Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tlučná měla na konci roku 397 domů s čísly popisnými a 3480 obyvatel.

Na Nový rok večer uspořádali družstevníci Lidového domu společnou slavnostní večeři. Přišlo na 500 osob a každý přinesl co mohl: kachnu, husu, králíka a kdo neměl takovou možnost, dal do pokladničky alespoň peněžitý příspěvek.

OÚ (obecní úřad) vypsal konkurs na místo obecního strážníka od 1. dubna.

Podle posledního sčítání dobytka se chovalo 385 skotu, 55 koní a 68 vepřů.

V důsledku silně se rozmáhajících infekčních nemocí záškrtu a spály, zakoupila obec desinfekční přístroj na desinfikování bytů. Během celého roku těmito chorobami onemocnělo 39 dětí, z nichž jedno zemřelo.

Správa obce jednala s majitelem dr. Lobkovwiczem o prodeji Velkého rybníka. V tom případě by obec na své náklady rybník vyčistila, neboť rybník je zanesený bahnem a v letních horkých dnech nepříjemně zapáchal. Jednání ztroskotalo na požadavku dr. Lobkowicze, který si vyhrazoval právo na led zdarma.

V lese v Němčím dole u hřbitova zjištěn lesním technikem škůdce dřeva, kůrovec (nepatrný brouček), ve velkém množství velmi nebezpečný. Ihned část zasaženého lesa, 3,8 aru, dřevorubci vykáceli, a tak zabránili dalšímu rozšiřování škody.

Během ledna několikrát napadl sníh, ten vlivem mírného počasí roztál, přes noc zmrzl, napadl nový, takže pěší chůze téměř znemožněna.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit hasičům novou zbrojnici na místě bývalé pastoušky č. p. 23. Stavba zadána 24. února staviteli Čapkovi z Nýřan.

15. ledna uspořádala DTJ a místní ochotníci v Lidovém domě zajímavou maškarní zábavu na téma „V přístavu“. Maškarní zábavě na dané téma se říkalo „šibřinky“. Za týden „šibřinky“ připravil SK Tlučná na téma „V říši reklam“ v hostinci č. p. 6 U Zahrádků.

Na schůzi obecní zastupitelstvo 4. dubna propůjčilo post polního hlídače, po odstoupivším Matěji Lepičovi, mladšímu občanovi Antonínu Görgesovi.

5. dubna konala se ustavující schůze odbočky BSČM (branného sboru čs. motoristů). Konala se v Lidovém domě za četné účasti řidičů a majitelů motorových vozidel, kterých už bylo v obci 18. Místním náčelníkem jmenovali nájemce velkostatku Ferdinanda Šmuclera.

máje
Na dlouho poslední Staročeské máje

 

2. května provedena v obci sbírka ve prospěch ČSČK (český sbor červeného kříže). Výtěžek 425,20 Kč odveden svému účelu.

O velikonočních svátcích sehrála mládež při straně nár. soc. divadelní představení „K poctě zbraň“ v hostinci č. 6 U Zahrádků.

Provedené nové sčítání dětí potvrdilo 249 dětí do věku 6 let a dalších 360 dětí ve věku od 6 do 14 let.

2. květnu provedena soudní dražba domu č. p. 233 Jana Berana. Dům prodán Karlu Bittenglovi za 23 000 Kč.

8. května pořádaly ženy při politických stranách soc. dem. a nár. soc. „Den matek“. Zahájen odpoledne průvodem obcí a byla radost pozorovat děti s kočárky, alegorické vozy a množství občanů za krásného slunného dne. Po průvodu konala se v Lidovém domě zajímavá přednáška a poté program školních dětí.

hraniční přechod

21. května v ranních hodinách náhle povoláno 55 záložníků na mimořádné vojenské cvičení. To uvedlo obec do velkého rozruchu.

21. května se promítal v Lidovém domě v biu „Ideál“ velice poučný film „Zamořeno yperitem“. Po ranním rozruchu navštívilo film velmi četné občanstvo. Výtěžek 711 Kč věnován pro potřeby místní CPO (civilní protiletecké obrany).

6. června stalo se v obci politování hodné neštěstí. V lese Hájíčku k Vejprnicím tábořili cikáni. Pouze ženy s dětmi, protože muže měly zavřené u krajského soudu v Plzni. Ženy i děti odcházely klidně z tábora a bezstarostně přecházely koleje. Bohužel, jednou právě přijížděl vlak, který nestačil zabrzdit a přejel 5tiletou Žofii Janečkovou. Případ přivedl na místo neštěstí mnoho lidí, pomoci však již nebylo třeba. Třetí den konal se pohřeb děvčátka na místní hřbitov na obecní útraty. Za přítomnosti mnoha cikánů nesli na márách bílou rakvičku s nebožátkem.

12. června konaly se obecní volby na další šestileté období. Volili všichni občané starší 21 let. Volilo se takto:

Sociální demokraté - 771 hlasů
Národní socialisté - 503 hlasů
Republikáni - 99 hlasů
Živnostníci - 60 hlasů

Dosavadní starosta František Tráva, důlní dozorce, po 19 letech starostování, z rodinných důvodů už na starostu nekandidoval. Starostou zvolen Josef Kouřil, skladník ZKD, tlučenský rodák. Volbě nebyl přítomen, protože právě dlel na vojenském cvičení (od 21. května).

Stav zvířat k 1. červenci:        vepřů                 249              kachen             138

kuřat                  913              krocanů              25

                                                   slepic              2173              holubů              535

                                                   kohoutů              73               králíků           1 464

                                                   hus                 1335

2. července nalezen v Němčím dole balon tzv. „radiosonda“. Měřil v průměru skoro 4 m, na něm namontován přístroj pro záznam povětrnostních podmínek a vypustili ho, podle připevněné jmenovky, z meteorologické stanice v Berlíně. Balon obec odeslala do Prahy.

21. července vydraženy místním občanům obecní ovocné aleje za 2153 Kč.

Koncem července hasiči a fotbalisté uspořádali „Staročeské máje“.

V měsíci červenci dodán obci dlouho očekávaný polohopisný a regulační plán obce. Vypracoval ho ing. Peterschik a zaplaceno dostal 46 000 Kč.

31. července předán obecní úřad odstupujícím starostou Františkem Trávou novému starostovi Josefu Kouřilovi.

4. srpna vypukla v obci nakažlivá dobytčí nemoc slintavka a kulhavka. Prvně ji zjistili u zvířat rolníka Josefa Čecha č. p. 17. Tato nemoc řádila již skoro po celém plzeňském okrese a neminula ani naši obec. V několika týdnech se zamořily všechny statky v obci. Dobytek, díky očkování zvěrolékařem, nezahynul žádný. Mléko se však od nemocných zvířat prodávat nesmělo. Nemoc trvala až do února.

14. září se stal dalším mezníkem v životě tlučenských občanů. Ráno ve dvě hodiny obecní úřad doručoval obálky asi 85 záložním vojákům k nastoupení mimořádného vojenského cvičení. V noci obvykle tichá obec ožila takřka naráz. O páté hodině ranní odváželo auto zdejšího autodopravce Václava Soboty záložníky na místo určení. Povolali i starostu obce. Po celý den docházely povolávací příkazy. Po ulicích stály hloučky rokujících občanů, hlavně žen, kterým muži už odešli. Nikdo nepracoval, každý s chmurou ve tváři díval se nejisté době vstříc.

V dalších dnech prováděli občané kvapné nákupy. Obrázkové časopisy přestaly vycházet a denní tisk se vydával ve zmenšeném rozsahu. CPO posílena, členové jednot dostávali příkazy ke stavění hlídek u důležitých objektů (mostů, můstků, propustí apod.). Členové hlídkovali zprvu ozbrojeni revolvery, později vojenskými puškami. I členové CPO plně uplatňovali svoje povinnosti. Z nařízení zemského úřadu vydán zákaz nošení uniforem. Jakékoliv zbraně se musely odevzdat na četnickou stanici do Vejprnic.

24. září ve 22.15 hodin vedení státu nařídilo všeobecnou mobilizaci mužů do 40 let. Nerukovali horníci ani dělníci ze zbrojních závodů.

mobilizace
Muži byli povoláni na vojenské cvičení

 

Několik projevů pronesli předseda vlády Dr. Milan Hodža a president Dr. Edvard Beneš. Ministerský předseda odstoupil a vláda předána do rukou branné moci, předsedou se stal generál Jan Sirový. Občané, šokovaní řítícími se událostmi, očekávali katastrofu.

29. září podepsána Mnichovská dohoda o odstoupení Sudet (české pohraničí s německy mluvící většinou) Velkoněmecké říši. Obsazování celých Sudet probíhalo od 1. do 10. října. (5. října stačil odletět president Dr. Edvard Beneš do USA.) Viz příloha č. 29.

Okamžitě po podepsání Mnichovské dohody sudetští Češi houfně opouštěli své domovy a prchali do vnitrozemí. Stěhovaly se celé rodiny a v Tlučné se usazovaly především rodiny z Nýřan a blízkého okolí. 10. října německá armáda obsadila Nýřany, ale stále procházel obcí proud koňských i kravských povozů, naložených nábytkem, peřinami, nádobím a dětmi. Říkalo se jim uprchlíci. V obci v krátkém čase bydlelo v jednom bytě i několik příbuzenských rodin. Postupně se obsazovaly sklepní místnosti, prádelny i kůlny. Během několika dnů se do obce nastěhovalo 1100 nových občanů. V hostinci U Zahrádků č. p. 96 v sále zůstalo ubytováno 8 rodin.

villa
Hostinec Vila

kolonie
Hornická „kasárna“ připadla od Nýřan k Tlučné

 

Nýřany se staly součástí Velkoněmecké říše, a tak poslední českou obcí zůstala Tlučná, stali jsme se koncem republiky. Na vlakovém přejezdu železnice do Domažlic mezi Nýřany a naší obcí zůstaly stažené šraňky (závory) a ty představovaly hranici. V hostinci Ve vile u paní Sekyrové zřízena celniční a pasová silniční kontrola, pro kterou Němci postavili strážní budku. Na místní vlakové zastávce zřízena vlaková pasová kontrola. Hraniční výjimka se stala u hornických „kasáren“ a u čtyř rodinných domků u hostince Ve vile, které z nýřanského katastru připadly k Tlučné. Zato za „kasárenskou kolonií“ několik „strychů“ našich pozemků připadlo Nýřanům.

okupace - sudety
Vyhnání Čechů ze Sudet

 

Z „kasáren“ a čtyř domků přibylo na 300 nových občanů, většinou horníků z dolu Krimich II. Občané z „kasárenské kolonie“ z vděčnosti, že připadli do Čech, uspořádali mezi sebou sbírku a její obnos 467,20 Kč věnovali tlučenské škole.

V obci poprvé začal ordinovat lékař z Nýřan, MUDr. Pavel Klement, ordinaci si otevřel v „kasárenské kolonii“.

Začal se projevovat zájem o nové živnosti. Kupovaly se ve zvýšené míře stavební parcely.

Během roku postaveno 9 rodinných domků, 5 prádelen (obytných), několik přístavků (obytných), také kůlny (obytné).

Obecní zastupitelstvo podalo žádost o zřízení telefonu pro místní úřad, který se stal v této době velmi potřebným.

Halda (odval) se již zvedla na 50 m a asi 30 nezaměstnaných vybíralo z ní nekvalitní uhel pro svoji potřebu i pro prodej. Kámen z odvalu se používal na správku cest a do základů domků.

Na konci roku pracovalo v obci 25 spolků a korporací (zájmových sdružení). Narodilo se 67 dětí, zemřelo 20 dospělých osob a 5 dětí. Doma se porazilo hovězího dobytka 88 kusů, telat 75, vepřů 480 a ovcí a koz 4.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto