#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Přejeme
rok naplněný pohodou,
zdravím, radostí ze života
a pracovními úspěchy

#

13. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 8. 12. 2005 v hasičské zbrojnici od 17. hodin

Zastupitelstvo obce schválilo:

činnost rady obce od 12. zasedání do dnešního jednání

úpravu obecního rozpočtu na rok 2005, v pořadí čtvrtou, z důvodu přijetí dotací. Příjem 45.456.720 Kč, vydání 47.220.667 Kč, schodek hrazen z přebytku let 2000-2005.

předložený rozpočet na rok 2006 - příjmy ve výši 23.265.000,- Kč, výdaje ve stejné výši.

rozpočtový výhled na léta 2007 - 2011.

podpis Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Tlučná a Stavebními montážemi s.r.o. Plzeň. Tento dodatek upravuje veškeré tzv. méněpráce a vícepráce v rámci realizace díla ŠJ, MŠ Tlučná, přičemž celková konečná částka díla včetně DPH činí 17.471.510,- Kč oproti původní částce 16.897.472,- Kč. Tento nárůst byl způsoben jednak nutností některých stavebních a instalačních prací, který se projevil v průběhu stavby a dále změnou vybavení technologie v ŠJ.

převzetí kanalizace v hodnotě 135 tis. Kč do majetku obce. Jedná se o prodloužení kanalizace Tlučná, ul. Sluneční průměr 300 mm, délka 27,35 m včetně ukončujících šachet.

zpracování projektu na úpravu prostranství (současného parkoviště) vedle restaurace Na Schůdkách na řádné parkoviště, zeleň a propojovací chodník směrem k ZŠ s MŠ Tlučná. Pověřuje radu obce a starostu dalším jednáním v této věci včetně podpisu potřebných smluv.

přijetí neinvestiční dotace ve výši 99.730,- Kč od KÚ Plzeňského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Tlučná.

smlouvu na svoz domovního odpadu s EKOSEPAREM Nýřany na rok 2006.

podpis Dohody s Magistrátem města Plzně ohledně splátek za dojíždějící žáky do základních škol v Plzni za rok 2001, na základě předchozího usnesení ZO a RO splátky budou prováděny měsíčně počínaje lednem 2006 ve výši 20 tis. Kč po 10 splátkách a poslední splátka ve výši 5.604,- Kč.

příspěvek 36.638,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti ČSAD ve prospěch Krajského úřadu Plzeňského kraje pro rok 2006.

odprodej nemovitostí čp. 527 (nábytek) firmě Progres za částku 1.500.000,- Kč a čp. 526 (bývalý Combos) p. Miroslavu Sládkovi za stejnou cenu dle splátkového kalendáře.

rekonstrukci elektroinstalace v hasičské zbrojnici za 75.000,- Kč.

provedení nového zábradlí na jižní straně Domu s peč. službou v částce 126.000,- Kč firmou D3K Třemošná, stavební práce obec provede svými pracovníky.

oprava vodoinstalace v šatnách tělocvičny v částce cca 150.000,- Kč.

příspěvky na činnost: ZO kynologů - 3.000,- Kč + materiál na údržbu čp. 99, SDH Tlučná - akce r. 2005 - ve výši 12.000,- Kč, ZO SPCCH - rehabilitace a ozdravné pobyty - 30.000,- Kč.

v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje o zrušení Pečovatelské služby s.r.o. smlouvu o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby pro občany Tlučné s poskytovatelem služby Městem Touškovem od 1. ledna 2006.

přijaté dotace od MMR ČR na opravu komunikací ul. Žižkova a Palackého.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

dopis ministra financí Mgr. Sobotky ohledně výstavby ZŠ a MŠ Tlučná.
dopis Dopravních podniků m. Plzně o 9% nárůstu cen pro rok 2006 na zajištění MHD.

Plné znění usnesení z 12. zasedání je zveřejněno na úřední desce.

 

Oznamujeme obci tlučenské, že v časných ranních hodinách 1. prosince 2005 zemřel ve Spojených státech amerických v sanatoriu pro válečné veterány osvoboditel Tlučné, její čestný občan, Robert Mc Intyre. Manželka Vlasta, rozená Procházková, doufá, že se ještě do staré vlasti podívá. Veřejnost bude včas informována.

sdělení občanům

Sdělujeme občanům, že byl zpracován podrobný plán veřejného pohřebiště v Tlučné, kde si každý nájemce hrobového místa snadno najde číslo příslušného hrobu, pod kterým je hrob evidován.

Dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví budou v následujícím období uzavírány smlouvy mezi pronajímatelem hrobového místa (obcí) a nájemcem hrobového místa (občanem). Občané (majitelé hrobů) budou postupně vyzýváni k podpisu

Na hřbitovní márnici jsou nově instalovány skříňky, kde jsou a nadále budou vyvěšovány aktuální informace pro návštěvníky veřejného pohřebiště. V současné době jsou ve skříňce zveřejněny seznamy občanů - majitelů hrobů, které jsou ve špatném stavu, neudržované či určené k likvidaci. Pracovníci OÚ velmi obtížně zjišťují současný pobyt těchto občanů, a proto je vyzýváme (nebo jejich pozůstalé a ostatní příbuzné), aby se dostavili na OÚ k projednání dalšího nájmu hrobového místa, event. likvidaci hrobu a pomohli tak některé poškozené hroby identifikovat.

Velmi důležité upozornění:

Veškeré změny (likvidaci hrobu, přestavbu hrobu a jiné úpravy hrobu), taktéž ukládání uren a ostatků zemřelých, je občan povinen hlásit na OÚ a současně, dle potřeby, požádat o souhlas s příslušnou stavební úpravou. Předejde se tak nepříjemným jednáním a finančnímu postihu.

manager Miroslava Troubilová

#

 

Z činnosti KPOZ v roce 2005

Čas neúprosně utíká, je konec dalšího roku. Chci veřejnost seznámit s akcemi, které Komise pro občanské záležitosti zajišťovala nebo spolupracovala při společenském dění v naší obci. Zástupci organizací zastoupeni v komisi se scházeli na jednání komise podle svého plánu, vycházejícího z konkrétních potřeb. Vedle již obvyklých akcí bylo v letošním roce uspořádání “Dne Tlučné” 7. května, kdy jsme oslavili 890 let trvání obce podle první písemné zmínky, 100 let od založení hasičů a 60 let osvobození Tlučné americkou armádou. Kdo byl přítomen jistě ocení nemalou a náročnou práci pořadatelů. Škoda jen špatného počasí, které oslavy přepadlo sice až po průvodu, ale významným měřítkem ovlivnilo další průběh.

Nové občánky jsme přivítali 20. dubna na radnici obce. Pozváno bylo 6 děvčátek a 8 chlapečků. Druhé vítání se uskutečnilo 9. října, kdy bylo pozváno 8 děvčat a 8 chlapců. Slavnostního aktu se velmi dobře zhostili Mgr. Jiří Plaček a Mgr. Václav Vlasák. K hezké atmosféře přispěla tradičně hudební skupina Generace vedená p. Václavem Volfem.

V květnu na Den matek jsme byli spolu s dětmi MŠ, ZŠ a hudební skupinou p. Volfa popřát babičkám v domě s pečovatelskou službou.

Poslední květnová neděle patřila našim dětem, kdy se konal Den dětí. Na hřišti TJ za velmi pěkného počasí a dobré účasti veřejnosti.

V sobotu 3. prosince se v restauraci Na Hřišti konala tradiční mikulášská zábava pro děti. I přes nepříznivé počasí byla návštěvnost nebývalá. Přišlo více než 100 dětí a asi 65 dospělých. Kapacitně prostor restaurace nestačil, ale i tak jsme za něj rádi, byl zdarma a jiný bohužel není. Živě hrála hudba manželů Kopejtkových. Nechyběl tradičně Mikuláš se svým doprovodem. Zpestřením bylo vystoupení dětí do mikrofonu, nenazkoušené, bezprostřední, ale o to dojemnější.

V pondělí 19. prosince jsme spolu s dětmi ZŠ, MŠ a skupinou pana Volfa popřáli hezké Vánoce a nový rok tradičně obyvatelům DPS. Tato setkání patří k nejdojemnějším a tvoří důstojnou tečku za našimi akcemi.

Všem občanům přejeme k závěru roku hezké prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

Za KPOZ – Jan Jitřenka

#

Novinky v knihovně

BELETRIE

Adler, S. - Měla jsem zemřít jako černá vdova
Brown, D. - Digitální pevnost
Cabot, M. - Místo pro princeznu
Cabrol, Ch. - Operační sál
Cartland, B. - Láska v Itálii
Clark-Higgins, M. - Kdo musí jít z kola ven
Cole, M. - Mamon
Cordel, C. - Nemravné hrádky
Cordonier, M. - Hra srdcí
Fulghum, R. - Třetí přání: zbytek příběhu
Hejcman, P. - Píseň Juditina
Kellerman, J. - Psychopat
Kessler, L. - Wotan: Odvážná mise

NAUČNÁ

Clancy, T. - Ponorka
Aznavour, Ch. - Vzpomínky
Vlády, M. - Vladimír aneb zastavený let
Špillarová, L. - Z Asie do Nového světa
Kalista, Z. - Tvář baroka
Rys, G. - Inkvizice
Bauer, J. - Co v učebnicích dějepisu nebylo

MLÁDEŽ

Bryant, B. - Dívky v sedle, Únos koní
Dvořák, J. - Zpátky do Afriky!
Francková, Z. - Jak nabalit superkluka
Friedrich, J. - Bea a strašidlo
Kreitman, T. - Co tvůj frantík, mladý muži?
Lewis, C.S. - Letopisy Narnie 1-3 díl
Pickeral, T. - Encyklopedie koní a poníků
Wilson, J. - Nejlepší kamarádky
Řeháčková, V. - Adam a Erik - kluci z hor

 

Srdečně zve Marie Ježková

 

Čtvrté setkání hasičů prostřednictvím zpravodaje

#
#
Pamětní stuhu, věnovanou obecním úřadem, převzal starosta SDH Tlučná Josef Filip.

Blíží se závěr roku a tím i každoroční ohlédnutí za uplynulou sezónou. Ta letošní činnost našeho sboru byla velmi náročná. Uplynulo sto let od založení Hasičského sboru v Tlučné a bylo nutné toto výroční důstojně oslavit. Přestože nám počasí při květnových oslavách nepřálo, jistě mi dáte za pravdu, že program, který si účinkující na tuto oslavu připravili, byl přítomnými diváky odměněn zaslouženým potleskem. Další akce, které patřily do oslav, byla okresní soutěž požárních družstev žen i mužů, dále koncert dechové hudby v rámci tlučenské pouti a již VII. ročník Memoriálu Rudolfa Homolky. Mimo těchto akcí se do soutěží zapojilo i družstvo mladých hasičů.

První podzimní sraz se konal 8.10. v Žihli. Družstvo starších se v požárnické všestrannosti umístilo z 22 družstev na 14. místě. Ve štafetě požárních dvojic pak obsadili 18. místo. V soutěži mladších jsme měli dvě družstva. V požárnické všestrannosti jsme obsadili z 19 družstev 11. a 12. místo. Ve štafetě požárních dvojic pak 13. a 15. místo.

Další akcí mladých hasičů byla návštěva u Hasičského záchranného sboru v Nýřanech, která se uskutečnila ve čtvrtek 24.11. Shlédli zde novou techniku, byla jim předvedena práce záchranáře lezce a na kazetě zhlédli stimulaci vyprošťování osob při autonehodě.

V sobotu 26.11. za doprovodu vedoucích Aleny Filipové a Marcely Špachmannové navštívili nejmenší hasiči dětské představení v Plzni. Nechyběli ani při výroční schůzi, která se konala 3.12. v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Za své kulturní vystoupení byli odměněni mikulášskou nadílkou. Při této příležitosti převzala z rukou předsedy sboru Adéla Klausová a Pavlína Kyrianová odznak kronikář a Kamil Křižan odznak preventista.

V činnosti pokračovala i zásahová jednotka. Kromě likvidací požárů a mimořádných událostí je nutné neustále zkvalitňovat odbornou přípravu členů. V měsíci říjnu se uskutečnilo školení celého okrsku Tlučná na téma zdravověda. Lektorem byla paní Marcela Štichová. S její pomocí si členové vyzkoušeli fixaci končetin včetně krční a bederní páteře pomocí krčních límců, obvazovou techniku veškerých druhů poranění a způsoby obnovení a udržení životních funkcí člověka. Znát poskytování první lékařské pomoci je velmi důležité, neboť zásahová jednotka velmi často zasahuje při dopravních nehodách. Své školení měli i řidiči a strojníci. Na jejich kvalitě a zručnosti závisí úspěch celé jednotky. Výcvikem prošli i členové, kteří pracují s dýchací technikou. K výcviku využili plynový polygon na centrální stanici HZS Plzeň-Košutka. Toto zařízení umožňuje nácvik činnosti v zakouřeném, tmavém a stísněném prostředí, dále v prostředí s vysokou teplotou a s fyzickou zátěží. Veškeré tyto požadavky jsou kladené na nositele dýchací techniky při možném zásahu v bytě i rodinném domě. Závěrem všech školení byly provedeny zkoušky odborností. Petr Špachmann a Robert Kučera získali odbornost strojník. Preventistu II. stupně získal Jan Čermák a Robert Kučera.

Činnost našeho sboru byla zhodnocena na výroční schůzi, která se konala 3.12. od 15 hodin v hasičské zbrojnici. Přítomných 52 členů a 31 hostů přivítal velitel sboru Jan Čermák. Zahájení nám tradičně provedly děti z MŠ, které přivedly učitelky paní Hana Hašková a Renata Vašáková. Za své vystoupení byly děti odměněny mikulášskou nadílkou. Touto cestou ještě jednou děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se na další spolupráci.

Zprávu za 100 let činnosti sboru přečetl náměstek starosty Lubomír Filip, zprávu o činnosti za rok 2005 přednesl starosta sboru Josef Filip. Po zprávách starosta OÚ Tlučná pan Stanislav Volf připnul na hasičský prapor stuhu, která vyjadřuje poděkování hasičům za 100 let činnosti ve prospěch veřejnosti, dále předal sboru odměnu 20 tis. Kč a “tradiční starostenský” soudek piva.

Další vyznamenání a ocenění členům předal starosta sboru Josef Filip. Čestné uznání SDH obdržel Lukáš Koptík, Jana Kantová a Jaroslava Mottlová. Čestné uznání OSH dostal Radek Jäger a Eva Jägerová. Odznak za příkladnou práci převzal Jan Čermák a za zásluhy Josef Hříbal. Medaili za věrnost 10 let převzala Radka Beránková a Marcela Špachmannová.

Na závěr jednání Petr Špachmann přečetl plán činnosti na rok 2006 a usnesení, ve kterém byl mimo jiné do revizní rady SDH Tlučná zvolen Martin Bouda.

Ukončení provedl hudebník a zpěvák pan Miroslav Markvart.

V letošním roce je toto poslední písemné setkání hasičů se svými občany, a proto mě dovolte popřát všem příjemné prožití svátků vánoèních v kruhu svých nejbližších ve zdraví a šťastné přivítání nového roku bez požárů.

Za výbor SDH - Lubomír Filip

#
S kytičkou přišel pogratulovat k vyznamenání i starosta obce Tlučná Stanislav Volf, který na slavnostním aktu v Přibyslavi pana Filipa doprovázel.

#
#
#

Zasloužilý hasič

Ve středu 30. listopadu 2005 převzal v Přibyslavi pan Lubomír Filip vyznamenání za celoživotní práci dobrovolného hasiče ve prospěch naší společnosti a obce Tlučná.

Slavnostního aktu se zúčastnilo 24 oceněných. 22 z nich obdrželo medaili Zasloužilý hasič a dva, ocenění za záchranu života. Vyznamenaní se zúčastnili slavnostního ceremoniálu, oběda i večeře.

Srdečně blahopřejí hasiči a redakce.

Václav Volf

Vy máte ale krásnou školku

#

“Vy máte ale krásnou školku”, slýchávám teď často od svých kolegyň z blízkého i dalekého okolí. A mají pravdu. Zpočátku jsme se tomu bránili, když nám pan Milan Strnad z firmy ISPO - Sládek předložil obrázek zpracovaný na počítači. Skutečnost byla ale jiná. Mašinka, pejsek, hrad a šneci hrají nádhernými barvami a svítí do daleka, takže je zaregistruje i pozorný řidič, který dodržuje předepsanou rychlost v obci.

Děti po prázdninách čekala krásná školka nejen z venku, ale i zevnitř. Nové stolečky, židle, linoleum, koberec, záslony a nová okna působí v čistě vymalovaných třídách jako balzám na duši. V současné době ještě dokončujeme montáž nového nábytku v obou třídách MŠ.

Velký dík patří Mgr. Karlu Radovi a starostovi obce panu Stanislavu Volfovi. Pro letošní školní rok bylo do dvou tříd mateřské školy zapsáno 54 dětí. Pedagogický kolektiv ve složení Věra Vítková, Hana Hašková, Renata Vašáková a Jana Lišková pro ně připravil opravdu bohatý program a spoustu zajímavých akcí, na kterých se budou podílet i rodiče. Některé se staly již tradicí, některé jsou nové. A mezi ty nové aktivity patří právě “saunování dětí”, které jsme zahájili v měsíci listopadu v místní sauně “Slunečnice” u manželů Novákových. Děti tráví dvouhodinový cyklus v útulné a moderně zařízené sauně vždy 1x za 14 dní. Věříme, že přes zimní měsíce bude saunování pro děti velkým přínosem hlavně ze zdravotního hlediska.

Od konce dubna roku 2006 budou nejstarší děti navštěvovat předplaveckou výuku v Městských lázních v Plzni, což je jedna z dalších forem otužování dětí předškolního věku.

Pomalu se nám blíží Vánoce a na ty se těší nejvíce děti, neboť bývají spojené s nadílkou a spoustou dárků. My dospělí většinou pouze konstatujeme, že jsme “zase o rok starší”.

V závěru mi dovolte poděkovat všem, co se podíleli na rekonstrukci naší školičky. Byly to náročné prázdninové dny, ale školka je zase jako nová a stálo to za to.

Přeji všem klidné a spokojené Vánoce a do roku 2006 pevné zdraví, pohodu a štěstí, kterého není nikdy dost.

Za MŠ Tlučná - Jana Lišková

Občanské sdružení - okrašlovací spolek odměňoval

Občanské sdružení - okrašlovací spolek Tlučná a višnice uspořádal 19. září zájezd do Litoměřic na výstavu “Zahrada Čech”. Podle slov zúčastněných členů byla dobrá pohoda znásobena pěkným počasím.

V sobotu 29. října jsme v restauraci Na Schůdkách ukončili sezónu, kde bylo oceněno 14 našich spoluobčanů za přínos ke zkrášlování naší obce.

V kategorii rozkvetlá okna byli oceněni: Půstovi - 600,- Kč, Petrákovi - 500,- Kč, bytovka SBD v zastoupení p. Karbusickou - 400,- Kč, Vlasákovi - 300,- Kč, Marešovi - 300,- Kč, Kesegovi - 300,- Kč.

V kategorii předzahrádky: Škubalovi - 600,- Kč, Matějkovi - 500,- Kč, Polívkovi - 400,- Kč, Steinerovi - 300,- Kč, Melicharovi - 300,- Kč, Heringovi - 200,- Kč, Vítkovských - 200,- Kč, Kovaříkovi - 100,- Kč.

Tuto akci organizačně zajišťují členové našeho spolku a finančně Obecní úřad Tlučná. U odměněného p. Vlastimila Kovaříka bychom rádi poukázali na skalku, kterou vytvořil před bytovkou č. 513 a doporučujeme k nahlédnutí našim spoluobčanům. Na závěr našeho ukončení sezóny mezi nás přišli kamarádi Jarda Lukšík, Venca Vlasák a Pavel Vícha a zahráli nám k poslechu i tanci.

Všem našim členům a spoluobčanům přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2006.

Antonín Cubera

Zprávy ze skautského střediska "Krokodýl" Tlučná

Víkend plný sněhu

Jak už se stalo naším zvykem, jezdíme každý rok krátce před Vánoci „na chatu“. I letos jsme se všichni sešli v pátek 9. prosince na parkovišti u kapličky a začali pomalu plnit autobus zásobami, boby a dalšími potřebnými věcmi. Nakonec jsme nastoupili i my, i když se zpočátku zdálo, že se tam všichni nevejdeme, a vyrazili jsme. Směr Filipova Huť na Šumavě. Asi po dvou hodinách jsme byli na místě. Všude kolem nás bylo plno sněhu a tak někteří z nás neváhali a rovnou se ve sněhu začali doslova koupat. Ubytovat se pak šli „skoro sněhuláci“. Rychle vybalit, honem honem, jen aby už mohla začít polštářová válka. Bitvu přerušila večeře a po ní následující mimořádné vysílání TV JOJ , kde právě dnes vrcholila soutěž Bingo. Vyhráli ale nakonec stejně všichni. Ještě přečíst pohádku na dobrou noc a na kutě.

Ráno po půl sedmé už se začíná ozývat první dupání, které začíná nabírat na síle, a po chvilce už jsou vzhůru úplně všichni. Po snídani se už všichni těší ven, aniž by tušili, co je tam čeká. Barevný obrazec a od něj vedou dva páry stop. „Co to asi může být?“ „Pojďme to vystopovat!“ Ještě s sebou vzít boby a už jsou všichni na dobrodružné výpravě. Cestou jsou do sněhu nakresleny další obrazce nápadně připomínající dopisní obálku. Že by nějaký vzkaz? Úkol. A dál se smí až po jeho splnění. Tak tedy rychle seřadit podle velikosti a honem dál po tajemných stopách. Úkolů je několik a na konci poslední vzkaz dí, že odměnu za svoje úsilí najdou u barevného obrazce. Ještě si zabobovat a zpátky pro dobroty.

Po obědě jsou všichni trošku unavení. Únavu však rychle střídá dovádění a tak jdeme zase ven. Tentokrát však zůstáváme před chatou, kde se okamžitě strhla velká sněhová válka. Ale co to tam rádcové tvoří? Vypadá to jako bludiště. A taky že je. Spleť uliček a cestiček, i slepých a my v nich hrajeme speciální „babu“, které se říká eskymácká. Dá nám pěkně zabrat a po půl hodině už jsme všichni totálně „hotoví“ a mokří a jdeme se sušit. Do večeře je ještě trochu času, který však můžete příjemně strávit v kosmetickém salonu, kde vás i namasírují. Nebo se můžete přidat k policistům, kteří honí zloděje a padouchy všeho druhu.

Po výborném gulášku se najednou ocitáme v baru u Ufounka. Podávají se tu speciality jako: Vývar z muchomůrky červené, Ježibabino pohlazení a Modré z vesmíru. A protože k baru patří diskotéka, tak se nemůžeme odlišovat. Tančení je prokládáno soutěžemi o nejlepšího zpěváka či zpěvačku, o nejlepší taneční pár a nejlepšího limbo tanečníka. Zábava je v plném proudu a čas rychle utíká. Před desátou však bar zavírá a nastává čas na večerní čtení. Po netradiční pohádce o chytrém potkanovi se už všichni těší do spacáků. Dnešní den byl náročný.

A máme tady nedělní ráno. Je půl deváté a všude kolem podezřelé ticho. Ale dnes není čas na dlouhé spaní. Musí se zabalit a uklidit. Když je všechno jakž takž hotovo, vyráží se na procházku. Venku krásně svítí sluníčko a další se třpytí na sněhu. Po obědě už bohužel musíme pryč. Moc se nám nechce, protože nám tady bylo prima. Ale rok uteče jako voda a za chvilku už tady budeme zase. Tak ahoj za rok!

Fotografie a spostu dalších informací můžete shlédnout na našich webových stránkách: www.junak.tlucna.cz

Piňďa

Setkání tlučenských skautů a skautek z let 1968-1970

Letos je tomu 35 let, kdy byla násilně ukončena činnost skautské organizace Junák a tedy i činnosti tlučenského střediska čítajícího tehdy 137 členů. Téměř všichni se tehdy účastnili nezapomenutelných letních táborů na Výrovském potoce v roce 1969 a na Kosím potoce v roce 1970. Vzpomínky na průběh obou táborů vedly k myšlence uskutečnit setkání po 35-ti letech a proto bylo sestrou Jarkou a Zdenou toto setkání svoláno na sobotu 8. října do klubovny hasičské zbrojnice. Sešlo se nás sice jen 32, ale byl to přesto opravdu zdařilý večer. Dostavili se zejména tehdejší rádci a rádkyně družin a vedoucí oddílů, včetně bratrů z oddílu Červeného Újezda. Bylo opravdu o čem povídat, na co vzpomínat. Kolovalo mnoho fotek z tehdejší doby, několik kronik i ze současné doby. Zpívání při kytarách Bohouše a Franty vyplnilo celý večer až do půlnoci. Účastníci byli seznámeni bratrem Rixem s činností současného střediska Krokodýl, které je vedeno Michalem a Janinou a patří svojí pestrou činností k nejlepším v okrese. Vedení střediska je tvořeno většinou z dětí tehdejších našich členů. Je potěšitelné, že všichni mají Vůdcovskou zkoušku a sedm z nich jsou absolventi skautské lesní školy Šiwo, nebo lesního kurzu Moa. Dnešní setkání po 35-ti letech bylo skutečně zdařilé a bylo rozhodnuto podobné setkání uskutečnit i v příštím roce, s pozváním i těch na které jsme letos zapomněli, či nezjistili včas jejich adresy.

Děkujeme za hezký večer svolavatelkám Jarce a Zdeně a těšíme se na setkání příští.

Rix

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

V té době již začaly papírové peníze: 1K., 2K., 10K. trhali se na půl i čtvrt a nepozbyly hodnoty peněz, byl nedostatek drobných kovových peněz, a proto trháním papírových se řešil tento nedostatek. Byla taková záplava papírových peněz, že v hostinci po zábavě jich měli vrchovatý koš na prádlo. Všeho jiného byl velký nedostatek, i toho kukuřičného chleba, brambor a vůbec všeho. Kuřáci kouřili bramborovou nať, ořechové i dubové listí, suché květy jetele (pápiše) a hlavně domovinu, to je tabák, který si na svých zahrádkách vypěstovali. Každý kuřák měl svůj způsob úpravy (pajcování), ale nekuřák všechny tyhle vůně vůbec nesnesl.

21. listopadu 1916 zemřel císař František Josef I., panoval 68 roků. Po něm nastoupil císař Karel I. a císařovna Zita. O vlastnostech tohoto císaře je též zmíňka v knize Karla Nového “Železný kruh”.

1917

V roce 1917 chodí do zdejší školy 386 žáků. Pro nedostatek paliva s vítiva škola uzavřena od 1. do 18. února. Některé učebnice jazyka českého vyřazeny. Povinný úkol sběru ostružinového a jahodového listí vojsku na čaj splnili naši školáci pouze na 2,80 kg.

18. listopadu 1917 sestaveno celonárodní sdružení “České srdce” na podporování podvyživených bosých a polonahých českých dětí. Z darů místních spolků a sbírkou po obci sešlo se 470,40 K. Tento obnos byl zaslán okresnímu “Českému srdci” v Plzni, který za tento obnos zakoupil 39 párů obuvi s dřevěnou podrážkou a 40 párů téže obuvi ze svých prostředků přidal; poděleno 79 dětí. Po obci sebráno na dobročinný účel “České srdce” 40 kg žita, 60 kg pšenice, 35 kg brambor a 162 vajec.

Po obci prováděny časté rekvisice, poněvadž ani pro armádu nemělo Rakousko-Uhersko potraviny. Propuštěno z fronty mnoho horníků, aby zvýšili těžbu uhlí.

V tomto roce 1918 je ve škole 379 žáků. Na zdejší školu nastoupila pokroková uč. Ludmila Brychtová, první uč. na zdejší škole, která je bez vyznání.

Ani začátek tohoto roku nebyl lepší předešlého po stránce zásobování.

byly časté stávky horníků i škodováků, které ochromovaly hospodářství.

14. září proklamace českých spisovatelů žádala ustavení Československé republiky.

Během války vzrostl počet obyvatel v obci o 300 osob. Vracely se české rodiny z Německa, ovšem bez živitelů, kteří byli na frontě.

Dělnická Tělocvičná Jednota provedla v červenci 1918 bez povolení c.k. okresního úřadu v Plzni svoje veřejné cvičení na “Drahách”. Účast na tomto byla obrovská, přišlo i mnoho občanů z okolních obcí.

Konečně nadešel 28. říjen 1918, velká národní revoluce. Prohlášena Československá republika. 28. říjen jest velkým mezníkem v historii národa. Přes 300 let byl český národ deptán a odnárodňován a slovenský národ ještě déle brutálně pomaďaršťován.

Od nepaměti započalo vždy vyučování modlitbou a skončeno s Pánem Bohem. Při každé příležitosti v neděli i každý církevní svátek museli školní dítky do vejprnického kostela i s učiteli. Od 28. října 1918 užíván ve škole občanský pozdrav “Dobrý den” a končeno vyučování “Na shledanou”. Dřívější pozdrav byl “Pochválen buď Pán Ježíš Kristus”.

28. říjen důstojně oslaven ve vyzdobené třídě, kde po proslovu uč. Ludmily Brychtové o významu 28. října byly zahrány obě národní hymny.

Zákonem zrušeno šlechtictví. Uzákoněná 8hodinová pracovní doba.

I po stránce náboženské se snažila republika odpoutat od Říma, prováděna agitace pro vystupování z církve.

V roce 1919 ustaven úřad Čs. péče o dítě. Provedena v obci sbírka, která vynesla 1366,54 Kč. Při sbírce na poklad republiky sebráno 45 stříbrných mincí a několik zlomků zlata.

15. června 1919 provedena volba obecního zastupitelstva dle zásady poměrného zastoupení. Volil každý občan, který dovršil 21 rok. Voličů bylo 948 k volbě se nedostavilo 19 občanů. Počet platných hlasů 899 neplatných 39. Obdrželi: Strana sociálně demokratická 699 hlasů, 19 mandátů, československo-sociální 114 hlasů, 3 mandáty a agrární strana 86 hlasů, 2 mandáty. Starostou zvolen František

Důstojně oslaveno 30leté trvání školy, čistý zisk ze slavnosti byl 4195 Kč.

21. prosince 1919 se vrátil president Československé republiky do Prahy, Tomáš Garik Masaryk.

1920

V roce 1920 vyčištěn rybníček u čp.22 tehdy již skoro jen louže a dán mu nynější tvar. Studánka, která byla si 8 m pod čp.19 byla zaházena. Voda z této drenáží svedena do nynější studny, též pramen, který vytékal ve strži před čp.73 sveden do nynější studny. Upravena náves a vysázeny na této lípy. Na celé úpravě odpracovali občané 4.800 hodin úplně zdarma.

V roce 1920 navštěvuje zdejší školu 363 žáků, 3 střední školu v Plzni a 19 měšťanku v Nýřanech. Řídící učitel Emanuel Kadlec, který působil na zdejší škole 29 roků dán do výslužby. Na dvorku školní budovy čp.113 postavena kuchyně, kde vždy dvě ženy z organisace žen vyvařovaly pro žáky zdejší školy. Vaření i uklízení prováděly tyto ženy zdarma. Za dobu od 1. října 1919 do 31. srpna 1920 darováno kuchyni úřadem Čs. péče o dítě: 807,60 kg mouky, 587,10 kg rýže, 652,80 kg bobů, 101,20 kg slaniny, 542,62 kg sádla, 194,43 kg kakaa, 109,34 kg cukru, 2091 krabic slaz. mléka, 1691 krabic neslaz. mléka, 12.208 ks sucharů a k Vánocům rozdáno 115 ks mýdla. Toto všechno snědly naše školní dítky, které byly během války hrozně podvyživené. Poživatiny úřadu Čs. péče o dítě dodávala mezinárodní organisace z části zdarma a hlavně ze sbírek amerických Čechů a Slováků.

V roce 1920 vytopen důl Sulkov a horníci přeloženi na “Masarykův jubilejní důl” ve Zbůchu, který byl otevřen v r. 1912. Tento důl se dříve jmenoval “Austrie II.”.

V březnu 1921 rozdáno 124 ks oděvů pro ženy a dívky; v červenci 42 souprav obleků 30 zdarma a 12 za režijní cenu 120 Kč.

14. října ustavena v obci osvětová beseda pořádány kursy: hospodářsko- zemědělský, podvojné účetnictví a pro ženy střihačský.

V tomto roce je na místní škole 355 žáků, náboženské rozvrstvení žactva: římsko-katol. 137, českosl. 13 a 205 bez vyznání.

Řídícím uč. jmenován Josef Hornsteiner.

Psáno v původní mluvě.
Pokračování příště.

Podzimní fotbalové bilancování

Po menších zmatcích, kdy místo nařízených dvou předehrávaných jarních kolech byl z rozhodnutí PKFS schválen pouze jeden zápas, stejně tak jako na okresu Plzeň-sever skončila 19.11.2005 podzimní část fotbalových soutěží.

V příštím roce, kdy nás čeká u našich sousedů v SRN mistrovství světa, budou soutěže zahájeny 12.3.2006. Do této doby nastává klid zbraní, bude se hodnotit, zvažovat posílení stávajících kádrů, vymýšlet koncepce zimní přípravy, které začínají ihned po novém roce, shánět peníze na zajištění jarní činnosti, protože jaro je rozhodující pro určení postupujících i těch, kteří budou hrát o třídu níže, tedy sestoupí, což je vždy nepříjemné.

Hodnotit můžeme i v našem fotbalovém klubu. Celkový výsledek je tak trochu rozpačitý. Ale postupně: “A” mužstvo v I. A třídě po odehraných 16 kolech je v tabulce na 10. místě se ziskem 21 bodů a jaro bude ještě hodně zajímavé. Chtělo by to hrát klidný střed tabulky, aby jsme se nemuseli obávat barážové hrozby. U mužstva skončil trenér M. Vašák a nastává problém sehnat jeho nástupce. Výbor musí též vyřešit stabilizovaný hráčský kádr mužstva, což bude tvrdý oříšek. Reálným cílem by mělo být umístění ve středu tabulky tak, abychom mohli hrát v klidu bez stresu.

“B” mužstvo začalo soutěž dobře, chvilku to vypadalo dokonce velice slibně, ale závěr podzimu způsobil, že se vrátili do starých vyjetých kolejí a zatímní umístění na předposledním místě tabulky se ziskem 11 bodů, stejně tak jako poslední celek určil jaro bojem o setrvání v OP.

Vzájemné neshody, nejednotný kolektiv, snad i více bojovnosti a nasazení přivedly mužstvo na pokraj propasti. Otázkou zůstává, co dál. Zkušenosti se záchranářskými starostmi mají, ale jestli to bude stačit, uvidíme v červnu příštího roku.

Dorost také nepřesvědčil, druhá polovina tabulky neodpovídá možnostem mužstva. Úzký kádr, nevyrovnané výkony, chybí snad i více chuti a zapálení pro hru, jsou příčinami stávajícího stavu. Z dorostu by měli vycházet hráči připravení doplnit mužská družstva, ale to je pouze zbožné přání. Ze 7 dorostenců, kteří opustili dorost po překročení věkové hranice, zůstal u kopané jediný.

Starší žáci mají výsledky obstojné a v OSŽ bojují o špic tabulky. Na podzim pouze jeden zápas prohráli a jeden remizovali. Ostatní vyhráli a navazují tak na své předchůdce, kteří v KS ostudu tlučenské kopané rozhodně neudělali. Přesto, že se nedá KS srovnávat s OSŽ po fotbalové stránce, předvádějí solidní kopanou.

Minižáci hrají též svoji soutěž a začíná se u nich projevovat koncepce práce, jejich výkony se zlepšují. Potěšitelný je velký zájem z řad žáčků. Tady jde hlavně o to, aby vstřebávali co nejvíce ze základů kopané. Velkým problémem je i základna dětí do 6 let, které se připravují zatím formou hry na vstup do velkého fotbalu.

Závěrem dovolte, abych vám všem, kteří kopané věnujete svůj čas, ať už aktivně jako hráči, nebo trenéři, funkcionáři, ale i příznivci, poděkoval za vše, co jste pro tlučenskou kopanou v roce 2005 udělali a do nového roku 2006 vám všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí a co nejvíce vydařených zápasů jednotlivých mužstev oddílu TJ Tlučná.

Jaroslav Netrval

#
Předseda kopané pan Tauš s dárkem k narozeninám a trenér “A” mužstva Míra Vašák, oceněný za poctivou a obětavou práci při vedení a trénování tlučenských fotbalistů.

#
Tlučenští fotbalisté před posledním tréninkem poslední sezóny

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

čas kvapí neuvěřitelným tempem, snad znásoben současným životním stylem, snad umocněn dojmem krásného podzimu. Vánoce jsou však nyní opravdu přede dveřmi a s nimi i blížící se závěr roku 2005.

Můj letošní příspěvek by neměl být jen konstatováním vykonané práce na zvelebování obce, či jejímu zkrášlení, ale i zamyšlením a výzvou Vám všem občanům.

Jednoznačně největší investiční akcí byla rekonstrukce mateřské školy, školní kuchyně a jídelny s vynaloženou částkou více jak 18 mil. Kč. Ze státního rozpočtu se nám podařilo získat dotaci ve výši 15 850 tis. Kč. I pro následující roky jsme požádali o přidělení státní dotace na pokračování akce ZŠ, MŠ Tlučná s tím, že tato byla rozčleněna do dvou etap a požádáno celkově o 95 mil. Kč státní dotace. Zatím nám není známo do jaké míry byla naše žádost úspěšná. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce podlahy tělocvičny, úpravy sprch a šaten včetně výměny rozvodů vody za cca 2 mil. Kč. V současné době probíhá další velká akce s rozpočtovanými náklady více jak 6 mil. Kč a to výstavba kanalizace stoky H II v jižní části obce ulic Husova, U Torovky, Sadová, Úzká. Tato akce bude probíhat ještě v I. pololetí 2006. Zde se nám podařilo získat státní dotaci ve výši 2 577 tis. Kč.

V současné době byla ukončena výstavba 40 b. j. v lokalitě U Špejcharu tzv. vlastnickou formou (bez státních dotací). Vzhledem k tomu, že na tento druh výstavby se podařilo získat výhodné úvěrování, byl zájem o tyto byty obrovský a poptávka značně převyšovala nabídku.

Samostatnou kapitolou zůstávají rekonstrukce a údržba dětských hřišť tak, aby splňovaly současné velmi tvrdé normy v souladu s požadavky hygieniků a EU. Zde obec vynakládá nemalé prostředky a přesto zachovat provoz těchto zařízení je velmi náročné. V roce následujícím bude i zde nutno investovat poměrně značné prostředky pro udržení chodu těchto zařízení tj. oplocení, výměna vlastního zařízení, kolotočů, houpaček, prolézaček atd. a to pouze od certifikovaných firem.

Velmi rádi bychom získali finanční prostředky na opravu místních komunikací, z nichž některé jsou v dlouhodobě špatném stavu. Je třeba zdůraznit, že získávání peněz na tento druh oprav je stále a stále složitější, ale i toto zůstává naší prioritou pro příští období. Rádi bychom též zrealizovali úpravu parkoviště naproti pekařství, které leží ve středu obce. Doufáme, že se nám toto podaří a přispěje to k důstojnějšímu a kulturnějšímu prostředí.

Nadále pokračuje i obnova v oblasti veřejné zeleně průběžně po celé obci. Veřejná i soukromá zeleň je velmi citlivá oblast, neboť dotčené orgány nemají vždy pochopení pro Vaše požadavky v souvislosti s odstraňováním již vzrostlé zeleně. Není tedy jednoduché najít oboustranně vyhovující kompromisní řešení.

V současné době probíhá inventarizace hřbitovních míst spojená s odstraňováním již nepoužívaných náhrobků a opuštěných hrobových míst. Vzhledem k tomu, že dle platné legislativy je nutno ke všem hrobům provést nové nájemní smlouvy, vše legislativně ošetřit, zdokumentovat včetně dohledání pozůstalých. Jedná se o poměrně složitou a choulostivou administrativní činnost. Věříme, že po odstranění rozpadlých a zchátralých náhrobků i dalších úpravách hřbitova toto přispěje k dalšímu vylepšení tohoto zařízení.

Je celá řada i těch menších drobných akcí a prací, bohužel i těch, kdy stále „dokola“ odstraňujeme následky vandalismu a násilného ničení obecního majetku. Náklady takto zbytečně vynaložených prostředků jdou do desítek tisíc korun. Smutné je, že i když mnohdy občané viníky znají, raději mlčí. Toto ovšem není řešením, pouze oddalováním problému.

Jistě jste všichni zaznamenali, že velmi významnou událostí provázející nás celým letošním rokem, byly akce směřované k významnému výročí 890 let vzniku obce Tlučná a 100 let dobrovolných hasičů v Tlučné. Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří se výraznou měrou podíleli na zdárném průběhu těchto oslav.

Dovolte mi, abych navázal na již v úvodu zmiňovanou výzvu. I Vy sami jistě zaznamenáváte, že současný trend se nese v absolutně komerčním duchu, že peníze mnohdy znamenají více než slušnost a úctu. Média a zejména televize ve skvělých pořadech Vyvolení, Big-brother a dalších „dávají“ návod dětem a mládeži na brutalitu, agresivitu, nevraživost i neúctu jednoho vůči druhému. Bohužel se s tímto jevem stále častěji setkáváme právě u mládeže, ale i také u dospělých občanů, kteří by již měli rozlišovat, co je dobré a co špatné. Mnohdy pak přestupková komise, či následně již policie musí řešit zbytečné až absurdní věci. Přitom by stačilo slušné a vstřícné jednání jednoho vůči druhému, vzájemná úcta a slušnost. Je třeba si připomenout, že žijeme na vesnici, kde se téměř všichni víceméně známe. Zdaleka zde není nic neříkající anonymita města. Měli bychom si vážit všeho, co se nám společně podařilo v obci vytvořit a zrealizovat.

Dovoluji si Vás tedy vyzvat, ať vzájemnost, sounáležitost, slušnost a úcta dominují našim vztahům nás všech občanů.

Zároveň dovolte, abych poděkoval Vám, vážení spoluobčané, kteří jste pomohli při rozvoji naší obce ať již v oblasti výstavby, zeleně, kultury, sportu, dobrovolných hasičů či jiné zájmové činnosti.

Přeji Vám všem, Vašim rodinám, blízkým a celé naší obci příjemné Vánoce a v roce příštím i následujících jen to nejlepší, pevné zdraví a osobní pohodu.

Stanislav V o l f

#

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.