíl na rozvoji sportu i obce Tlučná je nemalý a Tvoje zásluhy jsou hodny trvalé úcty a vděku.

Pan Karel Cepník zemřel před 10 lety v říjnu 1997. 

#


Vítání občánků

V minulém vydání Tlučenského zpravodaje jsem uvedl zmínku o konání slavnostního vítání nově narozených dětí, které se konalo 11. dubna 2007. K uvedenému seznamu 18 dětí chci doplnit, že z důvodu kapacity místnosti jsme museli vítání uskutečnit nadvakrát. Program řídil Mgr. Jiří Plaček jako zkušený organizátor. K rodičům promluvil místostarosta obce Ing. Václav Vítek sice poprvé, ale zato s noblesou. K velmi pěkné atmosféře přispělo hudební seskupení Generace, tentokráte v oslabené sestavě pod vedením p. Jiřího Homolky. Pěvecké duo Lucie a Dominika Volfovy doprovázela Sylva Homolková na klávesy.

Rodiče dostali od obecního úřadu kytičku, finanční vklad dětem na začátek života, pamětní knížku a další malé upomínky. Vše zvěčnil zkušený a tradičně přítomný fotograf p. Urban.

Vše nasvědčuje, že příští vítání na podzim letošního roku budeme muset znovu rozdělit na dvě části. Naši mladí spoluobčané se velmi činí, což je dobře a potěšující. Bude nám ctí znovu vítat.

Za KPOZ Jan Mitrenka.

#


Nové Knihy

BELETRIE
Váňová, Magda - S tváří beránka
Egbeme, Choga Regina - Za zlatými mřížemi
Becnel, Rexanne - Půlnoční holubice
Fielding, Joy - Neúplná mozaika
Weisberger, Lauren - Ďábel nosí Pradu
Kačírková, Eva - Jak si vosa staví hnízdo
Serno, Wolf - Ranhojičova mise
Francis, Dick - Expert
Cimický, Jan - Trápení lásky
Cornwell, Bernard - Kacířka
Cornwell, Bernard - Inkvizitor
Steel, Danielle - Muži na ženění

NAUČNÁ
Cibulka, Václav - Kateřina Neumannová - moje tři zlata
Reuth, Rale Georg - Rommel
Ferro, Marc - Dějiny Francie
Rohál, Robert - Karel Svoboda
Smith-Dluhá, Gabrielle - Angličtina - otázky a odpovědi nejen k maturitě
Cardinale, Claudia - Já, Claudia
Mac Keith, Gillian - Jste to, co jíte
Kovaříková, Lucie - Od vlků a slonů hurá domů
Hora, Pavel - Aneta Langerová
Bidat, Étienne - Alergie u dětí
Toufar, Pavel - Krutý vesmír

MLÁDEŽ
Mlynowski, Sarah - Žáby a francouzáky
Kessel, Carola - Boj o hlavní roli - čarodějky z jezdecké školy
Havelka, Stanislav - Strašidla na Kulíkově
Březinová, Ivona - Lentilka pro dědu Edu
Chvojka, Petr - Dobrodružství Poldy a Oldy
Zadinová, Radka - Motýlí čas
Hlaváč, Jan - Krtčí výlety

MLÁDEŽ NAUČNÁ
Fink, Gerhard - Starověké Řecko
Junkelmann, Marcus - Gladiátoři
Fibigerová, Liliana - Slabikář magie
Záruba, Bořivoj - Abeceda dávných věků
Hettinger, Gudrun - Nažehlovací barvy na textil
Kottke, Wilma - Výtvarné hříčky pro malé děti
Penny, Susan - Tvoříme z papírové hmoty - kašírování

Srdečně zve knihovnice
Vlasta Pospíšilová

Místní knihovna dále nabízí využití Internetu zdarma pro všechny obyvatele


Hasiči pokračují ve své činnosti

I mladí hasiči se těší na prázdniny

S mladými hasiči jsme se v prvním vydání zpravodaje rozloučili v únoru. Jejich činnost pokračovala v přípravě na složení zkoušek, které jsou součástí jejich znalostí. Před komisí, která byla složena z členů výboru SDH, odborku preventista úspěšně složil Jan Bednář a Adam Petrák. Odborku strojník získala Adéla Klausová, Ivana Rolníková, Kamil Křižan a Lukáš Kříž. 17.3. se naši nejmladší zúčastnili soutěže v Plzni-Skvrňanech. Ve složení Michala Haišmanová, Lukáš Kříž, Kamil Křižan a Jan Bednář soutěžili v požárním útoku, štafetě a ve štafetě dvojic. O měsíc později 21.4. se v Manětíně bojovalo o nejlepší požární úrok. Naše družstvo mladých hasičů se v kategorii starších umístilo na 14. místě. Po vzoru starších si 30.4. mladí hasiči ozdobili svou májku, nechybělo opékání buřtů na pojízdném ohništi.

Blíží se závěr školního roku a mladí hasiči ukončili celoroční soutěžní hru “Plamen 2006-2007”. Dvoudenní sraz se konal 26. a 27.5. v Mrtníku. Na pořadu byl požární útok, štafeta 4x60 m, štafeta dvojic a z disciplin CTIF štafeta 400 m a požární útok. CTIF je zkratka mezinárodní organizace. Ze zúčastněných 23 družstev se mladší umístili na 13. a starší na 15. místě.

Ten, kdo byl na dětském dni, mohl zhlédnout velmi zkrácenou část soutěží, které naši mladí hasiči po celý rok provádí. Pro děti končí nejen školní, ale i soutěžní rok a po prázdninách se všichni těšíme na nové přírůstky.

Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme v naší klubovně.
#
#


Mimořádné události

Když jsem otevřel knihu mimořádné události, byl jsem spokojen. Byl zde proveden zápis jen o dvou požárech. No, nedá se hovořit o požárech, více by se hodil název ohýnek, který nám byl ohlášen 30.4. a 1.5. Jednalo se o lesní hrabanku. Likvidace byla rychlá a snadná.

Tyto zásahy ovšem předcházel rozkaz krajské inspekce, která 27.3. v 9 hodin 19 minut naši jednotku vyslala k požáru budovy mateřské školy v Nýřanech. Vzhledem k tomu, že tato událost byla vyhlášena v pracovní době, vyjela naše zásahová jednotka v početním stavu 1+1. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek v prvním poplachovém plánu. Na místě již zasahovaly jednotky Nýřany. Naším úkolem bylo doplňování vody do CAS 16 MAN SDH Nýřany.

Při poslední akci jste naši jednotku viděli na dětském dnu, kde provedli likvidaci požáru makety zahradního domku. Byla zde využita i dýchací technika. Na závěr dne byla položena již tradičně pěnová peřina, kterou si hlavně děti pořádně užily.
#
#


Soutěže

Na první soutěž jsme si zajeli 31.3. do Kožlan. Pětičlenné družstvo na soutěžní trase v okolí Kožlan mělo za úkol plnit netradiční disciplíny, např. střelbu ze vzduchovky, střelbu foukačkou, překonání žebříkové stěny atp. Při účasti 14 družstev naši muži skončili na 9. místě. Žádná sláva, ale příště se polepšíme.

To příště se stalo 19.5. v Přehýšově. Konala se zde soutěž okrsku Tlučná a šlo o postup na okresní soutěž. Tentokrát jsme nenechali nic náhodě a jak muži, tak i ženy získali první místa a postoupili. Okresní soutěž se konala 9.6. ve Vejprnicích. Za účasti 10 družstev mužů a 4 družstev žen se soutěžilo ve štafetě 4x100 metrů, v běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku.

Již od rána nám počasí ukazovalo, že soutěžícím pěkně zatopí. První část soutěže byla na pořadu štafeta, ve které muži obsadili 3. místo. Následoval běh jednotlivců na 100 m s překážkami. Ze 61 přihlášených závodníků získal časem 18,86 vteřin Pavel Filip 1. místo a stal se tak přeborníkem okresu Plzeň-sever. Závěr soutěže mužů patřil požárnímu útoku. Po sečtení všech časů naši muži obsadili 3. místo.

Následovala soutěž žen. Již při nástupu byl poznat věkový rozdíl mezi jednotlivými družstvy. I přes zranění, které utrpěla jedna naše závodnice, ženy skončily na 3. místě. V běhu na 100 m překážek se v kategorii nad 40 let Jaroslava Mottlová umístila na 1. místě a Alena Filipová na 2. místě.

Naše soutěžní družstva s úspěchem reprezentovala nejen náš sbor, ale i obec Tlučná, za což jim patří poděkování.

Vážení spoluobčané, zachovejte svým hasičům přízeň a můžete si nás vyhledat na internetových stránkách na www.hasici-tlucna.wz.cz.

Hezké prázdniny, příjemnou a klidnou dovolenou přeje
Lubomír Filip

#


Živote zpomal - zas končí jeden školní rok

Pojďte s námi na jarmark

Jarní příroda bývá bohatá na události, nejinak tomu bylo i v naší mateřině.

Na dubnový “velikonoční jarmark” se chystaly nejen děti se svými učitelkami, ale i rodiče, prarodiče a ženy ze svazu SPCCH Tlučná. Všichni společně vyrobili takové úžasné věci, že z nich vznikla nádherná výstavka, kde bylo možno za symbolické ceny výrobky koupit. Z výtěžku jsme mohli zařídit dětem výlet do ZOO Plzeň. Dík patří všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na této krásné akci.


Medvědi, papoušci a my

Že nejsme z cukru se ukázalo 27.4.2007, kdy náš kamarád Jarda Bláha přijel se svým autobusem a odvezl nás do ZOO v Plzni. I přes deštivé počasí se nám v ZOO líbilo, děti byly ze zvířátek nadšené a hlavně z dárečků - malé želvičky a pamětní mince s potiskem hlavy opice či lva.

#


Když přijde kouzelník

Velké překvapení čekalo na děti a jejich maminky začátkem května. 8.5.2007 proběhla v naší MŠ oslava “Den matek”, na kterou jsme pozvali kouzelníka pana Kamila Burdu z Karlových Varů a připravili s dětmi pásmo písní a básní. Bylo to móóóc vydařené odpoledne, děti byly zkamenělé úžasem, když kouzelník kouzlil a vytahoval z klobouku různé věci. Zapojil do kouzlení i děti, čímž si je plně získal. Nadšené nebyly jenom děti, ale i jejich maminky, které se neubránily slzám dojetí, když jim děti po zpěvu a přednesu básní předávaly vlastnoručně vyzdobený květináček s kytičkou. Není na světě nic krásnějšího, než rozzářené dětské oči a upřímná pusa pro svoji mámu.

Všichni jsme kamarádi

Hezkou tradicí v naší MŠ se stává týden otevřených dveří, kdy si rodiče chodí hrát se svými, ale i ostatními dětmi do MŠ. Zpočátku to byl týden pro taťky, postupně se přidávaly i mamky a letos to byli babičky a dědové. Tolik krásných nápadů, soutěží a her, co dokáží společně vymyslet a připravit - prostě “klobouk dolů” a všem veliké díky.

Pohádková olympiáda

Nastávající učitelka a skautka tělem i duší Miroslava Mottlová se svými svěřenkyněmi a vedoucími připravily 29.5.2007 pro všechny mateřáčky dopoledne v duchu “pohádkových olympijských her”, jako dárek k jejich nadcházejícímu svátku. Nechyběla olympijská vlajka, olympijský oheň, soutěže, medaile, odměny a drobné dárky. Jak dokázaly mladší skautky vždy zaujmout skupinku předškolních kamarádů, to byste všichni koukali. Při takovýchto akcích se možná rodí noví sportovci či odvážné a spolehlivé skautky. Děvčata, zachovejte nám přízeň, byly jste super.

Z mateřáčka na prvňáčka

MDD oslavily děti opravdu vrchovatě. 1.6.2007 dopoledne jsme přijali pozvání pana kapitána Ing. Zdeňka Koláře z VÚ Líně, který nám zprostředkoval prohlídku 233 vrtulníkové letky záchranné služby tamního VÚ. Děti měly možnost sedět v opravdovém vrtulníku, vyzkoušely si lehátko, na kterém se převážejí ranění, ale největší zážitek měly, když jim přímo před očima kroužil vrtulník a z něho slaňovali opravdoví vojáci. S pokřikem “hurá” jsme vítali pilota, který vrtulník řídil a půjčil naší paní učitelce vyzkoušet svoji opravdovou helmu. Na památku jsme dětem zakoupili odznáček vrtulníku a upomínkový pohled. Příjemné odpoledne trávili rodiče se svými dětmi i téhož dne na školní zahradě. Tlučenská skupina Pantaleon si pro děti připravila netradiční pojetí pohádky “O perníkové chaloupce”, která předcházela opravdovému pasování předškoláků na školáky. Pokleknutí, položení meče na rameno, předání šerpy a pamětní knihy na rozloučenou bylo vskutku dojemné. Výsledek posuďte sami. Tablo nám nafotil a připravil “fanda mateřiny” pan Václav Volf s panem Janem Mitrenkou - srdečně děkujeme.

A pak ještě u vody

Každý školní výlet bývá jakousi odměnou pro všechny školáčky za jejich celoroční snažení. Mateřáčkové se svými učitelkami si vychutnali jízdu parníkem po Hracholuské přehradě. A že to nebyla ledajaká jízda, to věřte všichni. Když se parník na Radosti zastavil uprostřed hladiny, aby mohly děti s nadšením sledovat cvičení záchranné služby, spouštění vojáků do vody a opětné jejich vytahování, některé děti hlasitě křičely a mávaly, jiné je počítaly a malí žasli úžasem. Co víc k tomu dodat. Nemohli jsme si více přát, bylo to štěstí nebo náhoda?

Už víte, proč jsem začínala příspěvek “živote zpomal ....” Tohle všechno mohli naši mateřáčkové prožít ve skupině svých vrstevníků pod vedením zkušených a nadšených učitelek za pouhé tři měsíce. Oni to určitě prožili naplno, pouze nám dříve narozeným se zdá, že ten život přímo letí mílovými kroky. Za celý pedagogický kolektiv Vám přeji krásné slunné dny a načerpání nových sil o letošní dovolené. Přála bych si více míst v naší mateřské školce, aby bylo uspokojeno co nejvíce mladých rodičů.

Za MŠ
Jana Lišková a Marcela

#

Ať si leje, moknou uši,
my se smějem, to nám sluší!

Tak nějak by se dal popsat letošní dětský den u nás v Tlučné. Všichni dobře víme, že počasí se objednat nedá, a tak zatímco sousedé z Vejprnic si v sobotu užívali sluníčka, na nás po letech sluníčko nezbylo. Vyšli jsme směrem ke stadiónu, v ruce deštník a v hlavě myšlenku, že bude nejspíš vše odvoláno. Nestalo se tak a ti co se od začátku starali o zábavu lidí na tribuně zaslouží velký obdiv. V dešti, který nepřestával, předváděli své nácviky, poctivě nacvičené se svými vedoucími. Možná díky nim se svatý Petr po hodině umoudřil a déšť pomalu ustával. Mladé hasiče a hasičky vystřídaly talentované gymnastky a po nich se jako sám voják v poli představila Boženka Skřivanová. Na ploše sice byla sama, ale její tančení s kroužící obručí zaujalo stovky přítomných. Je potěšitelné, že děvče ze šesté třídy si dokáže samo připravit takovéto vystoupení. Sportovní aerobičky vyburcovaly obecenstvo ke skandovanému potlesku a za lepšího počasí by určitě dokázaly roztančit i starou bábu. Špatné počasí nezaskočilo ani kynology a jejich mazlíčky. Hasičská zásahová jednotka předvedla, jak se zachraňují ohrožení v hořícím objektu. Své kouzlo neztratili z loňska ani indiáni skupiny “Pšito Oyaté”. Letečtí modeláři předvedli napínavou bitvu. Nakonec nad hrací plochou zakroužilo i motorové letadlo, aby vypustilo sladký náklad a tím se podařilo naplnit naplánovaný zábavný program pořadatelů. Jediní, kteří nemohli předvést svoje mistrovství, byli parašutisté. Náhradní Jaroslav Haišman a jeho vlčák Vax. Po celém hřišti vytrvale proháněl malý model motorové buginy, čímž pobavil malé i velké diváky.

Tradiční soutěže o ceny nikdy naše děti nepřestanou bavit. Nekončí, ani když dojdou ceny a dokázaly by vysoutěžit i celou cukrárnu. Díky sponzorům, kterými letos byli Trolli Bohemia Křimice a pánové Šefl (pekařství), Scheinkönig a Mádl (potraviny Kapřík), Lavička (řeznictví), Matějka (Zvema), Jedlička (potraviny v sídlišti) se to dětem částečně povedlo. Poděkování patří tlučenským organizacím Junák, Sboru dobrovolných hasičů Tlučná, sportovcům, zahrádkářům, myslivcům, kynologům, ale i ostatním, kteří ochotně přispěli: Stavby - Sládek, restaurace - p. Síbal s kolektivem, vikář církve Luteránské - Ing. Krákorovi s rodinou, pilotu motorového letadla - Ing. Koprdovi, leteckým modelářům p. Komárkovi a spol., indiánské skupině “PŠITO OYATÉ” - p. Kohoutovi a spol, hasičům Nýřany - p. Čermákovi a spol, “uzenáři” p. Englmaierovi s manželkou, elektrikářům p. Zelenkovi a Foldovi, správci hřiště p. Divišovi, kolektivu prac. hospodářského dvora OÚ. Největší poděkování patří předsedovi KPOZ panu Janu Mitrenkovi, který organizačně připravil toto sváteční odpoledne a obětoval čas i zkušenosti ve prospěch dětí a zábavy. To, že jeho práce má vysokou kvalitu a že se náš dětský den líbí, dokazují především ti, kteří přijdou i v dešti.

Naštěstí každý den končí. Končí, abychom se mohli těšit na ten další, na ten další den “D”, Den dětí.

Akce se uskutečnila 3. června 2007 od 13.00 hodin na hřišti TJ Tlučná. Pořadem provázel starosta obce Tlučná pan Stanislav Volf. Předvedené ukázky komentoval pan Lubomír Filip a pan Kohout.

Za KPOZ Václav Volf.

#
#
#
#

Velikonoční výprava na Buben

Na velikonoční pondělí 9.4.2007 jsme se sešli v 9.00 hodin u klubovny k tradičnímu pochodu na zříceninu hradu Buben. Ještě jsme chvilku počkali na opozdilce a vyrazili po modré turistické značce. V lese “u vojáků” nás Šiky seznámil se způsobem, jak se dají přenášet tajné zprávy zvědů. A na takové zvědy jsme si také zahráli. Každý z nás dostal jednu informaci vedoucí k dopadení zloděje beránků. A tak se někdo dozvěděl, že sedí na pařezu, jiný, že sedí pod dubem a další, že kouká na chalupu. Šli jsme dál každý se svojí informací. U Pohodnice byla pauza. Po chvilce jsme vyrazili hledat zloděje. Našli jsme rovnou tři. Jenže, který z nich je ten pravý? Teď přišly na řadu naše jednotlivě nesené informace. Dali jsme hlavy dohromady a zloděje vypátrali. Ten nám odevzdal beránky, na kterých jsme si náramně pochutnali. Než však na beránky přišla řada, čekalo nás ještě sbírání dřeva a hledání kamenů na ohýnek. Zanedlouho už dříví v ohni pěkně praskalo a nad ním se ohýbaly pruty pod špekáčky. Když jsme zhltli buřtíky, rozdělili jsme si beránky. A nastalo velké balení a zahlazování ohniště. Poté jsme se rozdělili. Světlušky a Vlčata se vraceli zpět do Tlučné, zatímco skautky a skauti vyrazili na Buben. Obě skupiny celou cestu doprovázelo sluníčko a dobrá nálada. A také nějaký ten koledník s pomlázkou.

Miry

#
#

Po stopách krve

Je tu neděle 13.5.2007 a nejsem jediná z holek, co si myslí, že by měla začít oddílovka. Na dveřích objevujeme záhadný svitek a v něm zprávu o únosu našich rádkyň, který provedli skřeti.

Neleníme a vyrážíme po krvavých skvrnách. Cestou potkáváme kupce, kterému skřeti ukradli kuřata. Prý šli ke skřetí bráně, ale na ní visí zámky s kódy napsanými skřetím jazykem. Rozdělujeme se na dvě skupiny a začínáme s mapou v ruce honbu za písmenky. Okolo třinácté hodiny jsme kousek za Myslinkou. Zanedlouho se před námi tyčí skřetí brána a u ní podivný poutník. Prozrazuje nám, jak porazit zákeřné skřety. Rozděláváme oheň a vaříme bylinkový lektvar, kterým polijeme střelivo. A to už doráží i naše druhá skupina. Společně poléváme šišky kouzelným lektvarem, bereme je do zásoby a pomocí hesel otvíráme skřetí bránu. Po pár metrech narážíme na první skřety. Zdrhají, zbabělci, a nevědomky nás vedou do svého doupěte. Nedaleko něj svádíme velkou bitvu. Skřeti bojují z posledních sil a nám dochází kouzelná munice. Připravujeme se k poslednímu útoku, “hurááá huráá”, poslední skřeti padají k zemi. V jejich doupěti nacházíme klec se zajatci. Naše rádkyně v ní leží bez hnutí. Vysvobozujeme je a ošetřujeme. Je to dobré, probraly se. Jediní, kdo to odnesl, jsou kupcova kuřata, ta jsou dozlatova opečená, a tak posloužila jako výborný oběd. Po nabrání nových sil jsme se společně vypravili zpátky do Tlučné, povyprávět doma o naší statečnosti.

MatyPat

 

BIBLE PRO TLUČNOU - Evangelium podle Marka

“Dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.”

V těchto týdnech se rozjíždí ojedinělý projekt s názvem “Bible pro Tlučnou”. Občanům a rodinám obce Tlučná jsou poštovní doručovatelskou službou pravidelně, 2x do měsíce, roznášeny jednotlivé kapitoly Markova evangelia spolu s krátkým, vysvětlujícím komentářem, který napomáhá porozumění evangelijního textu.

Možná vám budou letáčky s Markovým evangeliem k smíchu, možná vám budou na obtíž, pravděpodobně skončí v odpadkovém koši a vy si raději otevřete časopis nebo zapnete televizi. A nebo řeknete: “Hele, proč bych si ten krátký text aspoň nepřečetl? Může mi snad něco říct?”

Bůh není mrtev, jak tvrdil Nietzsche. Naopak, Nietzsche je mrtev, zato Bůh žije. Bůh je i dnes živý, jednající, zasahující. Bible, včetně Markova evangelia, je svědectvím o tomto živém, zachraňujícím Bohu. Svědectvím, které je určené i lidem, žijícím dnes v obci Tlučná. Bůh vám žehnej!

Petr Krákora, vikář, tel. 723 237 679 

#

Aerobik Junior

Činnost a úspěchy tlučenských cvičenek.

10.3. 2007 - Miss aerobik - TJ Slavoj Plzeň - Dominika Volfová - postup do Prahy
17.3.2007 - Master class - TJ Slavoj Plzeň - Iveta Kasalová, Michaela Kuželová, Adéla Nocarová - postup mezi 20 nejlepších
30.3.2007 - Master class Zruč - Nikola Kasalová - 6. místo, Michaela Rybková - 9. místo, Kristýna Václavová - 10. místo, Romana Landauová - postup mezi 20 nejlepších
21.4.2007 - Master class Tlučná - soutěž -
1. kategorie - 1. Nikola Kasalová, 2. Romana Landauová, 3. Michaela Rybková
2. kategorie - 1. Iveta Kasalová, 2. Adéla Nocarová, 3. Martina Poláková
3. kategorie - 1. Iveta Tóthová, Kateřina Jandová, 3. Anna Stahlová
miss (soutěž diváků)
1. kategorie - 1. Michaela Rybková, 2. Nikola Kasalová, 3. Dominika Volfová
2. kategorie - 1. Adéla Nocarová, 2. Nikola Sládková (Líně), 3. Iveta Kasalová
3. kategorie - 1. Anna Stahlová, 2. Natálie Mrázková, 3. Kateřina Foldová
3.6.2007 - Den dětí Tlučná - vystoupení všech děvčat v šesti skladbách.
Všem děvčatům blahopřejeme k úspěchům, kterých dosáhla během celého roku. Přejeme hezké prožití prázdnin a těšíme se na září. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli cenami na soutěžích: Scheinkönig a Mádl (potraviny Kapřík), Jedlička (potraviny v sídlišti), pí. Procházková (bižuterie Nýřany), Jiří Běl (papírnictví Nýřany), p. Gruber (zahradnictví).

Miluše Petráková

#

Florbal

Mladí tlučenští florbalisté - průkopníci tohoto sportu v naší obci, úspěšně pokračují ve své první sezóně. Po úspěchu na podzimních turnajích, o kterých jsme Vás již informovali, obsadili starší žáci TJ ASPV Tlučná na Vánočním turnaji DDM Nýřany výborné 1. místo.

Velikonoční turnaj žáků ve florbalu

Na Velikonoce - 7.4.2007 se v tlučenské tělocvičně konal historicky první turnaj žáků ve florbalu. Akci se podařilo uspořádat za finanční podpory sponzorů: RD - Reklamní dílna Plzeň, Harrytel s.r.o. a potraviny Kapřík Tlučná. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů a diváci z řad rodičů a příznivců mohli vidět kluky v zápase v domácím prostředí. Poprvé jsme u nás v tělocvičně použili zajímavé sportovní náčiní - florbalové mantinely, které pro tento turnaj ochotně zapůjčila ZŠ Chotěšov. O největší překvapení turnaje se postaral tým Tlučná “B”. Přestože byl tvořen většinou z mladších a méně zkušených hráčů našeho oddílu, kluci dokázali bojovným výkonem obsadit celkové čtvrté místo.

Celkové pořadí Velikonočního florbalového turnaje žáků v Tlučné:
1. ZŠ Staňkov
2. DDM Nýřany
3. TJ ASPV Tlučná “A”
4. TJ ASPV Tlučná “B”

5. ZŠ Chotěšov
6. ZŠ Dobřany
7. Vejprnice

Reprezentujeme i v hlavním městě

V lednu a v březnu se florbalisté zúčastnili bodovacích turnajů v Praze, které každoročně pořádá Selesiánské hnutí mládeže. Obsadili dvakrát druhé místo a v celkovém bodování v ročníku 2006-07 vybojovali v celorepublikové konkurenci vynikající 2. místo, za které si kluci odvezli krásné poháry.

#
#

Žákovská florbalová liga

Vrchol sezóny - Play-off MD Elmont žákovské florbalové ligy ročníku 2006-07 v kategorii starší žáci je za námi. V základní části jsme odehráli jedenáct zápasů a do play-off jsme nastupovali ze šesté pozice. Po několika těžkých zápasech chlapci vybojovali výtečné 3. místo, které znamená úspěch nejen pro hráče, ale i pro vedení mužstva.

Do dalších sezón florbalový oddíl hledá šikovné chlapce i dívky z 5. - 9. tříd ZŠ. Přijďte se nezávazně podívat na trénink. Aktuální informace naleznete na www.florbal-tlucna.wz.cz.

Martin a Vlasta Růžičkovi

 

Turnaj
“Bohemia Cup”

Na tlučenském zeleném pažitu se ve dnech 26. - 27. 5. 2007 uskutečnil mezinárodní turnaj “Bohemia Cup” za účasti osmi celků starších žáků z Čech, Německa (SC Maudach, VfR Friesenheim) a Belgie (FC Kluisbergen). Na turnaj bylo přihlášeno také mužstvo pořádajícího oddílu a mužstva Tachova, Vejprnic, Křimic a Stříbra.

Celý sobotní program vyplnily boje ve dvou skupinách, kde se hrálo každý s každým - 2x20 min. o umístění. Vítězi se stali ve skupině “A” mužstvo Vejprnic, ve skupině “B” mužstvo Tachova. Tlučenští obsadili místo třetí, když dva zápasy prohráli a jednou získali tři body.

Nedělní program zahájily semifinálové boje o účast v odpoledním finále na hřišti ve Vejprnicích. Tuto poctu si vybojovali opět hráči z Tachova a Vejprnic. Domácí hráli v závěru turnaje o umístění 7. - 8. místo. Po střelbě pokutových kopů porazili mužstvo Křimic a v konečném účtování obsadili 7. místo. Náročný dvoudenní program se podařilo zvládnout se ctí a určitě jsme ostudu neudělali.

Další dík patří zaměstnancům restaurace Na Hřišti v čele s p. Pavlem Síbalem, opékači klobás B. Englmaierovi, zaměstnancům OÚ Tlučná a místostarostovi p. Ing. Václavu Vítkovi, který se zhostil úlohy hostitele a v sobotu turnaj zahájil, překladatelce Janě Kočandrlové, která se starala o komunikaci mezi účastníky a organizátory.

Vydařilo se počasí a vydařil se i celý turnaj.

Jaroslav Netrval

Smutné
fotbalové jaro

Skončil fotbalový ročník 2006-07, který pro tlučenský fotbal znamenal nejen 85. výročí založení (1.6.1922) organizovaného fotbalu v obci, ale i ročník, který v historii bude zapsán černým písmem.

“A” mužstvo po výborném začátku soutěže, kdy jsme byli i na druhém místě po utkání ve Stříbře, ztratilo lesk a svými výkony směřovalo až k barážovému dvojzápasu s družstvem Sokola Chotíkov. První zápas na domácí půdě před návštěvou 400 diváků prohrálo 1:2 a ve druhém na hřišti soupeře byl výsledek 2:0 pro domácí. V součtu obou zápasů to znamená sestup do I.B třídy, což po několikaletém působení v “A” třídě je obrovským zklamáním pro všechny. Příčin tohoto pádu je hodně a vydaly by na samostatnou kapitolu.

Ani “B” mužstvo nedokázalo dodržet zaběhnutý scénář posledních let a zachránit okresní přebor. Tato sezóna znamenala sestup do III. třídy z posledního místa.

Pomyslný prapor tlučenského fotbalu dokázali pozvednout alespoň na jaře dorostenci, kteří se vytáhli ze dna tabulky po podzimu na 6. místo v konečném účtování celého ročníku.

Žáci KS také nepřesvědčili, na jaře nedokázali navázat na výkony podzimních měsíců. Soutěž sice udrželi, ale protože jejich řady opouští 6 hráčů, kteří přechází do kategorie dorostu, oddíl žáky do krajské soutěže nepřihlásil. Budou hrát pouze okresní.

A tak nejlepším tlučenským týmem zůstali minižáci, kteří s přehledem udrželi druhé místo ve své skupině.

Smutný rok, čeká nás nesmírně těžký úkol vrátit hlavně družstva dospělých zpět, tj. tam, kam patří. Věřte, že to nebude vůbec jednoduché, ale musíme se o to pokusit ze všech sil.

Děkujeme za podporu všem fanouškům a doufáme, že i v nižších soutěžích nám zůstanou věrní.

Jaroslav Netrval

#
#

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.