Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Celkový počet žáků ve škole 352 s průměrem na třídu 22 žáků.

Učitelský sbor: s. Zdeněk Mašát (ředitel), Jiří Tenk (zástupce), nižší stupeň: s. Folková, Nováčková, Soukupová, Mašátová, Pešulová, V. Jirková, Šílová a Šaurová, vyšší stupeň: s. Maxová, Cihlář, Kouřilová, Šilhánová, Lokajíčková, Šedivcová, Z. Maxa, Bittenglová, M. Jirková, Flachsová, Smolková, Pittr. Učitelky, které přišly místo mateřské dovolené: Rysplerová, Kounovská, Musilová, Klozarová a Šindelářová.

Střídavé vyučování na nižším stupni trvalo a odpolední vyučování dvakrát týdně na vyšším stupni také.

ZO KSČ pracovala pod vedením s.Tenka zodpovědně, což se nedá říci o ZV ROH, který se pod vedením s. Zdeňka Maxy dostal do značných rozporů s vedením školy. Odboráři nesouhlasili z přeložením učitelek Flachsové, Šaurové a Šedivcové.

SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) se snažilo především o materielní pomoc.

V letošním roce přikročilo vedení školy k větší prověrce znalostí žáků formou písemných zkoušek, kontrolami předmětových komisí i hospitacemi (přítomnost kolegy učitele ve vyučovací hodině).

Ke zlepšení znalostí žáků přispěly i vycházky a exkurse.

V pracovním vyučování v dílnách žáci se s. Zdeňkem Maxou zhotovili stojany do kabinetu chemie a fyziky. Práce na pozemku – bez vhodného pozemku či zahrady. Učitel biologie s. Cihlář měl na štěstí tuto práci rád, takže žactvu se hodiny v přírodě líbily.

Naši žáci se ctí obstáli na okresních Olympiádách z matematiky, fyziky, chemie a ruského jazyka.

Jako loni i letos mělo 35 žáků VIII. a IX. tříd studentské předplatné do Divadla J. K. Tyla v Plzni. Dozor konalo několik učitelů, kteří si také zaplatili předplatné. Jezdilo se autobusem z Krimichu II a akci zajišťovala učitelka s. Marie Jirková.

PO (Pionýrská organizace) na naší škole vyhodnocena jako nejlepší v okrese Plzeň-sever i nejlepší v Západočeském kraji. Vedoucí skupiny PO učitel s. Pittr obdržel pozvání na V. sjezd ČSM (Československý svaz mládeže) do Prahy a s vybranými pionýry pozván do „Domu pionýrů“ na Pražském hradě. Dostal pozvánku i na novoroční setkání pionýrů a jejich vedoucích k soudruhu prezidentovi na Pražský hrad.

Jeden z několika článků v Pionýrských novinách

Jeden z několika článků v Pionýrských novinách

 

Jako nejlepší PO v okrese naši pionýři přijali výzvu k zorganizování okresních „Dnů pionýra“ v termínu 9.–11. července. Do obce se sjelo na 400 pionýrů z osmi škol okresu. Na dolním hřišti stadionu „V Rybníčkách“ si postavili stany, voda se natáhla ze šaten fotbalistů a pionýři si sami vařili. Druhý den soutěžili jednotlivci i oddíly a převážnou část disciplín vyhráli naši pionýři. Večer se konal průvod obcí s kapelou k „Táborovému ohni“ před klubovnou. Tam si pionýři z cizích škol prohlédli klubovnu s krbem, totem s lavičkami a ohništěm za klubovnou a nahlas záviděli. Táborový oheň zapálili vybraní pionýři indiánským způsobem čtyřmi „ohnivci“, do půli těla obnaženými a hranici zapálili pochodněmi ze čtyř světových stran. Diváků z řad občanů se sešlo tolik, že divácký násep i hřiště byly přeplněny. Ve veselých scénkách, zpěvu a hře na kytary vystupovali všichni, kteří o to měli zájem. Program trval do pozdních večerních hodin a nikomu se nechtělo odejít. Velká spokojenost nadchla pionýry, diváky i zástupce MNV, OV ČSM i KV ČSM. Zážitek to byl pro všechny opravdu veliký.

Přítomnou redaktorku Pionýrských novin z Prahy děti zaujaly a nadšeně jí vyprávěly o radostných zážitcích z činnosti oddílů i o přípravě na „Stanový pionýrský tábor“. Konal se potom o prázdninách u Honezovického rybníka.

Pionýrské noviny s článkem o naší PO se musely v trafice objednat v několikanásobně vyšším počtu.

Učitel s. Pittr zvolen do Ústřední rady pionýra.

Pěvecký kroužek vedený učitelkou s. Bittenglovou vystoupil na okresním zahájení Měsíce přátelství se Sovětským svazem. Naši žáci IX. třídy tam zvítězili v okresní soutěži školáků.

V rámci veřejné činnosti konána v Lidovém domě (ZK ROH dolu Krimich II) „Školní besídka“. Měla značný ohlas mezi rodičovskou veřejností. Finanční zisk skončil v pokladně SRPŠ.

V letošním roce uskutečněna akce žákovských svačin, na které se podávalo teplé i studené mléko a rohlík. Odebíraných svačin bylo 180.

Na nižším stupni propadlo sedm žáků a na vyšším pět žáků. Sníženou známkou z chování ohodnoceno celkem osm žáků.

Na vyšším stupni prospělo s vyznamenáním 68 žáků.

Poprvé se stalo, že dva žáci naší školy nebyli přijati ke studiu na vyšší školy. Zkoušky sice udělali, ale pro velký počet uchazečů o studium se do popředí přijímaných nedostali.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto