Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

9. března konala Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) „Oslavný večer“ narozenin našeho presidenta T. G. Masaryka s přednáškou. Večer četně navštívili diváci, neb občané lnou velikou láskou k našemu Osvoboditeli. Předneseny příhodné básně a zpěvácký odbor DTJ zapěl několik krásně znějících sborů, až mráz po zádech běžel.

27. dubna za krásného počasí hojně navštívena vejprnická pouť sv. Vojtěcha. Od rána proudilo množství lidí po obou směrech silnice. Dobrý nápad se vydařil, děvčata na pouti uspořádala „Květinový den“ a prodávala umělé kytičky ve prospěch Národní jednoty pošumavské (NJP) pro podporu českých škol.

30. dubna strana československých socialistů odhalovala na slavnostním večeru naši státní vlajku.

Svátek práce, 1. máj, se slavil jako obvykle v Nýřanech a z Tlučné vyšly dva průvody. Jeden od hostince „U Jungů“ vedli sociální demokraté s rudou vlajkou, rudými karafiáty v klopách kabátů a vyhrávala jim kapela soudruha (oslovování mezi sociálními demokraty) Rudolfa Böhma. Druhý průvod vyšel od hostince „U Rádlů“, vedli ho členové strany československých socialistů s červenými karafiáty v klopách a s červenobílými prapory a vyhrávala jim do pochodu kapela pana Staška. Oba průvody se s dalšími sešly na „táboru lidu“ v Nýřanech na náměstí u tribuny.

V obci hrávaly dvě výborné kapely: pana Staška a „tatíčka“ Böhma. Ve vsi hrálo hodně hudebníků a nenašel se snad domek, ve kterém by nevisely housle nebo trubka.

3. května pořádána místní osvětovou besedou přednáška na téma „Z dějin pravěku“ se světelnými obrazy. Dlouhou dobu se na tuhle přednášku vzpomínalo.

V květnu se ještě konala přednáška o Bedřichu Smetanovi a uskutečněn zájezd do Plzně, aby si občané mohli prohlédnout družstevní podnik ZKD (Západočeské konsumní družstvo), do kterého přispěla naše obec význačným dílem.

druzstvo

Zakladatelé družstva „Volnost“: Vlasáková, ?, Kouřil Alois, Vacek František, Hauer, Vacková, Hauerová, Hnátová (stojí před první malou prodejnou v č. p. 1 ve „Staré hospodě“)

 

21. května přehnala se bouře nad naší krajinou a blesk zapálil stodolu občana Rudolfa Kasla (č. p. 52). Sbor dobrovolných hasičů dorazil na místo tak pohotově, že oheň byl v krátké době zdolán. Bouři doprovázel lijavec, takže voda tekla shora ke škole.

V květnu si pan Jan Hauer zhotovil rádiový přijímač (rádio). Amplionem čili tlampačem se šířila reprodukovaná hudba a slyšeli ji i lidé na ulici. Před domem jeho rodičů, č. p. 109, se zastavovali občané a poslouchali hudbu z Prahy, Anglie, Německa i odjinud a velice se divili, jak je to možné.

5. července konala se oslava národního mučedníka Mistra Jana Husa s přednáškou u jeho pomníku. Účast lidu byla veliká, což svědčilo v jaké úctě a lásce lid tohoto hrdinu choval. Dramatický spolek sehrál hru „Žižka před Prahou“. Oslava tato konala se večer na Čampuli (od silnice do Líní vpravo), a odtud na nedalekou Kamenici (přes silnici vlevo) netrvala cesta dlouho. Tam zapálena připravená vatra na paměť upáleného Mistra Jana Husa.                 

12. července starosta obce pan Tráva uzavřel smlouvu s knížetem Lobkowiczem o odprodeji nepoužitelného pozemku za Václavovic statkem pro DTJ. Viz příloha č. 21.               

7. září konaly se „Staročeské obžínky“ připravené místním odborem Národní jednoty pošumavské (NJP). Ráno chodili hoši a dívky, oblečeni do staročeských plzeňských krojů, spolu s dudáky dům od domu. Zpívali a tančili na dvorech, přáli hospodáři ku hojné žni a obdarovali ho kytičkou obilí, které měli připravené v koši. Hospodář pak obdaroval je nějakým obnosem. Odpoledne konala se vlastní slavnost pod Malým rybníčkem. Na tomto podniku brali účast všichni občané, neb byla pořádána ve prospěch školní mládeže a pomůcek kabinetních. Po obžínkách se konala taneční veselice při dudách. Hráli dudáci pana Kestlera z Vejprnic.

dozinky

Staročeské obžínky u Velkého rybníka (mezi předními a zadními diváky teče Vejprnický potok a za diváky vlevo dole vede hlavní silnice a stojí Panský dvůr)

 

V říjnu přednášel učitel Fulín z Plzně o Janu Žižkovi.

Čeští socialisté odhalovali plakety presidenta Masaryka a senátora Klofáče při slavnostním večeru v hostinci „U Rádlů“.

Státní svátek 28. října slavili lidé na společných setkáních i na přednášce. Nikdo v ten den nepracoval a obec se ozdobila prapory a květinami.

Během roku uspořádáno 47 tanečních zábav všeho druhu. Ochotníci spolu s ochotnickými spolky přespolními sehráli 20 divadelních představení. Na dávce ze zábav přišlo do obecní pokladny 7110 Kč.

Vypito 1900 hl piva a dávka 8 Kč za 1 hl vynesla ve druhém pololetí 15 200 Kč.

Z veřejné knihovny, která čítala 871 svazků, bylo výpůjček 3577 od 191 čtenářů. Četlo se hodně, o čemž svědčilo téměř 19 výpůjček na jednoho čtenáře v roce. Obec věnovala knihovně pravidelně 900 Kč ročně. Knihovnu, umístěnou v malé školní budově, vedla slečna učitelka Hušková.

Ve volbách do obecního zastupitelstva získali sociální demokraté 14 zástupců, čeští socialisté 4, agrárníci 3 a komunisté také 3. Starostou obce zvolen již podruhé pan František Tráva.

Koncem roku působili v Tlučné tito živnostníci: dva truhláři, jeden kolář, dva kováři, jeden holič, tři obuvníci, jeden obchodník, jeden pekař, šest hostinských, čtyři hokynáři; dále zde byly tři prodejny tabáku a dvě prodejny konsumních družstev.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto