Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Na škole celkem 311 žáků ve 14 třídách, což je průměr 22 žáků na třídu.

Učitelský sbor: s. Zdeněk Mašát (ředitel), Jiří Tenk (zástupce), nižší stupeň: Soukupová, V. Jirková, Mašátová, Nováčková, Pešulová, Šílová a Folková, vyšší stupeň: Cihlář, Maxová, Z. Maxa, Pittr, Bittenglová, Kouřilová, Šilhánová, M. Jirková, Svobodová a Smolková.

Na nižším stupni se učilo ve směnách a na vyšším stupni se učilo v úterý a ve čtvrtek odpoledne.

V průběhu školního roku se obnovila činnosti ZO KSČ (Základní organizace komunistické strany Československa) s předsedou s. Jiřím Tenkem. Došlo k prověřování postoje učitelů-straníků v době okupace v r. 1968. Hodnotící zjistili vážná pochybení a za jejich benevolenci (shovívavost) k chování některých svých kolegů učitelů a některých žáků i jejich rodičů byli ze strany vyškrtnuti: s. Mašát, Tenk, M. Jirková, Bittenglová a Nováčková. Ve straně zůstali neposkvrnění: Šílová, V. Jirková a školnice Karasová. O další práci stranické organizace se mělo rozhodnout až v příštím školním roce. V důsledku neprověření některých členů strany by mělo zřejmě dojít i ke kádrovým změnám v učitelském sboru.

ZV ROH pracoval ve stejném složení jako loni a řešil úkoly a potřeby školních zaměstnanců.

Ředitel školy vyzval každého učitele k přesnému plnění povinností vypracováním vlastního plánu práce dle směrnic vyšších orgánů a připomínek inspektora s. Svobody z jeho prověrky na naší škole. Plány obsahovaly konsolidační úkoly, které měly vyvést školu na cestu klidu a dobré práce.

Učitelé vyzývali žáky k dopisování si s žáky škol v jiných socialistických státech, především s pionýry v SSSR (Svaz sovětských socialistických republik). Dva učitelé navštívili SSSR a své poznatky sdělovali dětem.

Po stránce ideové se naše škola podílela na řadě akcí v obci: narozeniny s. Lenina, měsíce přátelství se SSSR, výročí osvobození republiky hrdinnou sovětskou armádou apod. Učitelé vystoupili s recitačním pásmem a s dětmi nacvičili „Školní besídku“ k oslavě osvobození.

Pionýři i škola si dopisují se sovětskými přáteli

Pionýři i škola si dopisují se sovětskými přáteli

 

Vyučovací proces probíhal v klidu a přesně podle školních osnov.

Na škole počaly osobní pohovory s jednotlivými učiteli na základě hodnocení, které vypracoval podle uloženého úkolu ředitel školy. Pohovory vedl s. školní inspektor Svoboda za přítomnosti některých místních politických pracovníků a hodnotila se především jejich činnost od ledna do srpna 1968 i jejich pomoc konsolidačnímu procesu. Pohovory měly odhalit slabiny v ideové oblasti, kterých se škola dopustila. Prověřovací komise tvrdě odsoudila odstranění hvězdy ze školní budovy (s. Jiří Pittr), podpisy pod pamflet (hanopis) „2000 slov“ a převedení Pionýra do řad Junáka.

Z prověrek vyplynulo, že musí dojít ve škole ke kádrovým změnám.

Pracovalo se novou učební metodou zpětné vazby, kdy se prověřovaly zpětně vědomosti žáků. (To ovšem nebyla nová metoda, ale pouze základní vyučovací postup.)

Stále ve větší míře se používalo audiovizuálních pomůcek: diaprojektorů, filmové promítačky apod. Většímu využití televize bránily stísněné prostory v malé i velké školní budově. Pracovna Ch-F se dobře využívala, jenže chyběly pomůcky pro jednotlivé žáky. Osvědčil se i plán vycházek a exkursí.

Žáci VIII. a IX. tříd spolu s některými učiteli si zakoupili studentské předplatné do plzeňského divadla J. K. Tyla. Na představení se jezdilo hornickým autobusem. Akci zajišťovala učitelka s. Marie Jirková.

Žáci VIII. a po nich žáci IX. třídy odjeli na týdenní lyžařský výcvik do „Hornické chaty“ v Železné Rudě. Pobyt hrazen zdarma podle patronátní smlouvy, snídaně, svačiny a večeře si žáci připravovali sami a obědy se rezervovaly v hotelu Šumava. Zajišťoval učitel s. Jiří Pittr.

Dobrá práce školy se projevila i na soutěži k výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Řada našich žáků vyhrála okrskové kolo a z okresního kola si přinesli odměny a čestná uznání.

Osvědčila se spolupráce s MNV, který dal škole dostatečný rozpočet. Navíc na přístavbě šaten u malé školní budovy zaměstnanci komunálního podniku při MNV stavěli vlastně sami, protože slíbená pomoc SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) se neshledala u rodičů s pochopením.

Výbor SRPŠ pracoval ve stejném složení jako loni, ale zůstal škole mnoho dlužen a ve druhém pololetí ukončil veškerou práci.

Klasifikace chování skončila s úspěchem. Na nižším stupni ohodnoceni čtyři žáci sníženou známkou z chování a na vyšším stupni jeden žák.

Klasifikace prospěchu dopadla také dobře. Na nižším stupni propadlo osm žáků a na vyšším stupni jeden žák. S vyznamenáním prospělo 48 žáků.

Ke studiu se přihlásilo 11 žáků, všichni úspěšně vykonali přijímací zkoušku, ale dva nebyli přijati pro velký počet uchazečů.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.