Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tlučná měla 366 domů s č. p. a 2398 obyvatel. Zima se v listopadu, prosinci i v lednu ukázala mírná a skoro bez sněhu. Led se nedal sekat ani pro hostince ani pro řezníky.

9. ledna pořádal SK Tlučná maškarní ples v hostinci U Zahrádků č. p. 6 (dříve U Červených). Kolem 9. hodiny večerní najednou zazněla požární trubka na poplach. Lidé v sále si mysleli, že to patří k maškarnímu reji. Jenže přítomní členové hasičského sboru okamžitě vybíhali ven. Hořely kůlničky a dřevník u pana Josefa Váchy. Hasiči troubili, jeli k požáru, natáhli hadice a dali se do boje s ohněm. To už poznali i lidé v sále, že se děje něco vážného. Vyběhli ven a běželi ke šlehajícím plamenům. Pohled připomínal komickou tragedii. Maškar se kolem ohně motalo víc než hasičů, takže to vypadalo, že požár hasí maškary. Hasiči požár brzy lokalizovali a maškary se vrátily do sálu.

pohledPohled na Krimich II, Lidový dům a Hlavní ulici (po levé straně Panský dvůr, vpravo Velký rybník)

 

Dle provedeného soupisu hospodářského zvířectva se v obci chovalo:

262 skotu (krávy, býci, telata apod.)                 53 koní

154 vepřového bravu                                          120 koz

Koncem ledna déle než týden mrzlo a rybníky se pokryly silným ledem, že bylo možno ho sekati. Ledaři dodali led do pivovaru, hostinským i řezníkům. Dalo se i brusliti, takže stále oblíbenější zábavě bruslařské dostalo se plného naplnění.

5. února konána komise za účelem prohlídky velké školní budovy, kde se objevily trhliny. Komise zjistila několik trhlin nepatrného rázu.

18. dubna pořádala slavnost „Den matek“ místní komise žen při straně soc. dem. Program připravila školní mládež a Lidový dům se zcela zaplnil.

20. března pořádali branci taneční zábavu. Z 20 branců jich odvedli 10 k presenční vojenské službě.

1. máj slaven jako obvykle. Dva průvody s hudbami a prapory odpochodovaly do Nýřan na „tábor lidu“. Tam připomenuta zhoršující se mezinárodní situace.

Toho dne byla také uspořádána „Prvním západočeským spolkem pro pěstění kanárů a drobného hospodářského zvířectva“ výstava v hostinci U Zahrádků. Četní návštěvníci a hlavně děti se měli nač dívat.

22. května konala se ustavující schůze odborů CPO (civilní protiletecké obrany). Starosta František Tráva přečetl několik přípisů, oběžníků a nařízení, nastínil účel CPO (kvůli zhoršující se mezinárodní situaci), jakož i povinnosti občanů při této službě. Ustanoveny její složky: spojovací, poplachová, požární, asanační, samaritánská a pořádková. Lidový dům občané zcela zaplnili a program se zájmem vyslechli.

K 1. červnu proveden soupis osevu ploch:

            72 ha pšenice        83 ha žito             47 ha  ječmen        70 ha oves

            54 ha brambory     17 ha řepa krm.   2 ha  cukrovka      59 ha pícniny

V menším měřítku se pěstoval mák, zelí, vičenec, různé směsky apod. Celkem 420,41 ha.

Provedeným sčítáním ovocných stromů zjištěno uhynulých stromů 183, ale vysázeno 702 kusů: švestek 170, hrušní 127, jabloní 124, třešní 84, višní 64, angreštů 89 a rybízu 44.

6. června správa školy uspořádala na hřišti „Za Václavojc“ Dětský den.

13. června konsumníci připravili Družstevní slavnost ZKD (Západočeské konsumní družstvo). Po dopolední slavnostní Valné hromadě procházel odpoledne průvod obcí s alegorickými vozy na hřiště DTJ, kde sehráno ochotnickým spolkem divadelní představení „Duha před námi“. K večeru na zahradě Lidového domu pořádán koncert a večer v sále taneční zábava. Slavnost se vydařila.

zkd
Zakládající členové ZKD: stojící – Lepič, ředitel z Plzně
sedící – Janoušová, Skálová, Lepičová M., Lepičová A., Janouš, Paul,
Vacek a Vacková

 

15. června konala se večer schůze velitelů jednotlivých složek CPO na obecním úřadě za účelem pokusného zatemnění od 16 do 23 hod., k čemuž také druhý den došlo. Obec nechala zhotoviti svítilny s barevnými skly, které umístila na křižovatkách a nepřehledných zatáčkách. Cyklisté a automobilisté opatřili svá světla modrými tlumiči, obruby chodníků a silnic obíleny přerušovanou čárou, okna domácností zatemněna. Hasičský sbor cvičně zasahoval na několika uměle založených požárech. Celá zkouška dopadla výborně. Okresní úřad v Plzni oznámil na 23. a 24. června cvičení CPO. Obecní úřad (OÚ) občany o tomto neprodleně upozornil a poté činěny přípravy. Ráno na Krimichu II kolísavými tóny siréna oznamovala „možný letecký nálet“. Konec poplachu oznámen nepřerušovaným tónem sirény po tři minuty. Při vyhlášení leteckého poplachu museli se občané okamžitě skrýti, povozy zastavovati a vypadalo to, jako by obec vymřela. Občané plně chápali důležitost cvičení a jen ojediněle muselo se zakročit. Světlometná četa v sadě „Na drahách“ protínala tmavou oblohu a hledala „nepřátelská letadla“. Během cvičení oznámeno 19 poplachů. V noci nastala absolutní tma v obci i na Krimichu II. Ač šlo o poplach zkušební, byl velice nepříjemný.

prisaha vojaku

Důstojníci československé armády skládají slib věrnosti své vlasti

 

4. července uspořádán výlet do lesa Němčí důl, tentokrát fotbalisty SK Tlučná. Tam připraveny různé atrakce, hry, tombola apod. Nemohla chybět ani hudba a občerstvení. Tyto výlety získávaly stále větší oblibu.

6. července řádila nad krajinou ohromná bouře s krupobitím, takže polehlo obilí, především oves.

15. srpna pořádal SK Tlučná slavnost s odhalením pomníku padlým ve světové válce. (SK výstavbu schválil, pan Vlasák pomník navrhl, dal zhotovit a vše fotbalisté zaplatili.) Spolupracoval obecní úřad a všechny spolky v obci. Odhalení probíhalo zajímavě. Zúčastnila se čestná rota 35. pěšího pluku z Plzně (pětatřicátníci), Jednota českých legionářů, senátor Ryšavý, ředitel městských úřadů v Plzni pan Kanna, zástupci okolních obcí, selská jízda apod. Dopoledne se konala slavnostní schůze, ve 12 hodin pro hosty slavnostní společný oběd, ve 14 hod. průvod obcí s hudbou k pomníku, v 15 hod. odhalení pomníku, poté uspořádán koncert a večer taneční veselice v Lidovém domě a v hostinci U Zahrádků. Pomník zhotoven z umělého kamene a zhotovila jej firma Stehlík ve Zbůchu.

14. září v ranních hodinách roznesla se truchlivá zpráva o smrti milovaného presidenta T. G. Masaryka. Obec se zahalila do černého, každý dům držel smutek černým praporem či za oknem vystaveným obrázkem s hořící svíčkou, na obecním úřadě vystaveny soustrastné kondolenční archy, na jejichž podpisy se stála fronta lidí a na slavnostní smuteční veřejné schůzi obecního zastupitelstva přednesl krásný projev starosta obce pan František Tráva. Smuteční schůze zakončena státní hymnou a pak se občané zúčastnili tryzny na cvičišti DTJ, pořádané Osvětovou komisí za spoluúčasti všech spolků v obci. Postavena pietní tryzna, po stranách stála čestná stráž z legionářů, krojovaných zástupců spolků i černě oděných civilistů. Místa na divácké tribuně plně obsazena a smuteční projev přednesl učitel Hrubý. Za zvuků státní hymny vztyčena vlajka na půl žerdi. Večer rozcházeli se občané do svých domovů se smutkem v srdci.

27. září večer uspořádal Sbor dobrovolných hasičů tryznu na počest zemřelého „tatíčka presidenta“. Slavnostní průvod odebral se na „Čampuli“ (už i nalevo od silnice do Líní), kde promluvil řídící učitel Würfl, pak zapálena vatra.

20. listopadu uspořádal místní „Okrašlovací spolek“ přednášku v Lidovém domě o historii naší obce. Přednášel ředitel městského musea v Plzni.

25. listopadu poprvé na zdejším hřbitově učiněn byl smuteční projev německy. Nad zemřelým Petrem Proklem ho pronesl zednický mistr z Nýřan Václav Brosch.

25. prosince pořádal „První západočeský spolek pro pěstění kanárů a drobného hospodářského zvířectva“ na počest 25. výročí trvání spolku, slavnostní výstavu v hostinci „U Zahrádků“. Zakládajícím členem a prvním předsedou zmíněného spolku se stal Rudolf Bažant, tlučenský krejčí, bytem v č. p. 51.

Během roku se v obci narodilo 33 dětí, z toho 5 nemanželských a zemřelo 26 osob. V biu „Ideal“ promítnuto 42 filmů, SK Tlučná sehrál na svém hřišti 13 zápasů a korporacemi uspořádáno 61 tanečních zábav. Piva vytočeno 2597 hl.

Myslivci odstřelili 106 zajíců, 10 divokých králíků, 253 koroptví a 3 divoké kachny. Nezastřelen ani jeden divočák ani jedna srnka.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto