#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

#

1. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná konané dne 7. 12. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

činnost rady obce v mezidobí jednání zastupitelstva

zprávu stavební komise o prodejích, odkupech a směnách pozemků, zároveň byl pověřen finanční výbor stanovením cen

pro výstavbu bytových domů pod mateřinkou firmu BOST, stavební montáže, Klatovská 7, Plzeň a zároveň darovací smlouvu na pozemky zastavěné těmito domy a kupní smlouvu za 1 Kč, na infrastrukturu (veř. osvětlení, zeleň, komunikace) ve prospěch obce

odprodej vodovodních řadů v ulicích Příčná, Mánesova, Jiráskova firmě VAK a.s. Plzeň

na žádost TJ Tlučná poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč

na žádost ZO svazu postižených civilizačními chorobami dotaci 35 tis. Kč

uzavření dohody s p. Josefem Kučerou (bývalý místostarosta), který do nástupu Ing. Václava Vítka do funkce na OÚ (1.2.2007) bude vykonávat činnost potřebnou pro zajištění chodu úřadu, kterou jinak vykonává místostarosta či tajemník

mandátní smlouvu na zajištění intenzifikace čistírny odpadních vod Tlučná, Nýřany, Vejprnice. Akce v hodnotě67 mil. Kč je závislá na získání dotací z EU, SFŽP či KÚ Plzeňského kraje s dokončením v r. 2009

podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví státu (Pozemkový fond) do vlastnictví obce

příspěvek na dopravní obslužnost (zajištění spojů ČSAD) pro rok 2007 ve výši 28.152,- Kč

opravu ulice Školní s účastí firem areálu Krimich

přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 25.610 Kč pro SDH Tlučná

název nové ulice “U Hajného” severně od ulic Jiráskova, Slunečná a Zahradní souběžně s ulicí Hlavní

ukončení akcí kanalizace Husova, Sadová, U Torovky a Úzká a místní komunikace Máchova, Palackého a Žižkova

Plné znění usnesení ze zasedání je zveřejněno na úřední desce.

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlučná konaného dne 2.11.2006 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice od 17 hodin.

Zastupitelstvo obce Tlučná:

- ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce na základě předložených osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Tlučná a na základě zprávy volební komise konstatuje, že členy zastupitelstva obce jsou: Volf Stanislav, Ing. Rádl Pavel, Ing. Vítek Václav, Netrval Jaroslav, Filip Lubomír, Kouřil Vladimír, Hajšman Karel, Bc. Špirk Pavel, Radlingerová Radka, Filip Josef, Mgr. Holub Petr, Mgr. Plaček Jiří, JUDr. Pospíšil Antonín, Liška Martin, Šilhanová Dagmar

- zvolilo starostu obce: p. Stanislava Volfa, prvního místostarostu: Ing. Václava Vítka, druhého místostarostu: Bc. Pavla Špirka, Ing. Pavla Rádla, Mgr. Petra Holuba. Starosta a první místostarosta jsou uvolnění funkcionáři. Druhý místostarosta a členové rady jsou neuvolnění funkcionáři.
Schvaluje:

- Jednací řád Zastupitelstva obce Tlučná ze dne 2.11.2006
- složení finančního výboru: předseda: Ing. Pavel Rádl, členové: Ing. Kamila Šedá, Radka Radlingerová
- složení kontrolního výboru: předseda: Mgr. Petr Holub, členové: Ing. Vladimír Janda, Jitka Bláhová

Po vyčerpání oficiálních bodů starosta obce postupně ocenil bývalé členy zastupitelstva, členy výborů a komisí drobnými dárky - CD s leteckými snímky obce z roku 2006 a minikopií zvonu sv. Petra z tlučenské kaple. Celkem
#

Tlučenský krokodýl 2006

Na jednání zastupitelstva byly radou obce předány dvě ceny Tlučenský krokodýl 2006. Za bohatou činnost pro členy a veřejnost předsedkyni ZO SPCCH paní Janě Dezortové a za celoživotní veřejnou činnost panu Josefu Kučerovi. K šedesátinám předal starosta knihu p. Oldřichu Thierlovi, pracovníku krajského úřadu za vydatnou pomoc. Poděkování měl obdržet za obnovu památek v Tlučné sochař p. B. Holakovský, byl však omluven. Poděkování sboru a jednotce dobrovolných hasičů předá starosta na valné hromadě SDH.

#

Je nás v Tlučné stoosmadvacet!

ZO svazu postižených civilizačními chorobami v naší obci sdružuje a vylepšuje život nemocným s diabetem, srdíčkem a jinými kardio chorobami, onkologickými dalšími nemocemi, pro které v Plzni není speciální organizace.

Předsedkyně základky Jana Dezortová zahájila výročku 25. listopadu přivítáním hostů, krajského předsedu SPCCH Kamila Báču a místostarostu obce Ing. Václava Vítka. Poděkovala paní Heleně Smolkové za 23 let ve funkci ZO a předala dárek, také Vladimír Beránek poděkoval za okresní výbor. Z výroční zprávy bohaté na výčet událostí vybírám: 2 rekondiční pochody (Sulkov a Vejprnice), 2 zájezdy, 6x divadlo či koncert, každé první úterý v měsíci setkání členů v hasičárně při kávě, zákuscích a harmonice a týdenní rekondici v M. Lázních. Potěšující je, že se těchto akcí zúčastňují i nečlenové. Tuhle skutečnost ocenila rada obce a7. prosince na veřejné schůzi zastupitelstva Janě Dezortové poděkovala za 4 roky výrazné a bohaté činnosti a starosta obce předal cenu Tlučenského krokodýla, přičemž potvrdil finanční podporu obce SPCCH pro rok 2007.

Josef Kučera

Kam s ním?

V prvním okamžiku vás asi nenapadne, kam touto otázkou mířím. Čtěte dál. Úklid - jarní, podzimní, předvánoční atd. To téměř všichni dobře známe. Ale kam s vyřazenými věcmi, starým nábytkem, koberci, také s plechovkami od barev, ředidel, olejů, nefunkčními ledničkami, televizory apod.? Pro mnohé, zvláště starší občany, velmi tvrdý oříšek.

Problematikou čistoty obce, likvidací komunálního (domovního), separovaného (tříděného) a nebezpečného odpadu, které je stále více, se pracovníci obce zabývají téměř denně. Ve spolupráci s fi EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany se uspokojivě daří likvidovat komunální a separovaný odpad. Podle sebraného množství, které se stále zvyšuje, můžeme usoudit, že se do organizované likvidace odpadů zapojuje stále více našich občanů a to je chvályhodné.

S likvidací nebezpečného a objemného odpadu už to tak, jak bylo předesláno, jednoduché není. Stručně by se dalo říci, že náhradním řešením je organizování sběrných dnů a to 2x do roka, kam mohou občané naší obce bezplatně přivézt a odevzdat onen nebezpečný a objemný odpad. Sběrné dny jsou organizovány ve spolupráci s fi. EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany za vydatné pomoci pracovníků našeho hospodářského dvora. Pro zajímavost trochu čísel. Při podzimním sběru v sobotu 21.10.2006 bylo vybráno 6310 kg nebezpečného a objemného odpadu, 15 ks lednic a 124 ks pneumatik. Za toto množství odevzdaného odpadu zaplatila obec 39.454,- Kč. Z množství vybraného odpadu je zřejmé, že do budoucna “pouze” dva sběrné dny do roka stačit nebudou. Řešením by bylo zřízení sběrného dvora s celoročním provozem.Lehce se řekne, ale realizace je mnohem těžší a přináší s sebou značná úskalí. První, velmi podstatné, jsou finanční prostředky na zbudování základny sběrného dvora, najít vhodné místo, opatření a umístění kontejnerù a v neposlední řadì zajištění stálého provozu s odpovídajícím personálním obsazením. Snad se i tento problém podaří v budoucnu vyřešit ke spokojenosti našich občanů.

V závěru bych chtěla poděkovat těm občanům, kteří se aktivně zapojili do organizované likvidace všech druhů odpadů, a také proto, že jim není lhostejné, jak naše obec vypadá, jak vypadají přilehlé lesy a okolní krajina. A těm váhajícím chceme vzkázat! Přidejte se, ať se nám tady v krásné a čisté obci dobře žije. Příští sběr je v dubnu.

Mgr. Mirka Troubilová

 

Novinky v knihovně

BELETRIE

Obermannová, I. - Deník šílené milenky
Fieldingová, J. - Řekni, kde ji najdu
Deveraux, J. - Ostrov divokých snů
Christie, A. - Tajemník Chimneys
Šabach, P. - Občanský průkaz
Rudiš, J. - Grandhotel
Gaarder, J. - Sofiin svět
Erskinová, B. - Stíny na ostrově
Cimický, J. - Truhla s tisíci zámky
Robertsová, N. - Černá Růže
King, S. - Temná věž
Koontz, D. - Neobyčejné dědictví
Kessler, L. - Ocelová klepeta
Kessler, L. - Říšská vlajka zavlaje
Woodová, B. - Poslední šamanka
Cole, M. - Smyčka
Calmanová, S. - Deník špatné matky

NAUČNÁ

Motl, S. - Mraky nad Barrandovem
Argovová, S. - Proč si muži berou potvory a hodné holky zůstanou na ocet
Konvalina, M. - Amerika bez iluzí
Legátová, K. - Návraty do Želar
Špillarová, L. - Austrálie - pouští a pralesem
Toušlová, I. - Toulavá kamera 3
Vokáč, P. - Po stopách záhad
Beránková, E. - Lidové písničky a koledy
Bosch,G. - 1000 napínavých experimentů

MLÁDEŽ

McCombieová, K. - Alice a … Dóóóst dobrej hepáč
Snicket, L. - Řada nešťastných příhod - Předposlední utkání
Lanczová, L. - Nebe plné hvězd
Estes, Allison - Modré stuhy
Frey, J. - Mrazivý ráj
Frey, J. - Posedlá strachem
Almond, D. - Tajemný Skellig
Srdečně zve knihovnice
Vlasta Pospíšilová

Jak hasičský prapor k nové stuze přišel

Bylo, nebylo, stalo se jednoho dne, že v hasičské zbrojnici zazvonil telefon. Crrr. Po zvednutí sluchátka bylo chvíli ticho a pak se na druhé straně osoba představila. Jsem paní Kořenková a ráda bych mluvila s někým od hasičů. Po následujícím hovoru, kdy paní Kořenková vyslovila i své rodné jméno Hasalová, jsme již věděli, kdo volá. Ale netušili jsme důvod. Ten nám paní Kořenková vzápetí sdělila. Protože její otec i dva bratři byli u hasičů v Tlučné, nechtěla, aby jejich jména byla zapomenuta. Z tohoto důvodu by ráda věnovala určitou částku na zakoupení putovního poháru, na kterém budou jejich jména vyryta. Po projednání této žádosti na naší výborové schůzi jsme se přiklonili k tomu, že kdyby putovní pohár vyhrálo družstvo, které jméno Hasal nezná, pohár by nesplnil svůj hlavní záměr. Rozhodli jsme se pro zhotovení stuhy, která by byla připnuta k našemu hasičskému praporu, který je ozdobou naší klubovny.

Zhotovení stuhy jsme zadali známé firmě pana Velebného z Ústí nad Orlicí. Na náš prapor byla připnuta při VVH 9.12.2006. Dále bych čtenáře seznámil s těmi, kterým je stuha věnována.

Hasal Otakar se narodil 20.5.1900. Byl mistrem kovářským, u kterého se vyučilo mnoho dobrých kovářů. Měl čtyři děti, které s manželkou dobře vychovali. Malé hospodářství musel předat spolu se svou kovárnou do JZD, kde ještě několik let pracoval. Byl členem a funkcionářem mysliveckého svazu v Tlučné. Do hasičského sboru vstupuje roku 1936. V roce 1939 je zařazen mezi stříkačníky. Až do roku 1950 pracuje ve sboru ve funkci místostarosty. Dále je ve sboru jako přispívající. Zemřel roku 1971.

Hasal Karel se narodil 18.9.1925. Vyučil se u svého otce kovářem. Do hasičského sboru vstupuje v roce 1939, kde zastává funkci trubače. Po přestěhování do Červeného Újezda je u hasičů jako přispívající člen, ale zapojuje se do obecních funkcí. Zde byl také zvolen čestným předsedou NV. Zemřel v roce 1983.

Hasal Otakar se narodil v roce 1943. Vyučil se horníkem ve Zbůchu. Několik let pracoval na Dolu Krimich v Tlučné a dále pak ve Škodových závodech v Plzni. Mezi tlučenské hasiče přichází v roce 1965. Zúčastňuje se veškeré činnosti nejen u hasičů, ale nechybí ani při akcích pořádaných mysliveckou společností. Ve výboru hasičského sboru jako předseda revizní komise pracoval s největší pečlivostí. Za svoji činnost obdržel v roce 1990 ČU-SDH a o osm let později ČU-OSH. Byl držitelem medaile věnované ke 140. výročí založení dobrovolného hasičstva a medailí za věrnost 30 let. V roce 2003 je na výroční schůzi vyznamenán medailí “Za příkladnou práci”. Umírá náhle 13.5.2005.

Čest jejich památce! Luboš Filip

#
#
#
#

III. třída soutěží

Děti III. třídy se přihlásily do soutěže “O nejkrásnější vánoční stromeček z lepenky”. V tomto předvánočním čase pracují na výrobě ozdob z vlnité lepenky, aby nazdobily 6 stromků. Při práci se nejen manuálně zdokonalují, ale už i přemýšlí, kam stromky umístí, aby udělaly někomu radost.

Každý stromek má jiné ozdoby. Takže jeden stromek je perníčkový, další domečkový, zvonečkový, hvězdičkový. Jeden stromek zdobí andělíčci a poslední bude “dárečkový” (ozdobený dárečky na saních).

Teď už možná můžeme prozradit, že chceme naším výrobkem udělat radost lidem v pečovatelském domě. Jeden stromek chceme věnovat pacientům do zubní čekárny. Radost by mohli mít i čtenáři místní lidové knihovny. Jeden ze stromů poputuje k dr. Urbanovi (Plzeň), který se stará našim dětem o zuby - rovnátka. Máme plán jeden strom věnovat i nemocnici na Bory.

Náš cíl - hezké svátky s naším vlastnoručně vyrobeným a ozdobeným stromem.
Třídní učitelka
Zuzana Matějková

#

Tlučenští “Junáci” mají k mateřině velice blízko

Nejenže žijí téměř pod jednou střechou, ale pro naše nejmenší připravují nejrůznější akce. Jedno podzimní dopoledne patřila junácká klubovna mateřáčkům. Na školní zahradě vyrostl přes noc indiánský stan “týpí”, ve kterém se mohly děti posadit kolem ohně a poslechnout si trampské písně. V klubovně si děti pod vedením zkušených a milých vedoucích Petry Synkové, Ingrid Hochmanové a Mirky Mottlové vyráběly podzimní náhrdelníčky. Na školní zahradě si Lucie Hambergerová a Kristýna Bartošová hrály s dětmi pohybové hry a bylo nám všem dobře, i když foukal silný podzimní vítr.

13. listopadu 2006 pozvala maminka Aničky Tonárové klauna Ronalda z oblíbené společnosti “Mc Donalds”, který s dětmi skotačil, dováděl a soutěžil v místní tělocvičně. Děti si za své snažení odnesly spoustu reklamních dárečků a sladkostí.

Na přelomu října a listopadu k nám nastoupily na souvislou praxi studentky PF v Plzni - Mirka Mottlová a Marta Janečková. Děti si je oblíbily, protože byly velmi nápadité a denně pro ně připravovaly zajímavé činnosti. Nacvičily dvě maňásková představení, které dětem na rozloučenou zahrály.

Mrzí nás, že jsme z důvodu velké nemocnosti museli zrušit plánovaný “Mikulášský bál”, ale slibujeme, že vše dětem vynahradíme při masopustním týdnu. Dobroty tedy tentokrát dětem rozdal Mikuláš a tlupa čertů ze ZŠ. Ze stejného důvodu jsme museli odvolat i vystoupení na výroční hasičské valné hromadě. V prosinci nás čeká nekonečné těšení na Vánoce a s tím spojené vánoční výtvarné práce, zdobení MŠ, dárečky pro radost. Jsme pozváni do ZUŠ Nýřany na vánoční koncert, navštíví nás divadélko pana Mikana s pohádkou “Chytrost nejsou žádné čáry”. Nejstarší děti vystoupí u babiček a dědečků v pečovatelském domě a zazpívají koledy před ZŠ.

V závěru bych ráda poděkovala všem dobrým lidem, kteří naší mateřině pomáhají. Na hračky a vybavení koutků pro hry dětí opět finančním darem přispěla paní Hana Baslová, manželé Eva a Milan Foldovi a stavební firma pana Ing. Boukala. Dík patří celému vedení OÚ v čele s panem starostou StanislavemVolfem a řediteli právního subjektu Mgr. Karlu Radovi.

Přeji všem klidné a spokojené Vánoce a šťastný vstup do roku 2007.
Jana Lišková a kolektiv MŠ Tlučná

#
#

Školní aktivita nekončí pracovní dobou. Paní učitelka Jana Lišková i její bývalá kolegyně paní Marta Bittnerová rády vypomůžou s administrativou při volbách.

Jedno nepromarněné odpoledne v Tlučné

Prázdniny skončily a začala škola. Kdo by si však nechtěl ještě - alespoň na pár hodin - připomenout prázdninovou zábavu? Děti určitě. Proto náš křesťanský sbor v Tlučné připravil pro místní děti sobotní “poprázdninový” den s hrou i poučením.

Akci jsme uspořádali v sobotu 16. září v naší malé kapličce a zúčastnilo se jí celkem pět dětí, výhradně děvčat. Protože už ale měli jejich rodiče plány na odpoledne, trvalo naše setkání slabé tři hodiny. Ale rozhodně to nebyl promarněný čas!

Nejprve jsme si zahráli pohádkovou poznávací hru, jejímž cílem bylo co nejrychleji dát dohromady papírky se jmény známých pohádkových postaviček, které k sobě patří. Vzpomenete si ještě? Štaflík a? Maková panenka a? Ája a? Křemílek a?

Pak přišel čas na ovocnou svačinku a na poslouchání příběhu o “ztraceném - jinak také marnotratném - synu”. V Bibli ten příběh vypráví Pán Ježíš. My jsme si ho poslechli z úst pana Jiřího Zmožka, jak jej nahrál a obohatil písničkami na své audio kazetě. Přitom jsme s dětmi mluvili o tom, co nám ten příběh říká o nás samých. Že jsme často jako ten syn, co opustil svého otce, ale poté, co poznal, že bez něho je život plný bídy, se k otci s lítostí vrátil. I my, protože jsme poznali, že bez Boha jsme ztraceni, se můžeme k Bohu vrátit - vírou - a On nás s láskou přijme, protože nám odpustil pro zásluhy Pána Ježíše.

A jde se ven! Čekal nás bezvadně připravený překážkový a dovednostní závod. Jeho součástí je slalom, koulení míče, skákání přes švihadlo, přeskok a podlézačka, hod míčkem a diskem na cíl, dřepy, nafukování balonku a samozřejmě běh. Čas hrál roli, stejně tak ale zvládnutí úkolů, za které se dostávaly body. Kdo vyhrál není důležité, neboť hlavní cíl závodu - tedy dobrá zábava, fair play, vzájemné povzbuzování a pomoc - byl splněn. A tak hurá domů a příště zase nashle!

Další fotografie z akce najdete na nástěnce!

Petr Krákora, vikář

#

A nezapomeňte

Kdysi dávno v hlubokém lese a v prosincové zimě se u prázdného krmelce sešla zvířátka. Přiletěli i ptáci v očekávání bohaté vánoční hostiny, avšak potravy se nedočkali. Takové Vánoce nikdo z nich nečekal. Najednou se někdo zeptal. “Co pro vás znamenají Vánoce?” Veverka chvíli přemýšlela a pak odpověděla. “Pro mne Vánoce znamenají krásný košatý stromek, na něm hodně svíček a ještě víc oříšků a cukroví, které mám tak ráda.” Liška s vlkem se hned přidali a nedali jinak, než že jedině voňavá pečená husička jim může udělat to pravé potěšení. Bez téhle pečínky by to nebyly Vánoce. I medvěd se mazlil se slovíčky, když snil o veliké sladké vánočce. Pak přiletěla straka a hlasitě volala, že o Vánocích musí všechno zářit. Samé ozdoby a šperky jsou tak krásné a bez jejich záře nemohou zářit ani Vánoce. Poslední, kdo měl tu nejlepší představu o Vánocích, byl jelen. “Já si myslím, že jedině šampaňské udělá tu správnou vánoční atmosféru. Já bych ho mohl pít každý den .”

Opodál stál osel a nevěřícně kroutil hlavou: “Zbláznili jste se? Copak jste už všichni zapomněli, že na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Kdekdo o něm mluví a málokdo si na něj vzpomene.”

Zvířátka se pomalu ztišila a myslela na to, že ani lidé si na Ježíška nevzpomnìli, a proto mají prázdná krmítka a krmelec.

Václav Volf

Na závěr roku 2006 ve zpravodaji

Čas nezadržitelně běží. Je tu opět konec roku a s ním ohlédnutí za vykonanou prací, ke které nás nutí mimořádné události. Ty zaměstnávají naši zásahovou jednotku po celý rok. Ke zvládnutí je nutná fyzická i odborná způsobilost všech členů zásahového družstva. Nutnost fyzické zdatnosti prokázali naši hasiči 5.11. Jednotka vyjela na příkaz krajského operátora ve 21.45 hodin s technikou CAS 32 - T 815 na likvidaci požáru do obce Heřmanova Huť v objektu místní sklárny. Po příjezdu bylo zjištěno, že na místě již zasahují tři sbory. Jednalo se o prasklou vanu tavící pece, z které samovolně vytékala roztavená sklovina. Bylo nutné provést ochlazování praskliny. Z důvodu velké teploty bylo nutné časté střídání hasičů. Veškeré práce se prováděly za pomoci dýchací techniky. Na základnu se jednotka vrátila 6.11. v 8.37 hodin.

Dne 10.11. členové sboru zjistili únik motorového oleje na místní komunikaci v prostoru Náves svobody směrem K Háječku v délce 350 m a šířce 30 - 50 cm. Byl proveden posyp komunikace sorbentem a následně komunikace uklizena.

12.11. ve 22.35 hodin je jednotka vyslána operačním střediskem k likvidaci požáru. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár keřů v blízkosti areálu STEEL HOLDING a.s. Požár malého rozsahu byl zlikvidován vysokotlakým proudem.

I mladí hasiči se připravují na své zásahy. Jsou trochu odlišné, ale čas plyne tak rychle, že i oni budou za pár let stát před rozhodnutím zdali je lépe být hasičem z povolání nebo dobrovolný. V tomto rozhodnutí bude mít určité slovo i činnost mezi mladými hasiči.

Na svoji první soutěž odjeli 14.10 do Horního Hradiště, kde se konal zahajovací 35. ročník celostátní hry Plamen. Na soutěžící čekala štafeta požárních dvojic, závod požární všestrannosti, který obsahuje střelbu, základy topografie, vázání uzlů, překonání překážky po vodorovném laně, zdravovědu a znalosti z požární ochrany. Naše družstvo mladších hasičů se ve štafetě požárních dvojic umístilo na 13. místě. V závodě požární všestrannosti na místě 15. Celkově skončilo na 14. místě z 22 družstev. Družstvo starších získalo ve štafetě požárních dvojic 15. místo a v závodě požární všestrannosti místo 19. Z 23 družstev obsadilo 18. místo.

Na svoji poslední soutěž v letošním roce pod názvem “Střelba na čerta”, která se konala v Ledcích, odjelo 2. 12. pět mladých hasičů s vedoucí Marcelou Špachmannovou.

Ani mladí hasiči nezapomínají na kulturu. Na úterý 5.12. si do své klubovny pozvali své rodiče a společně přivítali Mikuláše a čerta. Všechny děti obdržely sladkou nadílku.

Ubývá listů v kalendáři a také hasičských soutěží. Je sice zima, ale ta hasičům nevadí. Tradiční poslední soutěž se konala 4.11. v Bolevci. Na poslední káď roku, jak se tato soutěž nazývá, se sjelo 21 družstev mužů a 8 družstev žen. Naše družstvo mužů skončilo na 11. místě a druhé, složené z mužů a žen, na místě 10. Tím jsme uzavřeli letošní soutěže a těšíme se na rok 2007.

Celý náš sbor čekalo poslední bilancování, které proběhlo 9.12 od 15 hodin v hasičské zbrojnici. Zahájení provedl velitel sboru Jan Čermák. Zvláště přivítal čestného velitele sboru a starostu OÚ Tlučná Stanislava Volfa, místostarostu OÚ Ing. Václava Vítka, člena VV OSH Plzeň-sever Luďka Eksteina a kamarády z německého sboru v městečku Stelzendorf. Následovalo vystoupení mladých hasičů a hudebního seskupení “Generace” pod vedením našeho člena Václava Volfa. Po jejich ukázce starosta sboru Josef Filip seznámil přítomné s činností naší organizace. Zprávu revizní komise přednesl její předseda Jaroslav Lukšík. V další části schůze Pavel Filip seznámil přítomné s plánem práce na rok 2007. V diskuzi vystoupil starosta OÚ Stanislav Volf. Jménem obce Tlučná vyjádřil poděkování za obětavou práci a dobrou reprezentaci obce celému sboru hasičů. Pozadu nezůstal ani místostarosta OÚ, který poděkování stvrdil soudkem piva. Následovalo vyznamenání členů. Odznak za věrnost 10 let obdržel Jan Čermák a Pavla Hrbková, za 20 let Richard Fink a Monika Volfová, za 30 let Alena Filipová. Čestné uznání OSH převzal Lukáš Koptík. Medailí za zásluhy byl oceněn Konstantin Basset, Robert Kučera, Miloslav Špachmann a Petr Špachmann. Josef Filip byl vyznamenán medailí “Za mimořádné zásluhy”. Toto ocenění již převzal na shromáždění starostů 18.11. v Křelovicích. Jaroslav Lukšík obdržel medaili sv. Floriána. Za mimořádnou aktivitu ve sboru obdržel Martin Bouda, Pavel Filip a Lukáš Koptík pohár se sv. Floriánem a věnováním. Tento pohár byl předán i Josefu Kučerovi za dlouholetou spolupráci v době, kdy zastával funkce na OÚ Tlučná. Za dlouholetou věrnost ve sboru obdržel poděkování Zdeněk Mareška a Jaroslav Pfalzer. Připnutí nové stuhy na náš prapor, který provedl starosta a velitel sboru je samostatně popsáno v jiném článku.

Poděkování a mikulášskou pivní nadílku jsme obdrželi za dobrou spolupráci od kamarádů fotbalového míče. Spolupráce s nimi bude i nadále pokračovat.

Na závěr bylo schváleno usnesení a plán práce na rok 2007. Volnou zábavu zpestřil hudbou Miroslav Markvart.

Vánoční svátky klepou na dveře, otevřete jim a společně užívejte klidu a pohody, kterou Vám jménem hasičů přeje

Lubomír Filip.

#

Na hřišti se strašilo jen málo

3. prosince pořádala komise pro občanské záležitosti tradiční mikulášskou nadílku, která se konala v restauraci “Na hřišti.” Po půl třetí se zde sešlo asi osmdesát dětí s rodiči. Ti všichni se přišli pobavit nejen při tanci, ale bez ostychu si i zasoutěžili. Manželé Kopejtkovi tak jako vloni navodili svou hudební produkcí příjemnou atmosféru a pak už přišel Mikuláš se svými pomocníky. Jako vždy perfektní členové junácké organizace v Tlučné. Děti bez bázně říkaly básničky, zpívaly písničky, někteří s kamennou tváří si vymýšlely text: “Na vojnu se nedávej, protože je zlá.” Za originální projev byla sladká odměna, ale sladkostí bylo hojné množství a tak se rozdávalo plnými hrstmi. Děti si téměř tříhodinovou mikulášskou nadílku dosyta užily a teď už jen můžou čekat na sníh a Ježíška. Díky firmě Trolli Bohemia z Křimic a místním potravinám Kapřík, Jedlička, kteří se staly hlavními sponzory, mohla být spokojena i moderátorská dvojice Václav Volf a Jan Mitrenka, pořadatelé a zástupci OÚ Tlučná.

Václav Volf

#

#

Mikuláš a čert u hasičů

5. 12. již od půl čtvrté se začali do hasičské zbrojnice trousit děti, které nedočkavě čekaly na to, zdali se opravdu dostaví Mikuláš s čertem. V šestnáct hodin to již v zasedací místnosti bylo jako ve včelíně. Děti mezi sebou diskutovali, jak asi ten čert bude vypadat, jestli bude mít kopyto a hlavně zdali Mikuláš přinese nějaké dárky. Konečně jsou tady! Původně chtěli přiletět letadlem, ale kolem zbrojnice není dostatečná přistávací dráha, a proto byli nuceni použít automobil. Proto to zdržení. Mikuláš a dva čerti přinesli spoustu dárků. To jsem ani nevěděl, kolik hodných dětí do té naší zbrojnice chodí. Při rozdávání dárků děti odříkávaly básničky. I ta slzička ukápla, ale dárek vše napravil. Ty ostřílenější se mohly přesvědčit, že čert neměl kopyto, ale nějaká noha visela z pytle, co měl na zádech. Asi tam měl nějakého nezbedu. Nakonec se všichni spokojeně rozešli domů v doprovodu svých rodičů.

Tím ale vše neskončilo. Před zbrojnicí již nedočkavě přešlapovali ti dříve narození ze svazu invalidů. I oni si pro sebe pozvali Mikuláše s čertem a doufali, že také budou odměněni dárkem za to, že byli po celý rok hodní. Čekání jim pomohla zpříjemnit trojice muzikantů. Na harmoniku hrál Jára Krebeš, na bubny Pepa Lukáš a na saxofon Vlasta Baxa. Dočkali se a skoro padesát přítomných členů obdrželo malý dárek. I zde vyžadoval Mikuláš s čerticí básničku nebo zpívání. Kdo se zdráhal, čertice jej popohnala metlou. Děvčata nezapomněla ani napéct zákusky ke kávě. Po rozdání dárků unavený Mikuláš a čertice - léta jsou již znát - odešli, ale jen se převléknout, aby s námi mohli pokračovat ve zpěvu a tanci. Muzikanti hráli jakoby přišli rovnou z pekla. Zvláště Vlasta Baxa foukal do saxofonu jako ďábel. Nikomu se ani domů nechtělo. Čas uteče a již se těšíme na 6.2.2007, kdy se opět setkáme u hasičů.

Luboš Filip

Stručně o dění v ZŠ

ve velké školní budově o hlavních prázdninách proběhla rozsáhlá úprava učebny chemie a fyziky do základní školy je zapsáno 178 dětí
nejpočetnější je II. třída - 29 žáků, nejméně má VI. třída - 12 žáků
od září začala vyučovat nová paní učitelka Markéta Skoupá
nově se na škole (ve III. a IV. třídě) jako povinný cizí jazyk vyučuje angličtina
deváťáci navštívili informační a poradenské centrum na plzeňském Úřadu práce pro pomoc při jejich rozhodování o volbě střední školy
pracují kroužky sborového zpěvu, výtvarný, hry na flétnu, angličtiny
v říjnu žáci V. - VIII. třídy navštívili pražské Planetárium a kino IMAX, kde shlédli 3D film - Planeta Země
žáci III. a IV. třídy 31.10. slavili den duchů - Halloween (viz foto)
žáci V. - VIII. třídy soutěžili ve výrobě adventních kalendářů
5. prosince školu neopomněl navštívit Mikuláš s velmi početnou skupinou čertů (akce deváťáků)
třeťáci se zapojili do soutěže “O nejkrásnější vánoční stromeček z vlnité lepenky” - viz zvláštní článek
momentálně vrcholí přípravy na tradiční zpívání u vánočního stromu

Ředitel školy Mgr. Karel Rada

#

OS Okrašlovací spolek Tlučná a višnice

Členové okrašlovacího spolku v letošním roce uspořádali několik akcí. Sportovně založená část pořádala v letních vedrech turnaj v nohejbalu na vlastním hřišti ve višnici. Méně zdatní a usedlejší jeli v září na výstavu do Litoměřic, společně jsme pak pořádali různé tématicky zaměřené večírky u ohně. Ve spolupráci s obecním úřadem se začíná dařit likvidovat nepořádné zahrady způsobem rozdávání výpovědí těm členům, kteří se o svěřený pozemek nestarají. Nepodařilo se nám však dosáhnout, aby obecní úřad dosažitelným způsobem zamezil nebo omezil vjezd vozidlům po cestě směrem svazarm - pískárna. V úseku kolem zahrad došlo již k několika nehodám motoristů, kdy vjeli do oplocení zahrad a je jen otázkou času, kdy dojde k neštěstí, protože hlavně v letních měsících je zde mnoho dětí. Někteří zahrádkáři hledají řešení, ale bez účasti OÚ by se jednalo spíše o ruční domluvu. Obracíme se tímto na motoristy, kteří musí projíždět tímto úsekem: jezděte pomalu, opatrně a zejména v noci se těmto místům pokuste vyhnout a pokud přijdete k našemu ohni, budete vítáni.

Členové okrašlovacího spolku přejí všem spoluobčanům krásné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok.

Za OS OS Tlučná a višnice
Antonín Cubera

Matrikou patříme do Vejprnic

Ve zpravodaji 1/2006 jsme Vás seznámili s nejstarší matrikou vejprnické fary, kam patřila ves Tlučná. Do Vejprnic chodili tlučenští pohřbívat, oddávat, křtít, naše děti sem chodili do školy než v roce 1889 radní v Tlučné postavili školu. Matrikou ale patříme do Vejprnic dodnes.

V matrice, založené v roce 1654, poznáváme jmenovitě nejen sedláky, chalupníky, podruhy, vesnické řemeslníky a osoby “nezachovalé”, ale i vrchnostenské zaměstnance vázané k vrchnostenským dvorům a ovčínům křimického panství (Křimice, Vejprnice, Tlučná) a vochovského statku (Nýřany a Líně náležely chotěšovskému klášterství), panské služebníky, úředníky a konečně i šlechtu. Z obsáhlého nejstaršího materiálu vybírám některé zajímavosti.

Např. v Křimicích se vyskytují poddaní s příjmeními Dvořan, Hejtman, Hrabě či Grof, vzniklé zřejmě jako posměšné přezdívky lidí, mající zcela jiné společenské postavení. Obřady byly prováděny ve vejprnickém kostele farářem. Avšak v případě, že hrozilo nebezpečí z prodlení a novorozeně “mdlé bylo” a mohlo by zemřít jako nekřtěňátko, křtila i porodní bába. Roku 1664 nastal při zápisu křtu problém. Narodil se totiž “hermafrodit, syn nebo dcera”, pokřtěný Václav aniž bychom se dozvěděli, ve které vesnici. Ke sňatku mezi poddanými bylo třeba svolení vrchnosti, které dával křimický hejtman.

Po třicetileté válce, kdy už nebylo zapotřebí velké množství vojáků, hledali tito nový způsob obživy. V roce 1655 byl “někdy soldát” Martin Kauble podruhem. Vojsko však ovlivňovalo vesnický život i nadále, neboť bylo ve vsích ubytováno - v roce 1681 bylo pokřtěno dítě dcery Jana Hausera “Reythara” (jízdního ozbrojence) ležícího “v kvartýri” v Tlučné, otcem byl Jan Tengler, též rejtar.

V matrice se setkáváme především s mlynáři, kováři a krčmáři, ojediněle tkadlec, v Křimicích zámečník, řezník, pekař a krejčíř. Podle povolání také příjmení vznikala. Takovou Annu Kramářku bychom považovali za drobnou obchodnici, roku 1654 je kmotrou Anna Cihlářka, roku 1660 je uveden Jan Cihlář z Křimic. Roku 1688 zemřel Matěj Příhoda, vejprnický kolář a kostelník (spravoval majetek záduší tj. kostela). Zajímavé zaměstnání měl Rudolf Pock, trubač a šenkýř tlučenský.

Osoby “nezachovalé” byly většinou matky nemanželských dětí. Často nebylo faráři známo ani jejich příjmení (nebo žádné neměly). V tom případě byly označovány literou N (zkratka z latinského nemo - nikdo, žádný). Někdy byl otec znám, r. 1654 zle zachovalá Dorota N., podruhyně v Křimicích, měla nemanželské dítě se zámeckým pacholkem, či o rok později měla dítě Barbora Křenka zle zachovalá ve dvoře s vejprnickým pacholkem. Roku 1680 byla pokřtěna Alžběta, dcera lidí nezachovalých Václava Hůreckého a Lídy Venclové. Většinou však byl otec neznámý a matky byly často tulačky nebo postižené, jako třeba Anna Kulhavá. Mariana N. z Honezovic zle zachovalá v ovčárně tlučenské, zle zachovalá Katla od Nových Kostelů zůstávající v Tlučné, tamtéž zůstávající a zle zachovalá Markéta rozená z Falce, Verpula N z Němec rodilá, Anna Pyczaurka nezachovalá, Důra N poběhlá a další.

Pokračování příště.
Připravil Josef Kučera

Aerobik junior

V sobotu 26. 11.2006 se uskutečnilo zábavně - soutěžní odpoledne Aerobik junior, kterého se zúčastnilo 33 dívek ve věku od 7 do 14 let. Dívky, rozdělené do tří kategorií, předvedly nacvičená nesoutěžní vystoupení - dvě starší kategorie na stepech, začátečnice pak jednodušší sestavu. Soutěžní část měla 2 kola. V prvním si zacvičily všechny dívky, ze kterých porota vybrala finalistky. Ty si to ve 2. kole rozdaly o medaile. Porota měla těžký úkol, ale nakonec v jednotlivých kategoriích zvítězily Michaela Rybková, Adéla Nocarová a Martina Poláková, na druhém místě skončily Kristýna Václavová, Iveta Kasalová a Kateřina Hánová a třetí místo obsadily Nikola Kasalová, Lada Lacinová a Natálie Pelzerová. Všechny účastnice byly odměněny diplomem a sladkostmi, medailistky získaly hodnotnější ceny. Díky patří všem, kteří pomohli s organizací, ozvučením, občerstvením a hodnocením. Děkujeme také sponzorům, kterými byly prodejny Kapřík a Jedlička z Tlučné, papírnictví p. Běla a obchod p. Procházkové z Nýřan. Odpoledne plné skvělých výkonů se vydařilo a všichni se už těší na jarní pokraočání, na kterém bychom rády přivítaly i soupeřky z nýřanského oddílu aerobiku.

Cvičitelka Vendula Křížová

Zúčastnil jsem se zajímavého sportovního klání. Překvapil mě zájem děvčat o tento druh cvičení, ale je vidět, že jste to vzaly za správný konec.

Jak dlouho se děvčatům věnujete?

Cvičím aerobik už 9 let, ale dětskému aerobiku jsem se rozhodla věnovat v loňském roce, aerobik junior vedu od září 2005.

Je kapacita cvičenek vyčerpaná?

V loňském roce jsem měla 15 děvčat. Letos k nim přibylo ještě 23 děvčat, tak je jich opravdu dost, proto jsem poprosila p. Křížovou, jestli by mi nepomáhala. Teď vedeme aerobik spolu, protože 38 dívek bych sama nemohla zvládnout.

Stačí vám hodiny v tělocvičně pro přípravu cvičenek na soutěže?

Děvčata máme rozdělená do 2 cvičebních hodin. Cvičení máme 1x týdně - ve středu 16.30 - 18.30 hodin - 1 hodinu mladší a druhou hodinu starší cvičenky. Zatím nám to tak stačí a vyhovuje.

Berete předcvičování jako koníčka, způsob odreagování nebo tím pečujeme o svou postavu a zdraví?

Předcvičování Junior aerobiku mám jako koníčka, pro udržení fyzičky mám hodiny aerobiku pro dospělé - v úterý 18.30 - 20.00 hodin a čtvrtek 19.00 - 20.00 hodin.

Paní Petráková, propotila jste dvě cvičební soupravy a předvedla perfektní výkon a fyzičku. Plánujete v dohledné době další závody?

Chtěla bych v soutěžích pro děvčata pokračovat. Máme s p. Křížovou v plánu soutěž zopakovat v příštím roce. Ale aby si naše svěřenkyně mohly poměřit síly i s jinými děvčaty a ne jenom mezi sebou, chceme pozvat na soutěž soupeřky z Nýřan.

Ptal se Václav Volf,
odpovídala Miluše Petráková

#
#
#

Česká asociace sportu pro všechny v Tlučné

Česká asociace sportu pro všechny jako odbor TJ Tlučná má v současné době 480 členů a je tedy největší organizací v rámci této asociace na okrese Plzeň-sever a jednou z největších Plzeňského kraje. Stálý nárůst zaznamenáváme zejména mezi dětmi a mládeží, o to víc nás však mrzí, že máme kritický nedostatek ochotných vedoucích respektive cvičitelů právě pro děti a mládež.

ASPV se skládá ze 13 odborů: dětský aerobik, aerobik žen, kondiční a zdravotní tělovýchova, cvičení nejmladších žáků a žákyň, cvičení starších žáků a žákyň, cvičení dorostu, gymnastika, cvičení mužů, pohybové aktivity - lesní kros, cvičení rodičů s dětmi, nohejbal, volejbal muži a ženy a florbal.

Chci poděkovat všem, kteří obětují svůj volný čas, ale i svoje finanční prostředky k tomu, aby výše uvedená činnost mohla být vůbec realizována.

Není účelem této zprávy vyjmenovávat jednotlivé akce, kterých je při výše uvedené pestrosti aktivit mnoho, ale je důležité zdůraznit smysl a poslání, které již vyplývá z názvu Asociace sportu pro všechny, že mezi nás může přijít každý, který má zájem o pohyb a sport, ať už třeba jen rekreačně. Nejúspěšnějšími odbory v uplynulém období byl volejbal mužů a žen, gymnastika žákyň, kde jsme dosáhli výrazných úspěchů v rámci okresu, kraje, ale i celé ČR.

Je také třeba zmínit obrovskou obětavost Jarky Rybářové, která se vžila do role cvičitelky zdravotní tělovýchovy a pravidelně v týdenních cyklech absolvuje s našimi staršími spoluobčany - důchodci tzv. relaxačně rekondiční pobyty, které se konaly v Konstantinových, Mariánských Lázních a naposledy v Jánských Lázních.

Ještě jednou chci vyzvat Vás sportovce a příznivce sportu, abyste nám pomohli zejména při zajištění ochotných vedoucích - cvičitel pro mládež, kde situace se stává opravdu kritickou.

Závěrem chci poděkovat a popřát všem, kteří žijí a dýchají pro sport tělem i duší jen to nejlepší, hodně sportovních a osobních úspěchů, pevné zdraví a tu nezbytnou potřebnou kapku štěstí.

Stanislav Volf
předseda ASPV Tlučná

#

V Chotěšově získali mladí tlučenští florbalisté třetí místo.


Florbal je mladý, dynamický sport, který v současné době prožívá v České republice nevídaný boom. Proto není divu, že dorazil i do naší obce. Na počátku všeho stáli žáci 8. a 9. třídy základní školy, kteří o tento sport projevili zájem. Škola již měla potřebné vybavení - branky, hokejky, míčky, ale kluci nechtěli čekat na hodiny tělocviku, aby si mohli pořádně zahrát. Proto letos v září vznikl florbalový oddíl starších žáků, který pod svá křídla přijala ASPV (Asociace sport pro všechny). Vedení se ujali Martin a Vlasta Růžičkovi, cvičitelé ASPV III. třídy. A protože jen trénovat by pro kluky nebyla ta pravá motivace, tak v sobotu 4.11.2006 se florbalový tým žáků ASPV Tlučná zúčastnil svého historicky prvního turnaje. Jednalo se o krajskou soutěž ASPV, pořádanou v tělocvičně ZŠ v Chotěšově a hned z toho bylo výborné 3. místo. Pod hlavičkou základní školy se kluci zúčastnili turnaje základních škol v okrese Plzeň-sever, kde se jim podařilo postoupit do okresního finále. Florbalová sezóna je v plném proudu, takže další zápasy a turnaje na sebe nedají dlouho čekat.

Tréninků se pravidelně zúčastňuje cca 20 chlapců z naší obce ve věku 10 - 15 let. Florbal hrají i dívky a zvláštností nejsou ani smíšená družstva. Proto je škoda, že na naše tréninky zatím žádná dívka cestu nenašla. Takže až na ulici potkáte kluky s “divnou” krátkou hokejkou, vězte, že florbalisté mají trénink. www.florbal-tlucna.wz.cz

Výsledky florbalového turnaje

V sobotu 4. 11. 2006 se florbalový tým žáků ASPV Tlučná zúčastnil svého historicky prvního turnaje. Jednalo se o krajskou soutěž ASPV, pořádanou v tělocvičně ZŠ v Chotěšově. Náš tým předvedl slušný výkon, zejména v posledním zápase. Umístil se na 3. místě, což je velký úspěch, vzhledem k tomu, že trénujeme teprve od září.

#
#

Podzimní fotbalové bilancování

Přestože si s námi počasí hraje a venku to vypadá jako na jaře, posledními zápasy v polovině listopadu skončila podzimní část fotbalových soutěží ročníku 2006/07. A jak si vedou tlučenská mužstva? Na to se můžeme v krátkosti podívat.

“A” mužstvo zahájilo soutěž až překvapivě dobře a první polovina podzimní části jim vyšla. Mužstvo vozilo body i z venku a stále atakovalo čelní místa tabulky. Škoda, že nastoupený trend neudrželo. Druhá polovina už tak jasná nebyla a hlavně zásluhou několika vyloučení klíčových hráčů a zraněními skončilo mužstvo ve středu tabulky. Mrzí i porážky na domácím trávníku s těmi nejlepšími, Bolevcem, Nepomukem i Zbůchem. Soutěž je ale hodně vyrovnaná, může se stát cokoliv, uvidíme, jak se mužstvu povede na jaře.

Rezerva, tj. “B” mužstvo se velmi dlouho hledalo, až výměna trenéra na konci podzimní části přinesla zlepšení, ale celkové umístění na posledním místě tabulky se ziskem pouhých 6 bodů je alarmující. Udržet OP bude velice obtížná. Do karet jim nehraje ani skutečnost, že na podzim byla předehrána dvě jarní kola. Naděje ovšem umírá poslední.

Velkým zklamáním jsou výkonu dorostu. Jestliže nedáme v Tlučné dohromady jedenáctku dorostenců, je to na pováženou. V budoucnu se to může vymstít hlavně s ohledem na mužské kategorie. Čeká nás rozlousknout opravdu tvrdý oříšek.

Rozhodnutí nechat hrát žáky krajskou soutěž se ukázalo správné. Hrají s kvalitnějšími celky, otrkají se a je předpoklad, že jejich výkonnost půjde nahoru. Umístění mohlo být daleko lepší, jen kdyby dokázali proměnit všechny vypracované brankové příležitosti. Člověk se někdy diví, co nedokáží proměnit.

Největší radost nám dělají minižáci. Systematická práce s těmi nejmenšími se vyplácí. Po podzimu jim patří druhá příčka se stejným počtem bodů jako vedoucím Plasům a na jaře se rozhodne, kdo bude lepší. U této kategorie máme také nejvíce zájemců naučit se fotbalovému řemeslu.

O všem podstatném se bude rozhodovat na jaře. Mistrovské soutěže začínají 31.3.2007 a do té doby se můžete těšit, jak vše dopadne a jaké rozuzlení přinese konec soutěžního ročníku. A vězte, fotbal nemá logiku.

Závěrem Vám všem jménem fotbalového oddílu přeji krásné svátky vánoční a v novém roce 2007 pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Jaroslav Netrval

#

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.
Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.