Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve škole celkem žáků 308 ve 13 třídách, takže ve třídě průměrně 24 žáků.

Učitelský sbor: Ota Fajfr (ředitel), Jiřina Prokopcová (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Šílová, Mašátová, V. Jirková, Pešulová, Nováčková a Maxová, vyšší stupeň: s. Krkoš, Šilhánová, Dráb, Tenk, Smolková, Bittenglová, Kouřilová, M. Jirková a Tobrmanová.

Závěry XIV. Sjezdu KSČ, usnesení pléna OV KSČ Plzeň-sever a pokyny ministerstva školství určovaly směr školní práce při dovršení konsolidace na škole.

Učitelé se soustředili především na:

  1. zlepšení výchovného procesu výchovou žáků k socialistickému vlastenectví a k proletářskému internacionalismu               
  2. zapojení všech učitelů do veřejného života v obci a dosažení užšího vztahu se všemi složkami NF

Aby výchovné působení nebylo nahodilé, musel si každý učitel vypracovat celoroční plán dle učebních osnov a vyhodnotit, kde by se výše uvedené výchovné hodnoty měly uplatnit. Pozornost se soustředila na občanskou výchovu a brannou výchovu na vyšším stupni a vlastivědu na nižším stupni.

Velkým přínosem pro práci školy se stalo ustavení školní stranické skupiny, vedené místní organizací KSČ v obci. Složení: předseda s. Jan Votruba (předseda MNV) a členové: s. Prokopcová, Šílová, V. Jirková, Fajfr a uklízečka s. Karasová.

Při volbě ZV ROH (Závodní výbor revolučního odborového hnutí) se přihlédlo k tomu, aby ve výboru pracovali též straníci. Museli zabránit vytvoření pravicové skupinky, jako tomu už kdysi bylo.

Nový školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole
Nový školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole

 

Rodičovské sdružení se správně soustředilo na dokončení výměny osvětlení ve zbývajících třídách a na zabudování nových listových posuvných tabulí. Odpracováno 656 brigádnických hodin.

V předvolebních schůzích zpestřovali program především pěvecký sbor se s. Bittenglovou a recitační kroužek vedený s. Šilhánovou a s. Maxovou. Do voleb se zapojili všichni učitelé, za což jim noví poslanci poslali děkovné dopisy.

Po volbách následovala bohatá činnost v „Měsíci československo-sovětského přátelství“: výstava dopisů 57 žáků, kteří si dopisovali s pionýry v SSSR a s pionýry z NDR.

Mnoho žáků se zúčastnilo „Puškinova památníku“ recitacemi ruských básní a tři žákyně se přihlásily do letního „Tábora ruského jazyka“.

Obě školní pololetí vyvrcholila školními besídkami 9. ledna a 30. dubna.

Ve druhém pololetí se pozornost soustředila na oslavy slavného „Února 1948“, MDŽ (mezinárodní den žen), narozenin s. Klementa Gottwalda a V. I. Lenina, na přípravu 1. máje, na směnu NF k úklidu obce, na oslavu MDD (Mezinárodní den dětí), na výstavu dětských prací apod.

Zapojení všech učitelů do veřejného života obce se podařilo. Je však třeba se nejen zúčastňovat, ale i osobně vystupovat na akcích MNV či NF, poukazovat na výchovné působení školy a ovlivňovat myšlení všech občanů ke zvýšené aktivitě při budování socialismu.

Dětem z dělnických a rolnických rodin věnována mimořádná péče v doučování i v rozhovorech s rodiči.

Metodická činnost na škole měla vysokou úroveň. Soudružky na nižším stupni s velikou pozorností řešily vyskytnuvší se problémy. Na vyšším stupni se v předmětových komisích angažovaly především s. Bittenglová v matematice a s. Šilhánová v českém jazyce s ohledem na několik učitelů vyučujících  tyto předměty.

V květnu uspořádal dopravní inspektorát VB (Veřejná bezpečnost) pro žáky praktické školení o pravidlech silničního provozu. Instalovali na hřišti „Za Václavojc“ dopravní hřiště se semafory, šlapacími auty, koly a koloběžkami a učili děti, jak se musí v dopravním provozu chovat.

Ve sběru surovin zvítězil žák B. Kulhavý a za odměnu poslán na 14denní zájezd do Bulharska.

PO (Pionýrská organizace) pracovala dobře v 1. pololetí. Skupina měla 80 ošátkovaných pionýrů a dva oddíly jisker z I. a II. třídy. Nepodařilo se najít vedoucí oddílů a tak se ve vedení střídali rodiče. Ani s pomocí okresních funkcionářů se nepodařilo zajistit skupinovou vedoucí. Tuto práci vykonávala učitelka s. Nováčková, ovšem plat za tuto práci dostávala s. Ploužková z Vejprnic.

Havarijní stav elektroinstalace v malé budově vyřešila instalace nová v celkové hodnotě 486 000 Kčs. Přes prázdniny provedena oprava omítek a podlah ve třídách.

O prázdninách s. Bárta provedl nátěr všech oken a dveří v obou školních budovách.

Vzadu s učiteli: Tobrmanová, Smolková, Bittenglová, Krkoš, Tenk, Pittr, Fajfr, ?
Vzadu s učiteli: Tobrmanová, Smolková, Bittenglová, Krkoš, Tenk,
Pittr, Fajfr, ?

 

Třída s učitelkou Bittenglovou
Třída s učitelkou Bittenglovou

 

Třída s učiteli: Smolková, Tobrmanová, Fajfr, ?, ?, Tenk, Pittr, Krkoš
Třída s učiteli: Smolková, Tobrmanová, Fajfr, ?, ?, Tenk, Pittr, Krkoš

 

Pěvecký sbor se s. Bittenglovou
Pěvecký sbor se s. Bittenglovou

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto